Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Flwyddyn yn ddiweddarach...

Yr adeg hon y llynedd, roeddwn i'n ddigon lwcus i gael fy ethol yn Arweinydd Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot am y tro cyntaf.

Pwysleisiais fy mod am gynnal busnes mewn ffordd wahanol.


Mae angen i gyngor sy'n darparu ar gyfer ei bobl fod yn agored ac yn dryloyw, gan groesawu heriau yn hytrach na'u hosgoi, ac arwain newid, nid ymateb iddo.

Dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi ceisio galluogi holl randdeiliaid Castell-nedd Port Talbot i chwarae eu rhan wrth wneud penderfyniadau allweddol.

I'r perwyl hwn, rwy'n parhau i gwrdd ag arweinwyr y gwrthbleidiau'n rheolaidd er mwyn cyfnewid gwybodaeth ac i ganfod eu barn am faterion gwahanol. Mae Aelodau'r Cabinet bellach yn cyflwyno mwy o adroddiadau i'r cyngor ac yn cynnal mwy o gyfarfodydd craffu a sesiynau briffio nag erioed o'r blaen, ac rwyf wedi bod yn gweithio gyda chadeiryddion y pwyllgorau craffu i ddatblygu a chryfhau'r swyddogaeth hon ymhellach.

Mae fy Nirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Anthony Taylor, a minnau wedi rhoi pwyslais mawr ar fynd hwnt ac yma yn y sir, gan ymweld â wardiau lleol a siarad â chynghorwyr am faterion lleol yn ogystal ag ymweld â nifer o sefydliadau cymunedol, busnesau a grwpiau lleol gan wrando ar eu blaenoriaethau a'u pryderon. Rydym hefyd wedi buddsoddi amser ac egni mewn cryfhau perthnasoedd gyda'n sefydliadau partner yng Nghastell-nedd Port Talbot a chyda grwpiau sector cyhoeddus a phreifat eraill yn ardal ehangach de-orllewin Cymru.

Nawr yw'r amser o'r flwyddyn lle rydym yn pennu'r ffordd ymlaen ar gyfer 2018-19.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd y cyngor hwn yn canolbwyntio ar:

• Foderneiddio'n Strategaeth Gwasanaethau Digidol

• Treialu prosiect a fydd yn helpu i newid y ffordd y gall y cyngor gynnwys pobl leol yn well wrth ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth yn eu cymunedau eu hunain.

• Cadarnhau Bargen Ddinesig Bae Abertawe a'i rhoi ar waith

• Adeiladu ar ein Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif gwerth £127miliwn, gyda chynlluniau'r ail gam yn cynnwys ysgol newydd sbon i ddisodli Ysgol Gyfun Cefn Saeson yn ogystal ag adeiladau newydd yn Ystalyfera, Pontardawe, Coed Darcy a Mynachlog Nedd.• Parhau i roi ffocws ar adfywio a chyflogaeth mewn safleoedd allweddol gan gynnwys Canol Tref Castell-nedd a Pharth Menter Glannau Port Talbot.

• Rhoi cynlluniau cyffrous ar waith er mwyn datblygu'n diwydiant twristiaeth ar draws y sir.• Creu Cynllun Gweithredu cyraeddadwy a realistig ar gyfer Cymunedau'n Cymoedd sy'n seiliedig ar argymhelliad sydd i ddod yn fuan gan Grŵp Tasg a Gorffen y Cymoedd.

Rydym eisoes wedi dechrau ystyried y strategaeth gyllidebol ar gyfer 2019-20 a, fel yn y gorffennol, rydym yn disgwyl profi effeithiau caledi Llywodraeth y DU. Caiff cynigion eu cyflwyno sy'n canolbwyntio nid yn unig ar wneud arbedion a thoriadau ond hefyd ar greu incwm a sut gallwn fuddsoddi'n fwy arloesol yn ein cymunedau.

Bydd gan y cyngor flwyddyn brysur o'i flaen.

Fodd bynnag, rwy'n dal i fod yn hyderus y gallwn barhau i wella bywydau'r rheiny rydym yn eu cynrychioli os ydym yn cydweithio, yn rhannu'r cyfrifoldeb a roddwyd arnom gan bobl y Fwrdeistref Sirol ac yn parhau i ganolbwyntio ar y dyfodol.


Y Cynghorydd Rob Jones
Arweinydd