Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dogfen

Rhaglen Hyfforddiant i Lywodraethwyr Ysgolion - Tymor yr hydref 2021

Sylwer y cynhelir yr holl hyfforddiant y tymor hwn o bell drwy 'TEAMS' unwaith eto. Felly, mae'n hanfodol eich bod yn cadw lle ar unrhyw gwrs yr hoffech fynd iddo er mwyn i'r ddolen ymuno gael ei hanfon atoch

Sut i gadw lle

E-bostiwch governors@npt.gov.uk NEU ffoniwch 01639 763600 a byddwch yn derbyn dolen dros e-bost sy'n eich gwahodd i'r cwrs.

Ar gyfer cyrsiau a ddarperir gan Ddinas a Sir Abertawe, e-bostiwch: schoolgovernorunit@abertawe.gov.uk
NEU
ffoniwch 01792 636550.

Cofiwch wrth lofnodi'r daflen bresenoldeb mewn digwyddiad a gynhelir gan Abertawe, nodwch yn glir eich bod yn Llywodraethwr yng Nghastell-nedd Port Talbot i sicrhau bod yr wybodaeth yn cael ei throsglwyddo, a'ch cofnod hyfforddiant yn cael ei ddiweddaru

Adborth

Caiff pob ffurflen gwerthuso hyfforddiant ei darllen ac adolygir cynnwys a pherthnasedd cyrsiau unigol yn seiliedig ar y sylwadau a ddarperir. Felly cymerwch yr amser ar ddiwedd y sesiwn hyfforddiant i gwblhau'r ffurflen. Fel bob amser, croesewir ac ystyrir y sylwadau hyn yn llawn bob tro.

Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf, sef 2020 – 2021, gwelwyd y nifer uchaf o lywodraethwyr yn mynd i sesiynau hyfforddi – a'r cyfan drwy TEAMS. Er fy mod yn deall bod nifer o lywodraethwyr yn edrych ymlaen at ddychwelyd at sesiynau hyfforddi wyneb yn wyneb, dim ond pan fydd yn ddiogel y bydd hyn yn digwydd a phan fydd canllawiau Llywodraeth Cymru yn caniatáu hynny.

Sefydlu Llywodraethwyr - Hyfforddiant Gorfodol (digwyddiad sydd wedi'i ailadrodd)

Os ydych yn llywodraethwr newydd ei ethol neu ei benodi, mae'n un o ofynion gorfodol Llywodraeth Cymru eich bod yn cyflawni hyfforddiant sefydlu o fewn blwyddyn o'ch penodiad neu'ch enwebiad. Bydd methu mynd i'r hyfforddiant yn ystod y cyfyngiad amser hwn yn golygu y cewch eich gwahardd yn awtomatig fel llywodraethwr

Mae hyfforddiant sefydlu i lywodraethwyr yn hanfodol i ddeall rôl a ffiniau'r cyfrifoldebau a ddaw gyda'r swydd. Bydd yr hyfforddiant sefydlu'n helpu i sicrhau bod gennych chi fel llywodraethwr newydd yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth angenrheidiol i gyflawni'r rôl yn effeithiol i gefnogi'r ysgol wrth godi safonau. Bydd y sesiwn yn datblygu'ch hyder i'ch galluogi i gymryd rhan lawn a gweithredol yn rôl y corff llywodraethu. Bydd yr hyfforddiant yn adlewyrchu'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer llywodraethu ysgolion yng Nghymru a bydd yn canolbwyntio ar yr hyn a ddisgwylir gan lywodraethwyr wrth fodloni eu gofynion cyfreithiol. Bydd hefyd yn egluro rôl strategol llywodraethwr a sut mae hyn yn cefnogi ac yn herio gwaith yr ysgol a'r uwch-dîm arweinyddiaeth ; eich rôl wrth benderfynu ar bolisïau a thargedau a sut y dylid monitro a gwerthuso'r rhain a sut ac i bwy y bydd llywodraethwyr yn atebol.

Cynulleidfa Darged: Pob llywodraethwr sydd newydd ei benodi neu ei ethol nad yw wedi cyflawni'r cwrs gorfodol hwn o'r blaen.

Darparwr y Cwrs: Castell-nedd Port Talbot: Mrs Kathryn Gilbert, Prif Swyddog Llywodraethu Ysgolion

Dyddiad Amser Lleoliad
6 Rhagfyr 2021 6.00yp - 8.00yp O bell drwy Teams

Deall Data (Ysgolion cynradd - digwydd wedi'i ailadrodd)

Mae'r sesiwn hyfforddi hon yn orfodol yn ôl Llywodraeth Cymru ac mae angen i'r holl lywodraethwyr fynd iddi o fewn blwyddyn o gael eu penodi neu eu hethol. Bydd peidio â mynd o fewn y terfyn amser hwn yn golygu ataliad awtomatig fel llywodraethwr.
Bydd y sesiwn hon yn helpu i ddatblygu'ch dealltwriaeth o'r data sydd eisoes yn cael ei ddarparu yn ôl yr arfer i ysgolion a sut i ddefnyddio'r data er mwyn gwella perfformiad yr ysgol. Bydd gallu gwerthuso data perfformiad ysgol a chloddio'n fanylach i'r wybodaeth graidd yn galluogi llywodraethwyr i wneud cymariaethau a meincnodi sut mae eich ysgol yn perfformio o'i chymharu ag ysgolion eraill mewn amgylchiadau tebyg.
Dylai dysgu am ddata ysgol a deall beth maen ei olygu ar gyfer eich ysgol a beth sydd angen ei wneud i godi safonau roi'r hyder i chi i ofyn cwestiynau heriol i'r pennaeth a thîm arweiniol yr ysgol er mwyn gwella perfformiad a chyrhaeddiad disgyblion.
Bydd un o'r sesiynau yn cael ei theilwra'n benodol tuag at ddata ysgol uwchradd; fodd bynnag, mae croeso i lywodraethwyr fynd i unrhyw un o'r digwyddiadau a restrir.

Cynulleidfa Darged: Yr holl lywodraethwyr nad ydynt wedi bod i'r sesiwn hanfodol hon yn flaenorol.

Darparwr y Cwrs: Ymgynghorwyr Herio Castell-nedd Port Talbot

Dyddiad Amser Lleoliad
23 Tachwedd 2021 2.00yp -3.30yp O bell drwy Teams

Cyflwyniad I Brosesau Sy'n Seiliedig Ar Drawma (digwyddiad newydd)

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu cyfranogwyr i ddeall effaith trawma ar blant a phobl ifanc, sut y gall hyn ddod i'r amlwg yn yr ystafell ddosbarth a sut i ddatblygu dulliau sy'n seiliedig ar drawma mewn ysgolion sy'n cefnogi dull ysgol gyfan.

Cynulleidfa Darged: Pob llywodraethwr.

Darparwr y Cwrs: Y Tîm Lles

Dyddiad Amser Lleoliad
2 Rhagfyr 2021 6.00yp - 8.00yp O bell drwy Teams

Cyfarfod Tymhorol y Cadeirydd A'r Is-Gadeirydd Â'r Uwch-Dîm Rheoli Addysg (digwyddiad sydd wedi'i ailadrodd)

Mae uwch-dîm rheoli'r gyfarwyddiaeth yn cwrdd â chadeiryddion ac is-gadeiryddion bob tymor i drafod a rhannu materion cenedlaethol a lleol. Yn ogystal â hyn, defnyddir cyfle ym mhob cyfarfod i ddarparu sesiwn hyfforddi a gwybodaeth fer bwrpasol ar bwnc penodol a pherthnasol.

Mae'r cyfarfodydd hyn yn gyfrwng cyfathrebu pwysig rhwng yr awdurdod a chyrff llywodraethu, a daw llawer iddynt fel arfer.

Cynulleidfa Darged: Holl Gadeiryddion ac Is-gadeirydd CNPT

Darparwr y Cwrs: Uwch-dîm Rheoli'r Adran Addysg

Dyddiad Amser Lleoliad
15 Tachwedd 2021 6.00yp - 8.00yp O bell drwy Teams

Diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol (digwyddiad wedi'i ailadrodd)

Yn 2018, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, sy'n darparu ar gyfer fframwaith statudol newydd er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) o enedigaeth, pan fyddant yn yr ysgol a hyd at addysg bellach (0-25 oed). Mae Llywodraeth Cymru'n disgrifio'r ddeddfwriaeth newydd hon fel 'cyfraith uchelgeisiol i greu ymagwedd newydd, feiddgar' a fydd yn 'gweddnewid' y ffordd y diwellir anghenion dysgu plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Mae'r Ddeddf yn rhan o newid cynhwysfawr i ddarparu ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY, a bydd y fframwaith newydd a grëir ganddo'n cymryd lle'r ddeddfwriaeth a'r trefniadau ar wahân sy'n bodoli ar hyn o bryd i ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) hyd at 16 oed.

Cynulleidfa Darged: Pob llywodraethwr â diddordeb mewn diwygio ADY ond yn enwedig y llywodraethwyr hynny â rôl ADY yn eu hysgolion.

Darparwr y Cwrs: Mrs Hayley Lervy, Cydlynydd - Cefnogaeth ar gyfer Cynhwysiad

Dyddiad Amser Lleoliad
25 Tachwedd 2021 6.00yp - 8.00yp O bell drwy Teams

Clercod Cyrff Llwyodraeth - Hyfforddiant i Glercod Newydd (digwyddiad sydd wedi'i ailadrodd)

Mae gan y clerc i'r corff llywodraethu rôl hanfodol i'w chwarae wrth gynnal ysgol oherwydd drwy ei sgiliau trefnu, gall clerc helpu llywodraethwyr i roi mewnbwn ystyrlon er mwyn gwella ysgol.

Ers rhoi hyfforddiant gorfodol ar waith i glercod ym mis Medi 2013, mae'n ofynnol bod yr holl glercod wedi mynd i'r sesiwn hyfforddiant a'i deall i safon ddigonol o fewn blwyddyn o gyflwyno'r ddeddfwriaeth neu o'u penodiad fel clerc newydd. Bydd y sesiwn yn ystyried cyfansoddiad cyrff llywodraethu a'u pwerau, a dyletswyddau statudol y clerc. I sicrhau y cydymffurfir â'r gofynion gorfodol ac er mwyn asesu bod y clercod wedi cyflawni'r lefel cymhwyster sy'n ofynnol o'r hyfforddiant, bydd asesiad byr ar ddiwedd y sesiwn ar ffurf cwis ysgrifenedig unigol neu sesiwn holi ac ateb.

Cynulleidfa Darged: Yr holl glercod, yn enwedig clercod newydd nad ydynt wedi cwblhau eu hyfforddiant gorfodol eto.

Darparwr y Cwrs:
Mrs Kathryn Gilbert, Prif Swyddog Llywodraethu Ysgolion

Dyddiad Amser Lleoliad
18 Tachwedd 2021 10.00yb - 12 ganol dydd O bell drwy Teams

Cynllun Datblygu Ysgol (digwyddiad sydd wedi'i ailadrodd)

O 1 Medi 2015 daeth yn ofyniad cyfreithiol i bob ysgol fod â Chynllun Datblygu Ysgol ar waith a'i gyhoeddi.

Cynllun Datblygu'r Ysgol yw cynllun strategol yr ysgol ar gyfer gwella. Mae'n nodi'r camau y bydd ysgol yn eu cymryd i wella deilliannau dysgwyr. Bydd Cynllun Datblygu Ysgol yn cael ei lywio gan yr hunanwerthuso rheolaidd y mae ysgol yn ymgymryd ag ef o'i berfformiad ei hun a'i ddata cyd-destunol, a bydd yn cynnwys blaenoriaethau gwella'r ysgol ynghyd â'r targedau tymor byr a thymor hwy.

Bydd arolygwyr Estyn yn defnyddio'r Cynllun Datblygu Ysgol, adroddiad hunanwerthuso'r ysgol a gwybodaeth arall i nodi a llunio llinellau ymholi yn ystod arolygiad. Bydd yr wybodaeth hanfodol hon yn cynorthwyo'r tîm arolygu i ddewis tystiolaeth i'w samplu er mwyn gwirio cywirdeb dyfarniadau'r ysgol.

Bydd y sesiwn hon yn amlinellu i lywodraethwyr beth yw prif agweddau Cynllun Datblygu Ysgol, pa feysydd y dylid eu cynnwys a'r amserlen dan sylw.

Dyddiad Amser Lleoliad
30 Tachwedd 2021 6.00yp - 7.30yp O bell drwy Teams