Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cronfa Adfer Cymunedol y DU

Mae llywodraeth y DU yn darparu cyllid ychwanegol o £ 220 miliwn trwy Gronfa Adnewyddu Gymunedol y DU i helpu ardaloedd lleol i baratoi ar gyfer lansio Cronfa Ffyniant a Rennir y DU yn 2022. Nod y Gronfa hon yw cefnogi pobl a chymunedau mwyaf anghenus ledled y DU i dreialu. rhaglenni a dulliau newydd a bydd yn buddsoddi mewn sgiliau, cymuned a lle, busnes lleol, a chefnogi pobl i gyflogaeth.

Rydym yn gofyn am geisiadau gan sefydliadau sy'n dymuno cyflwyno gweithgaredd fel rhan o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Rhaid i brosiectau cyflenwi gweithgaredd sy'n unol â Phrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ac alinio ag o leiaf un o'r blaenoriaethau buddsoddi hyn:

• Buddsoddi mewn sgiliau
• Buddsoddiad ar gyfer busnes lleol
• Buddsoddi mewn cymunedau a lleoedd
• Cefnogi pobl i gyflogaeth

Nid oes unrhyw ddyraniadau ariannol i'r blaenoriaethau hyn.

Mae Llywodraeth y DU yn rhagweld cefnogi ystod o brosiectau yn ôl thema a maint, ond anogir ymgeiswyr i sicrhau'r effaith a'r cyflawniad mwyaf posibl trwy brosiectau mwy (£500,000 +) lle mae hyn yn bosibl.

Gan fod 90% o'r cyllid sydd ar gael trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU yn gyllid refeniw a dim ond ar gael yn 2021/22, dylai prosiectau fod yn seiliedig ar refeniw yn bennaf, neu'n gyfan gwbl. Ni chefnogir prosiectau sy'n canolbwyntio'n bennaf ar adeiladu neu adnewyddu mawr o adeiladau, prynu tir neu brynu darnau mawr o offer.

Sut i gyflwyno cynnig?

Darllenwch Brosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU a Nodyn Technegol Cronfa Gymunedol y DU ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr Prosiect cyn dechrau gweithio ar gynnig. Maent ar gael ar wefan Llywodraeth y DU.

Mae'r Prosbectws yn darparu gwybodaeth fanwl am amcanion y Gronfa, y mathau o brosiectau y mae'n bwriadu eu cefnogi a sut mae'n gweithredu, gan gynnwys y meini prawf proses a dethol a ddefnyddir i asesu cynigion.

Bydd cynigion llwyddiannus Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ar gyfer 2021/22 yn unig a rhaid i'r gweithgaredd ddod i ben ym mis Mawrth 2022.

Dyddiad cau

Rhaid cyflwyno cynigion drwy ddefnyddio Ffurflen Gais Cronfa Adfywio Cymunedol y DU, a'i ddychwelyd atom trwy e-bost crfnpt@npt.gov.uk. Ni dderbynnir cynigion a gyflwynir mewn unrhyw fformat arall.

Rhaid cyflwyno cynigion erbyn 5yp ar 14 Mai 2021

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn broses gystadleuol a bydd Gyngor Castell-nedd Port Talbot a Llywodraeth y DU yn dechrau trafodaethau gyda chynigwyr.

Sut y bydd Cynigion yn cael eu hasesu

Fel yr awdurdod arweiniol, byddwn yn asesu'r holl gynigion a gyflwynwyd. Asesir cynigion yn erbyn:

• y meini prawf porth a nodir ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU - mae ceisiadau sy'n methu â chwrdd â'r meini prawf hyn yn gymorth anghymwys i gymorth a byddant yn cael eu gwrthod

• i ba raddau y maent yn cwrdd ag amcanion Cronfa Adfywio Cymunedol y DU• i ba raddau y byddai cynigion yn cefnogi cyflawni blaenoriaethau twf a chymorth cyflogaeth lleol

Yn dilyn asesiad, byddwn yn cyflwyno'r cynigion cymwys hynny sy'n cwrdd yn gryf â Chronfa Adfywio Cymunedol y DU a blaenoriaethau lleol i Lywodraeth y DU i'w hystyried, hyd at uchafswm o £3m y lle.

Bydd Llywodraeth y DU yn asesu pob cais a gyflwynir gan awdurdodau arweiniol yn erbyn y meini prawf a nodir ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi canlyniad y broses asesu o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 ymlaen.
Byddwn yn ymrwymo i gytundeb cyllido gyda chynigwyr llwyddiannus.