Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cydnabod a chodi pryderon am oedolyn neu blentyn lle’r amheuir camdriniaeth neu esgeulustod.

Dylai pob gweithiwr fod yn effro i'r posibilrwydd o gamdriniaeth. Efallai y bydd unigolyn yn pryderu am ddiogelwch neu les unigolyn mewn nifer o ffyrdd:

  • Gall y person ddweud wrthych.
  • Gall y person ddweud rhywbeth sy'n eich poeni.
  • Gall trydydd parti fynegi pryderon.
  • Efallai y gwelwch rywbeth – digwyddiad neu anaf neu arwydd arall.

Er y bydd aelodau, gweithwyr, gwirfoddolwyr a darparwyr gwasanaethau dan gontract Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cael lefelau amrywiol o gyswllt ag oedolion a phlant sydd mewn perygl fel rhan o'u hymgysylltiad â'r cyngor, dylai pawb fod yn ymwybodol o'r dangosyddion posib o gam-drin ac esgeuluso a bod yn glir ynghylch beth i'w wneud os oes ganddynt unrhyw bryderon.

Nid cyfrifoldeb unrhyw un unigolyn yw penderfynu a yw cam-drin wedi digwydd ai peidio neu a yw unigolyn mewn perygl o niwed; fodd bynnag, mae ganddynt gyfrifoldeb i weithredu os oes ganddynt unrhyw bryderon.

Nesaf: Rhoi gwybod am bryder