Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dogfen

Hysbysiad o Benderfyniad

AT SYLW: Rhanddeiliaid Allweddol a Phartïon â Budd

Cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Saesneg 3-11 oed gyda Chanolfan Cymorth Dysgu arbenigol (CCD) ar gyfer 16 o ddisgyblion â datganiad o anghenion addysgol arbennig sy'n ymwneud ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig (ASA), mewn adeiladau newydd ar gyfer disgyblion o ddalgylchoedd presennol Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre'r Graig ac Ysgol Gynradd Llangiwg, y bydd pob un ohonynt yn cau ar 31 Awst 2024. 

Mae penderfynu ar y cynnig hwn yn cydymffurfio â gofynion statudol o dan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a Chôd Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru.

Yn ei gyfarfod ar 20 Hydref 2021, derbyniodd Cabinet y Cyngor adroddiad ar y cynnig i sefydlu ysgol 3-11 cyfrwng Saesneg gyda Chanolfan Cymorth Dysgu arbenigol (CCD) ar gyfer 16 o ddisgyblion â datganiad o anghenion addysgol arbennig yn ymwneud ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig (ASA), mewn adeiladau newydd i ddarparu ar gyfer disgyblion o ddalgylchoedd presennol Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre'r Graig ac Ysgol Gynradd Llangiwg, a bydd pob un ohonynt yn cau ar 31 Awst 2024. Daeth y cyfarfod hwn ar ôl diwedd y cyfnod ar gyfer cyflwyno gwrthwynebiadau.

Penderfynodd Aelodau'r Cabinet weithredu'r cynnig yn effeithiol o 31 Awst/1 Medi 2024.

Ar ôl ystyried y cynnig yn ofalus, y gwrthwynebiadau statudol, y cyngor gan Estyn a'r dystiolaeth ategol gan swyddogion y cyngor, cymeradwywyd rhoi'r cynnig ar waith gan Aelodau'r Cabinet.  Bydd y penderfyniad yn galluogi'r cyngor i gydymffurfio â'r gofynion deddfwriaethol sy'n angenrheidiol i hwyluso rhoi'r cynnig ar waith a fydd yn cynorthwyo'r cyngor wrth gyflawni'i ddyletswydd i sicrhau addysg effeithlon yn ei ardal.

Wrth ddod i'w penderfyniad, rhoddodd Aelodau'r Cabinet ystyriaeth i'r canlynol:

Gwrthwynebiadau i'r cynnig

Nododd aelodau'r Cabinet fod 297 o wrthwynebiadau ysgrifenedig wedi dod i law. Roedd y gwrthwynebiadau ar gael i'r Aelodau i'w darllen cyn cyfarfod Cabinet y Cyngor ar 20 Hydref. 

Ansawdd a safonau addysg

Bydd yr ysgol newydd arfaethedig ar gyfer yr 21ain ganrif yn creu manteision dysgu ac addysgu sylweddol i ddisgyblion, staff a'r gymuned.  Dangoswyd bod adeiladau newydd yn cael effaith gadarnhaol ar safonau a lles disgyblion, a gallant wella sawl agwedd ar gyflwyno'r cwricwlwm. Gall cyfuno'r tair ysgol ddarparu cwricwlwm mwy effeithiol a mwy o gyfleoedd dysgu ac addysgu.

Bydd cynnwys darpariaeth CCD yn yr adeilad newydd yn sicrhau bod disgyblion yn cael cyfleusterau safonol pwrpasol ar gyfer yr 21ain ganrif, gyda'r nod o sicrhau'r canlyniadau gorau posib i ddisgyblion, a byddant yn mynd i'r afael â'r angen a nodwyd am ddarpariaeth bellach ar gyfer disgyblion oed cynradd ag ASA.

Yr angen am leoedd a'r effaith ar hygyrchedd ysgolion

Bydd yr ysgol gynradd newydd arfaethedig ar gyfer yr 21ain ganrif yn darparu ar gyfer hyd at 630 o ddisgyblion amser llawn a 140 rhan-amser (70 am / 70 pm) disgyblion meithrin, ac 16 o ddisgyblion yn y CCD.  Bydd hyn yn darparu digon o le ar gyfer cyfanswm nifer y disgyblion a ragwelir o'r tair ysgol gynradd bresennol ac ar gyfer twf yn y boblogaeth disgyblion. 

Bydd yr ysgol newydd yn gwasanaethu dalgylchoedd cyfunol ysgolion cynradd Alltwen, Godre'r Graig a Llangiwg a bydd ganddi ddigon o le ac adnoddau ar gyfer disgyblion o'r ardal.  Bydd disgyblion o'r tair ysgol bresennol yn trosglwyddo'n awtomatig i'r ysgol newydd yn amodol ar ddewis rhieni.

I lawer o'r disgyblion oed cynradd mae lleoliad arfaethedig yr ysgol newydd ar y safle yn Ynysderw yn parhau o fewn y pellter teithio 2 filltir ar gyfer cartrefi yn y dalgylch.   Mae amseroedd teithio o'r cartref i'r ysgol o fewn y dalgylch yn dod o fewn terfynau rhesymol ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Cyn i'r ysgol newydd agor bydd llwybrau cerdded addas yn cael eu hasesu.

Bydd cefnogaeth gyda theithio o'r cartref i'r ysgol ar gael yn unol â Pholisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol y cyngor.

Adnoddau addysg a goblygiadau ariannol eraill

Mae'n bosib y bydd yn rhaid ysgwyddo costau refeniw rheolaidd cysylltiedig, yn yr un modd bydd arbedion effeithlonrwydd refeniw yn gysylltiedig â'r cynnig hwn.

Dosberthir cyllid refeniw ar gyfer ysgolion yn flynyddol drwy gyfrwng fformiwla gymeradwy.  Mae hyn yn sicrhau bod cyfranddaliadau cyllidebau ysgolion yn cael eu dyrannu ar sail syml, gwrthrychol a mesuradwy.

Bydd arbedion effeithlonrwydd yn cael eu sicrhau gan y bydd gan yr ysgol newydd un pennaeth ac un strwythur rheoli.  Caiff arbedion refeniw eu hailfuddsoddi yn y gyllideb addysg.  Yn hyn o beth, mae'r cynnig yn cefnogi'r ffordd y mae'r cyngor yn rheoli'i gyllideb addysg ac yn hyrwyddo dosbarthiad tecach y cyllid ar draws ysgolion lleol.

Effaith Gymunedol

Mae'r cynnig ar gyfer yr ysgol newydd hefyd yn cynnwys creu campws cymunedol dysgu, iechyd a lles drwy ychwanegu pwll newydd ar safle Parc Ynysderw, gyda'r nod o ddarparu cyfleoedd i bob aelod o gymuned Cwm Tawe elwa ar gyfleusterau modern, addas i'r diben.

Bydd cyd-leoliad yr ysgol a'r pwll newydd ochr yn ochr ag Ysgol Gymunedol bresennol Cwmtawe a Chanolfan Hamdden Pontardawe yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu ac integreiddio darpariaeth gymunedol ymhellach gyda phartneriaid cyflenwi ar gyfer gweithgareddau chwaraeon dan do ac awyr agored.

Asesiad Effaith y Gymraeg

Mae ardal Cwm Tawe yn ardal o bwys ieithyddol gan ei bod yn cynnwys y nifer uchaf a'r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghastell-nedd Port Talbot, ac mae ymysg yr uchaf yng Nghymru gyfan.

Datblygwyd Asesiad Effaith y Gymraeg (AEyG) sy'n cynnwys camau i liniaru effeithiau negyddol posib ar y Gymraeg yn yr ardal.

Dogfennaeth

Mae adroddiad y Cabinet a'r atodiadau cysylltiedig sy'n nodi'n fanwl yr achos dros weithredu'r cynnig.