Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyflwyniad

Mae'r adroddiad hwn yn mynd i'r afael â'r prif faterion a godwyd mewn gwrthwynebiad i gynnig y Cyngor i sefydlu ysgol 3-11 cyfrwng Saesneg gyda Chanolfan Cymorth Dysgu (LSC) arbenigol ar gyfer 16 o ddisgyblion sydd â datganiad o Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD), mewn adeiladau newydd i letya disgyblion o ddalgylchoedd presennol Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre'r Graig ac Ysgol Gynradd Llangiwg, y bwriedir dod â phob un ohonynt i ben ar 31 Awst 2024. (‘Dod i ben’ yw'r term a ddefnyddir yn Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, adran 40, i olygu cau ysgol neu ysgolion yn barhaol.)

Mae'n ymateb i'r gwrthwynebiadau trwy eglurhad a sylwebaeth, gyda rhesymau ategol. Dechreuodd y cyfnod gwrthwynebu ar 17 Mehefin 2021 a daeth i ben ar 14 Gorffennaf 2021. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd rhybudd statudol ar gael ar wefan y Cyngor o dan dudalen we'r Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion ac fe’i arddangoswyd ym mhrif fynedfa'r ysgolion. Roedd hefyd ar gael i ymgynghorwyr a restrir yn Atodiad 1.

Mae angen darllen yr adroddiad hwn ochr yn ochr â'r ddogfen ymgynghori gysylltiedig a'r Adroddiad Ymgynghori.