Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Darpariaeth Gyfredol

Mae mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei ddiwallu trwy'r ddarpariaeth ysgolion cynradd ac uwchradd sy'n bodoli eisoes, yn bennaf o fewn yr awdurdod lleol ac mewn nifer fach o achosion mewn awdurdodau cyfagos. Rydym hefyd yn hwyluso mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg uwchradd ar gyfer disgyblion y tu allan i'r Awdurdod Lleol, yn bennaf o Bowys, yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur. Gan gydnabod galw rhieni am addysg cyfrwng Cymraeg cyfnod uwchradd sy'n haws ei chyrraedd, mae'r awdurdod lleol wedi sefydlu ail gampws 11-16 yn ne Bwrdeistref yr Awdurdod Lleol yn ddiweddar. Darparwyd cludiant yn unol â Pholisi Teithio o’r Cartref i’r Ysgol 2017 yr awdurdod.

Mae'r Awdurdod Lleol yn cydymffurfio â dyletswyddau statudol Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 ac ar hyn o bryd polisi'r Cyngor yw darparu cymorth teithio dewisol o’r cartref i'r ysgol am ddim i'r disgyblion hynny sy'n mynychu eu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg mwyaf addas agosaf neu'r addysg cyfrwng Cymraeg ddynodedig agosaf ar gyfer y cyfeiriad cartref. Mae cymorth dewisol ar gyfer teithio am ddim o'r cartref i'r ysgol i ysgolion cyfrwng Cymraeg yn amodol ar fodloni'r meini prawf pellter penodol. Ar hyn o bryd nid yw'n ofynnol darparu cymorth teithio o'r cartref i'r ysgol am ddim i ddisgyblion o oedran ysgol nad yw'n orfodol, gan gynnwys y rhai sy'n mynychu darpariaeth Ôl-16 cyfrwng Cymraeg.

Cwmtawe - ardal o sensitifrwydd ieithyddol

Defnyddir y term 'sensitifrwydd ieithyddol' i ddiffinio'r ardaloedd hynny yng Nghymru sydd angen cefnogaeth ychwanegol wedi'i thargedu lle bernir bod yr iaith mewn cyflwr gwan a lle mae nifer y siaradwyr yn dirywio'n ddifrifol, a lle gall y gymuned ieithyddol wynebu heriau o amgylch y defnydd beunyddiol o'u hiaith.

Yn ôl Cyfrifiad 2011, gallai tua 15.3% o boblogaeth y fwrdeistref sirol siarad Cymraeg, sy'n cyfateb i 20,698 o unigolion. Roedd mwyafrif llethol y siaradwyr hyn yn byw ar ben Gwmtawe a Dyffryn Aman gyda rhai cymunedau fel Gwaun Cae Gurwen, Cwmllynfell a Brynaman Isaf ymhlith y ganran uchaf o ardaloedd Cymraeg eu hiaith yng Nghymru. Fodd bynnag, dyma'r meysydd a welodd y dirywiad mwyaf o ran canran a niferoedd y siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 2011.

Mae strategaeth Hybu’r Gymraeg Castell-nedd Port Talbot yn tynnu sylw at bwysigrwydd yr ardal rhwng Trebanws i Gwmllynfell a Rhos i Waun Cae Gurwen fel y 'pwysicaf yn y fwrdeistref sirol o ran ei harwyddocâd ieithyddol gan ei bod yn cynnwys y niferoedd a'r canrannau uchaf o siaradwyr Cymraeg.'

Mae'r tabl isod yn dangos cwymp sylweddol yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y cymunedau hyn dros 10 mlynedd. Yn 2011 sefydlodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynllun penodol ar gyfer hybu’r iaith yn ardal Aman Tawe mewn ymdrech i atal dirywiad yr iaith Gymraeg yn yr ardal hon.

Cymuned Nifer y siaradwyr Cymraeg (2001) Nifer y siaradwyr Cymraeg (2011) Newid %Newid cymharol
Cwmllynfell 741 669 -72 -9.72
Brynaman Isaf 861 776 -85 -9.87
Gwaun Cae Gurwen 1860 1572 -288 -15.48
Ysatlyfera 1614 1339 -275 -17.04
Trebanos 580 459 -121 -20.86
Godre'r Graig 580 473 -107 -18.45
Pontardawe 1826 1624 -202 -11.06
Alltwen 800 664 -136 -17.0
Rhos 692 588 -104 -15.03

Ymhlith y ffactorau sy'n cyfrannu at erydiad ieithyddol mae:

 • Diffyg trosglwyddo iaith gartref
 • Allfudo/Mewnfudo
 • Canfyddiad negyddol o werth cynhenid yr iaith
 • Diffyg ymwybyddiaeth o fanteision dwyieithrwydd
 • Diffyg hyder mewn siaradwyr Cymraeg
 • Ymlediad yr iaith Saesneg i ieithoedd Cymraeg traddodiadol
 • Priodasau iaith gymysg
 • Pŵer dylanwad Eingl-Americanaidd ar fuddiannau plant a phobl ifanc
 • Mwy o farwolaethau na genedigaethau ymhlith teuluoedd Cymraeg eu hiaith

Nodwyd ystod o gamau gweithredu yn y CSCA hwn sydd â'r nod o gefnogi a datblygu'r Gymraeg ac mewn rhai achosion yn benodol i fynd i'r afael â rhai o'r pryderon ynghylch datblygiad yr iaith ac addysg cyfrwng Cymraeg yn ardal Cwmtawe. Mae Atodiad A yn amlinellu'r camau gweithredu hynny yn fwy manwl.

Ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cynradd

 • Ysgol Gynradd Gymraeg Blaendulais
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Castell-nedd
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmnedd
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmllynfell
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun Cae Gurwen
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Rhosafan
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle'r Ynn

Canol (3-19)

 • Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur