PHASE – Darparu Addysg Iachach ynghylch Alcohol a Sylweddau – WCADA

Cefnogi teuluoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd â phlentyn neu berson ifanc 10-18 oed a nodwyd fel un sy’n camddefnyddio, neu mewn perygl o gamddefnyddio alcohol a sylweddau eraill, a lle mae pryder ynghylch cynnydd neu lesiant plentyn neu berson ifanc.

Bydd y gwasanaeth yn darparu gwybodaeth am ataliaeth, cyngor ac ymyriadau byr i bobl ifanc ledled Castell-nedd Port Talbot.

www.wcada.org

Gall atgyfeiriadau ar gyfer pob gwasanaeth gael eu gwneud trwy’r Un Pwynt Cyswllt (SPOC) 01639 686803 spoc@npt.gov.uk ac maen nhw ar gael i deuluoedd sydd ddim angen cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r holl atgyfeiriadau’n cael eu trosglwyddo i banel atgyfeirio wythnosol, a fydd yn helpu i sicrhau bod teuluoedd yn cael eu cefnogi gan y gwasanaeth sy’n cyfateb orau i’w hanghenion.