Hepgor gwe-lywio
Llunio CnPT - Bywyd gwell mewn lle gwell ar gyfer dyfodol gwell

Llunio CnPT yw cynllun corfforaethol Cyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae'n nodi sut yr ydym yn mynd i helpu'r fwrdeistref sirol i fod yn lle gwell i bobl fyw, dysgu a gweithio a magu eu teuluoedd ynddo. Rhywle lle mae gan bawb gyfle cyfartal i ddatblygu mewn bywyd.

Mae'r cyngor yn cyflwyno cannoedd o wasanaethau i fwy na 140,000 o breswylwyr bob dydd

Gallwch ddarllen mwy yma am ein gwaith ac am rai o'r gwasanaethau a'r gefnogaeth rydym yn eu darparu er mwyn gwella lles ein preswylwyr a'n cymunedau. Byddwn yn postio'r diweddaraf am brofiadau cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth a chyhoeddi adroddiadau am y cynnydd rydym yn ei wneud tuag at gyflawni ein hamcanion trwy gydol y flwyddyn.

Mwy

Ein blaenoriaethau ar gyfer gwella dros y blynyddoedd nesaf yw:

Gwella lles plant a phobl ifanc

Rydym am i'n holl blant a'n pobl ifanc gael y dechrau gorau mewn bywyd, er mwyn bod y gorau y gallant fod

Gwella lles yr holl oedolion sy'n byw yn y fwrdeistref sirol

Rydym am i bawb i gymryd rhan yn llawn mewn bywyd cymunedol - yn gymdeithasol ac yn economaidd

Datblygu'r economi leol a'r amgylchedd

Rydym am i Fwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot fod yn lle bywiog, diogel ac iach i fyw, gweithio a threulio amser hamdden ynddi.

Sut mae’r gwaith yn mynd? 

Gallwch ddarllen yma am y cynnydd rydyn ni wedi ei wneud, yr hyn sy’n mynd yn dda a lle rydyn ni ar y trywydd iawn, a hefyd am y meysydd hynny y mae angen mwy o waith arnyn nhw.

Mae’r Cyngor yn parhau i wneud cynnydd da wrth weithredu’r rhaglen a gyflwynwyd yng Nghynllun Corfforaethol 2019-2022. At ei gilydd mae 68 (82%) o’n 83 ‘cam’, h.y. y camau gweithredu a nodwyd gennym ar gyfer cyflawni ein blaenoriaethau gwelliant yn cyrraedd y nod, mae 13 (16%) o’r camau yn agos at hynny, a 2 yn unig sydd heb gyrraedd y nod. Y llynedd adroddwyd bod 78 (83%) allan o 94 o ‘gamau’ yn cyrraedd y nod, 15 (16%) yn agos at hynny, ac 1 heb gyrraedd y nod.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma a fersiwn gryno yma

Ym mha ffordd rydyn ni’n gwella lles ein plant a’n pobl ifanc?

Plant Symudol Plant Desktop

Meysydd y mae angen mwy o waith arnynt:

 • Dull gweithredu mwy targedig o ddarparu gwasanaeth i’r plant hynny y bernir eu bod ‘Ar Ffin Gofal'.
 • Parhau i ddarparu lleoliadau gwaith, prentisiaethau a chyfleoedd i fod yn hyfforddeion ar gyfer pobl ifanc yn ein gweithlu.
 • Estyn pecynnau gwersi oed-briodol ar Berthnasoedd Iach ar draws yr ysgolion dros amser.
 • Ni wnaeth peth o’r gwaith roedden ni wedi’i gynllunio i hybu ymwneud gweithredol pobl ifanc â’r broses ddemocrataidd unrhyw gynnydd oherwydd yr etholiad annisgwyl i Senedd y Deyrnas Unedig.

Yma mha ffordd rydyn ni’n gwella lles oedolion sy’n byw yn y fwrdeistref sirol?

Oedolion Symudol Oedolion desktop

Meysydd y mae angen mwy o waith arnynt:

 • Mae nifer yr unedau tai newydd a gyflwynwyd trwy’r system gynllunio yn dal yn sylweddol is na thargedau’r Cynllun Datblygu Lleol, a hynny’n bennaf oherwydd yr encilio economaidd. Cychwynnodd adolygiad llawn o’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) cyfredol ym mis Ionawr 2020. Y cynnig yw y bydd y CDLl Amnewid yn cwmpasu cyfnod o 2020-2035 yn y cynllun.
 • Parhau i weithio gyda’r holl Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCCiaid) a darparwyr cymorth trydydd sector i achub tenantiaethau a darparu cefnogaeth i atal digartrefedd.
 • Ni oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i weithredu polisi ‘Absenoldeb Diogel’ ar gyfer staff sy’n dioddef effaith unrhyw fath o Gam-drin Domestig, gan roi cyfle iddyn nhw gael mynediad at wasanaethau cymorth,cyngor cyfreithiol, tai amgen neu gymorth meddygol mewn modd diogel, wedi’i gynllunio. Fodd bynnag, mae angen rhagor o waith i leihau nifer yr atgyfeiriadau eildro risg uchel sy’n dod i’r gwasanaeth.
 • Mae gwaith yn parhau i ddeall yn llawnach achosion gwaelodol y gyfradd uchel o farwolaethau cysylltiedig â chyffuriau yn yr ardal.
 • Mae cyfradd y bobl sy’n cael eu cadw yn yr ysbyty wrth ddisgwyl am ofal cymdeithasol fesul 1,000 o’r boblogaeth 75 oed wedi cynyddu. Cafodd y Model ‘Hospital to Home’ (H2H) a lansiwyd ar 10 Rhagfyr 2019 ei wella ymhellach i gefnogi pobl i adael yr ysbyty’n gyflym. Ers COVID-19, mae’r model wedi datblygu ymhellach i greu model rhyddhau cyflym.

Ym mha ffordd rydyn ni’n gwella’r economi a’r  amgylchedd lleol?

Lle Symudol Lle Desktp

Meysydd y mae angen mwy o waith arnynt:

 • Cynhyrchodd newidiadau a gyflwynwyd y llynedd i strategaeth wastraff y Cyngor enillion perfformiad, yn arbennig, cynyddu’r casgliad gwastraff bwyd 600 o dunelli a lleihau gwastraff ‘bagiau du’ wrth ymyl y ffordd 4000 o dunelli. Fodd bynnag, gwrthweithiwyd yr enillion hyn i raddau helaeth gan ffactorau allanol. Canlyniad dros dro ein perfformiad ailgylchu yw 61.74% ar gyfer 2019-20, yn erbyn targed statudol Llywodraeth Cymru o 64%.
 • Rydym ni’n dal i weithio gyda Celtic Leisure a monitro’u perfformiad, er mwyn sicrhau bod y model ymddiriedolaeth hamdden yn cyflwyno darpariaeth o safon a gwerth am arian.
 • Parhau i weithio gydag awdurdodau lleol rhanbarthol ar ffrydiau gwaith fel yr Astudiaeth Cyflogaeth Ranbarthol, a fydd yn nodi’r angen am dir cyflogaeth a’r cyflenwad ohono.
 • Parhau i weithio ar y cyd ag awdurdodau cymdogol i bennu cwmpas a chyflawni Cynllun Datblygu Strategol.
 • Parhau i weithio gyda phartneriaid i wella’r seilwaith digidol a chysylltedd ar draws y fwrdeistref sirol.
 • Parhau i hyrwyddo Rhaglen Band Eang Cyflym Cymru Llywodraeth Cymru.

Straeon cwsmeriaid

Darganfyddwch sut yr ydym yn gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl yn y fwrdeistref sirol.

Mynd yn ôl i waith - Stori Mark

Gweithio gyda Natur

Busnes Newydd yn Resolfen

Stori gofalwr maethu

Cefnogi canol ein trefi

Dechreuad newydd i Kelly

Buddion Cymunedol - Stori Steffan

Stori prentis - Ibrahim Hasan

Rydym yn croesawu’ch adborth ar Lunio CNPT. Gallwch ddweud eich dweud yma

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot