Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwrthwynebiadau

Derbyniwyd cyfanswm o 297 o wrthwynebiadau ysgrifenedig yn ystod y cyfnod gwrthwynebu. Ystyriwyd y gwrthwynebiadau hyn yn ofalus gan swyddogion a chynhwysir yr ymatebion yn yr adroddiad hwn. Rhaid i'r Aelodau ystyried y gwrthwynebiadau yn ofalus, ochr yn ochr â'r dadleuon o blaid y cynnig ac yng ngoleuni'r ffactorau a nodir yn adran 1 o'r Cod Trefniadaeth Ysgolion.

Ni nododd pob gwrthwynebydd eu hunain heblaw rhoi eu henw, ond o’r rhai a nododd eu hunain, nodwyd y categorïau canlynol:

 • Ysgolion cynradd Alltwen, Godre’r Graig neu Llangiwg
  • 28 rhiant/gofalwr
  • 2 aelod o staff
  • 4 Llywodraethwr/Bwrdd Llywodraethu
 • Preswylydd/aelod cymunedol o Gwm Tawe
  • 16
 • Ysgolion eraill Cwm Tawe
  • 3 rhiant
  • 2 Lywodraethwr/Cyrff 
  • Llywodraethu
 • Preswylydd o'r tu allan i Gwm Tawe
  • 8

Derbyniwyd gwrthwynebiadau hefyd gan:

 • Y Cynghorydd Andrew Nicholson
 • Sioned Williams AS
 • Tegwech
 • Menter Iaith
 • RHag
 • UCAC
 • Tŷ'r Gwrhyd
 • Dyfodol i’r Iaith
 • Meithrinfa Lullaby
 • Cyngor Tref Pontardawe
 • Cyngor Cymuned Ystalyfera
 • Cyngor Cymuned Cilybebyll

Derbyniwyd dau wrthwynebiad ysgrifenedig arall ar 16 Gorffennaf 2021, ar ôl y dyddiad cau, cynhwyswyd y rhain i'w hystyried.

Roedd nifer o'r negeseuon e-bost a dderbyniwyd ar ffurf safonedig i raddau helaeth neu'n gyfan gwbl.

Yn arbennig, derbyniwyd 87 e-bost a nododd:

Rwy'n gwrthwynebu'r cynnig ysgol yng Nghwm Tawe. Nid wyf yn credu mai hwn yw'r ateb gorau ar gyfer addysg yn ein cymuned ac rwy'n teimlo ei bod wedi bod yn broses frysiog ac wedi'i orfodi arnom ni a'n plant gan bobl o'r tu allan i'n hardal.

Teimlaf yn benodol y bydd y cynnig yn:

 • Waeth i addysg
 • Cael effaith negyddol ar draffig
 • Effaith negyddol ar gymunedau lleol

Roedd 35 o'r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ymwneud yn benodol â'r pryderon y gallai'r cynnig effeithio'n negyddol ar ddatblygiad y Gymraeg, 16 o'r rhain yn e-byst safonol, gyda rhywfaint o bersonoli.

Mae copïau o'r holl wrthwynebiadau ysgrifenedig wedi bod ar gael i'r Aelodau eu hystyried cyn cyfarfod Cabinet y Cyngor ar 20 Hydref 2021 pryd penderfynir ar y cynnig. Bydd yr aelodau hefyd wedi derbyn ac ystyried, cyn y cyfarfod hwnnw, yr Adroddiad Gwrthwynebiad hwn.