Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Llety Wyliau Busnes Perchnogion

Cyfyngiadau Symud Lleol Castell-nedd Port Talbot  goblygiadau ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch 

Mae cyfyngiadau newydd wedi cael eu cyflwyno oddi mewn i ardal Castell-nedd Port Talbot i atal lledaeniad Covid-19 a diogelu iechyd y cyhoeddDaw’r cyfyngiadau i rym am 6pm ddydd Llun 28 Medi 2020, a byddant yn cael eu hadolygu’n barhaus 

prif gyfyngiadau yw: 

  • Ni fydd hawl gan bobl i ddod i mewn i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot na’i gadael heb esgus resymol 
  • Ni fydd pobl bellach yn gallu ffurfio aelwyd estynedig (sydd weithiau’n cael ei galw’n “swigen”)na bod yn rhan o un. 
  • Mae hynny’n golygu bod dim caniatâd ar hyn o bryd i gwrdd ag unrhyw un sydd ddim yn rhan o’ch aelwyd (pobl rydych chi’n byw gyda nhw) y tu mewnoni bai bod gennych chi reswm dafel rhoi gofal i rywun bregus. 
  • Mae’n rhaid i bob safle trwyddedig roi’r gorau i weini alcohol am 10pm. 
  • Mae’n rhaid i bobl weithio o’u cartrefi lle bynnag y bo modd 

Tra bod y cyfyngiadau hyn mewn grym ni fydd caniatâd i unigolion sydd ddim yn byw yng Nghastell-nedd Port Talbot ddod i mewn i’r Sir nac aros yno oni bai bod ganddyn nhw esgus resymol dros wneud hynny 

gael arweiniad manwl ar beth yw ‘esgus resymol’ i ddod i mewn i ardal ddynodedig lle mae cyfyngiadau symud neu adael ardal o’r fathcyfeiriwch at ddeddfwriaeth Coronafeirws Llywodraeth Cymru.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau cyfres o gwestiynau cyffredin fel a ganlyn; 

Mesurau Diogelu rhag Covid i’r Sector Twristiaeth a Lletygarwch 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch sut gall y sector twristiaeth a lletygarwch weithredu’n ddiogel yn ystod pandemig Covid-19 ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae’r canllawiau hyn yn rhoi cyfrifoldeb ar bob busnes i gynnal asesiad risg a sefydlu’r gweithdrefnau gweithio diogel angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â’r canllawiau. 

Yn ogystal â’r canllawiau hynmae’n bosibl y bydd busnesau twristiaeth a lletygarwch yn dymuno ystyried cwblhau safon y diwydiantsef ‘Barod Amdani’ / We’re Good to Go’ sy’n galluogi busnesau unigol i ddangos eu bod nhw’n glynu wrth ganllawiau’r llywodraeth ynghylch Covid-19. Mae rhagor o wybodaeth am y nod yma ar gael ar wefan Good to Go.