Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pryd i ddefnyddio'r polisi hwn

Os ydych yn derbyn gwasanaeth neu'n gwneud cais am wasanaeth ac nid ydych yn fodlon ar ein hymateb, gallwch gyflwyno cwyn, fel a ddisgrifir isod.

Ambell waith bydd gennych hawl statudol i apelio, e.e. gwrthod cais am ganiatâd cynllunio neu benderfyniad i beidio â rhoi lle i'ch plentyn mewn ysgol benodol, felly yn hytrach nag ymchwilio i'ch cwyn, byddwn yn egluro sut y gallwch apelio.

Hefyd, efallai y bydd gennych bryderon am faterion nad ydynt yn berthnasol i'r polisi hwn, a byddwn wedyn yn eich cynghori ynghylch sut i adrodd am eich pryderon. Mae enghreifftiau'n cynnwys:

  • Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth
  • Cwynion am Gynghorwyr y maent wedi torri'r Côd Ymddygiad
  • Materion Yswiriant
  • Hysbysiadau o Dâl Cosb
  • Cwynion am ysgol
  • Cwynion am y Gwasanaethau Cymdeithasol

Nid yw'r polisi hwn yn berthnasol i faterion mynediad at ddata.