Cyfarfod Blynyddol y Cyngor

Yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor yr wythnos ddiwethaf, fe ges i’r fraint a’r anrhydedd o gael fy ail-ethol yn Arweinydd y Cyngor am drydedd flwyddyn yn olynol.

Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr yr ymddiriedaeth sydd gan fy nghyd-gynghorwyr ynof fi, a byddaf yn parhau i weithio’n galed i sicrhau ein bod – gyda’n gilydd – yn gwneud ein gorau glas dros ein holl gymunedau.

Cytunodd y Cynghorwyr hefyd i ail-benodi Cabinet y Cyngor, ac rwy’n siŵr y byddant hwythau’n ymdrechu i gyflawni’r blaenoriaethau allweddol a nodwyd eisoes gan y Cyngor yn ei Gynllun Corfforaethol:

Y Cyng. Anthony Taylor (Taibach) - Dirprwy Arweinydd

Y Cyng. Carol Clement-Williams (Baglan) - Cyllid

Y Cyng. Doreen Jones (Aberdulais) - Gwasanaethau Corfforaethol a Chydraddoldeb

Y Cyng. Leanne Jones (Tonna) - Diogelwch Cymunedol a Diogelu’r Cyhoedd

Y Cyng. Peter Richards (Baglan) - Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Iechyd

Y Cyng. Alan Lockyer (Gogledd Castell-nedd) - Gwasanaethau Cymdeithasol Plant       

Y Cyng. Peter Rees (De Castell-nedd) - Addysg, Sgiliau a Diwylliant

Y Cyng. Ted Latham (Dwyrain Sandfields) - Y Strydlun a Pheirianneg

Y Cyng. Annette Wingrave (Llangatwg) - Adfywio a Datblygu Cynaliadwy

Yn fy anerchiad derbyn yn y cyfarfod hwnnw, fe wnes i ganolbwyntio ar 3 phrif beth – gweithlu’r cyngor, cryfhau democratiaeth a chydweithio.

Y bobl sy’n gweithio i’r Cyngor ac yn ei gynrychioli yw ein hased mwyaf gwerthfawr. 

Fydda i byth yn peidio â rhyfeddu at sut mae ein staff rheng flaen yn cyflawni’r hyn sy’n ofynnol, o ddydd i ddydd, i gynnal ein gwasanaethau, yn camu i’r adwy mewn argyfwng, ac yn parhau i addasu a newid er gwaethaf cyllidebau sy’n gostwng a disgwyliadau sy’n cynyddu. Bydd y Cyngor yn dal ati i rymuso ein staff, ochr yn ochr â dileu unrhyw gyfyngiadau diangen a allai lesteirio eu gallu i feddwl ac ymateb yn ôl yr amgylchiadau sy’n eu hwynebu.

Hefyd yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd y Cyngor yn edrych yn fanylach ar sut gallwn ni gynyddu cyfranogiad y cyhoedd yn gyffredinol ym mhob rhan o’n proses gwneud penderfyniadau. Rwyf wedi gofyn i’n Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd asesu sut gall y Cyngor integreiddio datblygiadau newydd o ran cyfathrebu digidol er mwyn i’n trigolion chwarae rhan ragweithiol yng ngweithrediad y Cyngor a lleisio barn ar sut mae gwasanaethau’n cael eu darparu. Gallai  hynny gynnwys gwegastio cyfarfodydd y Cyngor, deisebau ar-lein a llawer mwy. Rwy’n edrych ymlaen at dderbyn adroddiad opsiynau llawn ar y mater yn ddiweddarach eleni.

Yn olaf, fe wnes i annerch y cynghorwyr ynghylch datblygiadau diweddar o ran sut mae’n rhaid i’r Cyngor ymdrin â gweithio mewn partneriaeth ac ar y cyd yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol yn ystod y deuddeg mis nesaf.

Mae gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot draddodiad cryf o weithio gyda sefydliadau eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer ein trigolion ein hunain a’n cymdogion. Rydym ni’n dal i fwriadu gwneud cyfraniad adeiladol i waith rhanbarthol gyda’r Cynghorau cyfagos, Llywodraeth Cymru ac eraill, ac er bod rhaid gwneud penderfyniadau anodd weithiau, a chynnal sgyrsiau cadarn, bydd y Cyngor hwn yn gwneud hynny mewn modd cytbwys, tryloyw a chymwynasgar.

Rydym ni mor frwd â neb i weld gweithio rhanbarthol yn cyflawni’r math o fanteision sydd o fewn ei allu, ac rydym ni’n hyderus bod modd gwneud cynnydd ar faterion fel Bargen Dinas Bae Abertawe ac ERW yn ystod y flwyddyn sy’n dod.

Gyda hynny mewn golwg, rwyf wedi gofyn i Bwyllgorau Craffu’r Cyngor fod yn rhan o adolygiad o’r trefniadau cydweithio presennol er mwyn sicrhau bod pob un ohonynt yn gadarn ac yn gynhyrchiol. Rhan o’r adolygiad hwnnw fydd edrych hefyd ar sut mae gwella trefniadau a datblygu trosolwg democrataidd cliriach ar gyfer y cynrychiolwyr etholedig a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Byddwn ni hefyd yn edrych ar feysydd lle mae modd ffurfio partneriaethau cydweithio newydd a lle mae gwerth yn cael ei ychwanegu, ac ni fyddwn yn petruso i fanteisio ar hynny. Mae’r cadarnhad diweddar ynghylch y gwaith rhyngom ni, Cyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru ar y Ganolfan Ragoriaeth i’r Rheilffordd sydd wedi’i chynllunio ar gyfer Onllwyn yn profi hynny i’r dim.

Bydd hyn i gyd yn digwydd ochr yn ochr â gwaith arferol y cyngor o ddydd i ddydd, a byddwn ni’n parhau i ddarparu’r gwasanaethau beunyddiol y mae pobl leol yn dibynnu arnyn nhw, er gwaethaf y toriadau enfawr sy’n dod i ni trwy’r llywodraeth ganolog.

Fydd y deuddeg mis nesaf ddim yn hawdd, ond rwy’n edrych ymlaen at wynebu pob un o’r heriau a ddaw i’n rhan.

Y Cyng. Rob Jones

Arweinydd