Gwobrau Dinasyddion Maer Castell-nedd Port Talbot 2020

#GwobrauDinasyddionCnPT

Mae’n amser ar gyfer ail Wobrau Dinasyddion y Maer!

Yn dilyn digwyddiad cychwynnol hynod lwyddiannus y llynedd, bydd y gwobrau’n cydnabod arwyr di-glod o bob cwr o Gastell-nedd Port Talbot sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i’n cymunedau.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Yr Orenfa, Parc Margam ar nos Fercher 29 Ebrill, 2020. Rhwng nawr a hynny, dyma eich cyfle i enwebu person neu grŵp cymunedol sydd yn eich barn chi yn deilwng o ennill gwobr.

Enwebiadau’n cau am hanner dydd ar ddydd Llun Ebrill 6.

Meini Prawf a Chanllawiau Categorïau

Mae 10 categori o wobrwyon:

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n mynd yr ail filltir i helpu pobl sy’n byw o’u cwmpas?

Enwebwch a gwobrwywch nhw am y cyfan maen nhw’n ei wneud.

Esboniwch sut y byddan nhw’n helpu, a phwy maen nhw’n helpu a dywedwch wrthym pam eich bod chi’n credu ei bod nhw’n haeddu gwobr.

Agored i unigolyn neu grŵp o wirfoddolwyr o unrhyw oedran sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’w cymuned leol.

Esboniwch pam rydych chi’n meddwl bod eu gwaith mor bwysig, a’r gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud.

Agored i unigolyn neu grŵp y mae’u gwaith neu weithredoedd yn gwneud gwahaniaeth i’n hamgylchedd yn lleol.

Gallai hyn fod drwy drefnu gweithgareddau grŵp fel glanhau traethau neu drwy weithredoedd neu ymgysylltu personol.

Esboniwch pam rydych chi’n meddwl bod eu gwaith mor bwysig, a’r gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud.

Agored i blant neu bobl ifanc dan 18 oed sydd wedi dangos dewrder neu wroldeb eithriadol.

Efallai eu bod wedi brwydro yn erbyn y ffactorau i oresgyn heriau, neu wedi dangos cryfder a phenderfyniad yn ystod cyfnod anodd.

Sut gawsoch chi eu hysbrydoli gan eu gwroldeb a’u dewrder?

Mae Castell-nedd Port Talbot yn falch o’i sin Celfyddydau Perfformio fywiog.

Mae’r wobr hon yn agored i dderbyn enwebiadau ar gyfer unigolion, grwpiau neu gymdeithasau.

Rhowch wybodaeth gefndirol am y person neu grŵp rydych chi’n eu henwebu a nodwch lwyddiannau a chynnydd allweddol.

Enwebwch seren chwaraeon leol, neu glwb neu dîm sydd wedi cyflawni rhywbeth arwyddocaol ym myd chwaraeon, boed ar lefel leol neu genedlaethol neu hyd yn oed yn rhyngwladol.

Dywedwch wrthym am eu llwyddiannau a pham rydych chi’n meddwl eu bod nhw’n arbennig.

Agored i unigolion neu grwpiau o bobl sydd wedi gweithio i wella bywyd cymunedol.

Waeth beth maen nhw’n cymryd rhan ynddo, dewch i ni gydnabod eu hymdrechion a’u hymrwymiad gyda’r wobr hon.

Dywedwch wrthym am eu gweithredoedd, eu hymrwymiad a’r gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud.

Agored i grwpiau, sefydliadau neu unigolion lleol y mae’u gwaith, eu gweithredoedd neu’u hymgysylltiad yn helpu i hybu iechyd a llesiant.

Dywedwch wrthym am yr hy maen nhw’n ei wneud a phwy maen nhw’n ei helpu.

Gellir dangos dewrder mewn sawl ffordd. O weithredoedd achub bywyd i oresgyn cyni a heriau personol.

Pwy yw’r person dewraf rydych chi’n ei adnabod? Enwebwch nhw a gallwn gydnabod eu llwyddiant.

Bydd y wobr hon yn talu teyrnged i berson neu grŵp arbennig y mae’u gwaith dros elusen neu achos da wir yn gwneud gwahaniaeth.

O godi arian i wneud gwaith gwirfoddol penodol, dywedwch wrthym beth sy’n gwneud i’r un rydych chi’n ei enwebu fod mor arbennig.

Gallwch enwebu isod. Gallwch hefyd gasglu ffurflenni enwebu yn Adeiladau’r Cyngor a safleoedd Celtic Leisure ledled Castell-nedd Port Talbot.

Bwriad y gwobrau yw cydnabod unigolion neu grwpiau cymunedol sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd yng Nghastell-nedd Port Talbot. Rhaid i bob un sy’n cael ei enwebu naill ai fyw yn y Fwrdeistref Sirol neu fod yn weithgar ynddi. Gellir enwebu pobl mewn mwy nag un categori, a chroesewir hunan-enwebiadau hefyd. Sylwer: bydd enwebiadau'n cau 12:00 yp dydd Llun Ebrill 6ed.

Mayor Awards Nomination
Rhoi Adborth