Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Bae Baglan a Pharc Ynni Baglan

Aerial Shot of Baglan Bay

Un o'r prosiectau adfywio mwyaf yn ne Cymru yw Bae Baglan, ynghyd â'r trawsnewidiad gwerth £1.2 biliwn o hen burfa olew Llandarcy yng Nghoed Darcy.

Un o'r safleoedd petrocemegol mwyaf yn Ewrop oedd sefydliad BP Bae Baglan gynt, ac yn ei anterth yn y 1970au cyflogwyd tua 2,500 o weithwyr yno.  Mae St Modwen yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i ailddatblygu'r safle dros y 25 mlynedd nesaf, fesul cam i helpu i ddenu swyddi yn ôl i Fae Baglan

Parc Ynni Baglan

Baglan Energy Park

Parc Ynni Baglan yw’r cam cyntaf yn y cynllun i adfywio Bae Baglan. Y weledigaeth ar gyfer yr ardal yw datblygu busnesau a chyfleoedd gweithgynhyrchu fesul cam ar safle dwysedd isel o safon wedi'i dirweddu. Mae'r datblygiad hwn ger yr M4 ac mae system cynhyrchu pŵer ar y safle sy'n cynnig costau ynni manteisiol i fusnesau yn y Parc.

Yn ymddangos fel un o brif leoliadau busnes a diwydiant Cymru, mae'r parc ynni eisoes wedi denu buddsoddiad o'r radd flaenaf gan ystod o gwmnïau. Canlyniad hyn yw bod y parc wedi ennill anrhydeddau nodedig gan gynnwys Gwobr Adfywio Trefol Prydain a Gwobr Rhagoriaeth Cymru ar gyfer arfer gorau ym maes adfywio.

Mwy o wybodaeth am Barc Ynni Baglan a datblygu ardal Bae Baglan yma.

Bont Gyswllt Baglan

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar y bont gyswllt gwerth £7.3m ym Mharc Ynni Baglan a fydd yn croesi'r rheilffordd a'r seidins sy'n gwahanu Ffordd Brunel a'r Rhodfa Ganolog yn y Parc ar hyn o bryd. Agorodd y bont ym mis Mehefin 2015.

Daw'r mwyafrif o'r ariannu ar gyfer y prosiect o amrywiaeth o gronfeydd Llywodraeth Cymru.

Bydd y gwaith hefyd yn cefnogi nod allweddol strategaeth twf economaidd Dinas-ranbarth Bae Abertawe, trwy fuddsoddi mewn isadeiledd trafnidiaeth i gynorthwyo datblygu safleoedd cyflogaeth strategol a gwella'r cysylltiadau rhwng canolfannau cyflogaeth allweddol.

Mae Parc Ynni Baglan yn gyflogwr o bwys yn yr ardal a bydd y bont yn galluogi'r ardal i ddenu cyfleoedd buddsoddi ac adfywio ychwanegol. Bydd hefyd yn ategu Ffordd yr Harbwr a gafodd ei hagor fis Hydref diwethaf drwy ddarparu llwybr mynediad arall drwy'r parc i fusnesau, preswylwyr ac ymwelwyr o'r de i'r draffordd.

Bydd y bont hefyd yn creu llwybr trwodd ymarferol i alluogi bysus i gludo gweithwyr yn agosach at y swyddfeydd a'r busnesau bach a chanolig yn y parc, gan greu cysylltiadau ag Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.