Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Addysg - sicrhau bod plant a phobl ifanc y gorau y gallant fod

Blaenoriaeth 1.1 Bydd gan bob plentyn a pherson ifanc well lefelau cyrhaeddiad

Cam gweithredu

Byddwn yn darparu cefnogaeth wedi'i thargedu i deuluoedd mewn angen, gan gynnwys teuluoedd y Lluoedd Arfog, i leihau'r potensial i blant gael profiad niweidiol yn ystod plentyndod

Cynnydd 2020-2021

 • Sefydlodd Llywodraeth Cymru Gronfa Cefnogi Plant y Gwasanaethau mewn Addysg yng Nghymru i helpu i liniaru'r effaith y gall ffordd o fyw y Lluoedd Arfog ei chael ar blant y Gwasanaethau yn ein hysgolion.  Fe'i gweinyddir gan y rhaglen Cefnogi Plant y Gwasanaethau mewn Addysg (SSCE) Cymru a dyfarnwyd £9750 inni o'r gronfa ar gyfer y Flwyddyn academaidd 2020-2021. Roedd y dyraniad yn seiliedig ar nifer plant y gwasanaethau yn yr ardal - 72 o blant mewn 26 ysgol ar hyn o bryd.
 • Mae'r Gwasanaeth Dysgwyr Agored i Niwed (VLS) wedi gweithio gyda Swyddog Cyswllt y Lluoedd Arfog Rhanbarthol i weithio gydag ysgolion Castell-nedd Port Talbot i ddarparu a mynd i'r afael â hyfforddiant ynghylch y rhwystrau sy'n wynebu plant y gwasanaethau.

Cam gweithredu

Byddwn yn parhau i weithio gydag ysgolion a lleoliadau perthnasol eraill i gefnogi a darparu mynediad at brofiad gwaith, hyfforddiant a chyfleoedd datblygiad proffesiynol i'r rheini sydd mewn perygl o heb fod mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (NEETs) ar ôl 16

Cynnydd 2020-2021

Roedd y cyfnod clo yng Nghymru wedi atal rhywfaint o weithgarwch rhag parhau mewn lleoliadau gwaith penodol. Fodd bynnag:

 • Parhaodd cyflogeion Ymgysylltu â Phobl Ifanc Cynnydd i weithio mewn ysgolion i gefnogi'r bobl ifanc fwyaf agored i niwed. Roedd llawer o'r gwaith hwn yn canolbwyntio ar les emosiynol ond ar gyfer blwyddyn 11 roedd hefyd yn cynnwys ffocws ar drosglwyddo a chwblhau cymwysterau. (Mae gwaith prosiect Cynnydd yn gweithio gyda'r rhai rhwng 11 a 24 oed sydd mewn perygl o ddod yn NEET (Heb Fod mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant)).
 • Darparwyd cymorth Cynnydd i bobl ifanc nad oeddent yn mynychu ysgolion; gweithdai gyda gyrfaoedd a gwaith 1-1, ymweliadau gardd i fynd trwy waith a chymorth pontio fel ffurflenni Lwfans Cynnal Addysg a sefydlu cyfrifon banc ac ati. Dosbarthwyd adnoddau i gwblhau cymwysterau hefyd i gartrefi. O ganlyniad i hyn oll, ni chollodd unrhyw berson ifanc y cymhwyster yr oeddent wedi bod yn gweithio tuag ato.
 • Cefnogodd ein Tîm Gwaddol Gwasanaeth Ieuenctid bobl ifanc y nodwyd eu bod mewn perygl o ddod yn NEET o bob ysgol uwchradd yn ystod y cyfnod hwn. Roedd yr ymyriadau'n amrywio yn dibynnu ar anghenion y person ifanc a'r ysgolion. Cefnogodd cyflogeion Ieuenctid Gwaddol 176 o bobl ifanc yn ystod y cyfnod hwn (74 o fenywod a 102 o ddynion). Cyflawnwyd mwyafrif y gefnogaeth hon trwy alwadau ffôn er bod ymweliadau cartref a chymorth un i un yn cael eu darparu i bobl ifanc a oedd yn arbennig o agored i niwed neu mewn risg. 
 • Cynhaliwyd sesiynau hyfforddi rhithwir gyda phobl ifanc yn mynychu hyfforddiant Cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladwaith ar-lein a chyrsiau Hylendid Bwyd Sylfaenol Rhithwir. Cefnogwyd pobl ifanc hefyd gydag ysgrifennu CV, cyfweliadau, cymorth wrth wneud cais am swydd a helpu pobl ifanc i agor cyfrifon banc, cael eu Rhifau Yswiriant Gwladol, mathau cyffredinol o ID sy'n ofynnol fel Tystysgrifau Geni ac ati.
 • Mae staff gwaddol wedi bod yn cynnig cymorth lles emosiynol i bobl ifanc i'r bobl ifanc hynny a oedd yn ei chael hi'n anodd ail-ymgysylltu ag ysgolion.
 • Yn ystod y cyfnod hwn, fe wnaeth ein Tîm Gwaddol ymgysylltu â phobl ifanc i nodi cyrchfannau ôl-16 ac unrhyw rwystrau a wynebir.  Mae gwaith i helpu i ymgysylltu â chyrchfannau ôl-16 a Gyrfa Cymru wedi cychwyn ac o Ebrill 2021 mae cynlluniau ar waith i ymweld â chyrchfannau ôl-16 fel Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot a Darpariaethau Dysgu Seiliedig ar Waith.

Cam gweithredu

Byddwn yn gweithio gydag ysgolion i nodi'r plant hynny sydd angen cefnogaeth benodol yn ystod y cyfnod sylfaen a chyfnodau allweddol

Cynnydd 2020-2021

 • Mae Cynnydd yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gwblhau ystod o gymwysterau yn CA4, sy'n darparu dewisiadau amgen i bobl ifanc sydd â rhwystrau rhag cymryd rhan mewn addysg brif ffrwd. Mae'r rhain yn cynnwys Ymddiriedolaeth y Tywysog, cymwysterau ASDA, cymwysterau dysgu yn y gwaith a BTEC SWEET. Hyd yma mae 170 o bobl ifanc wedi cyflawni cymhwyster trwy Cynnydd.
 • Parhaodd y Gwasanaeth Lles ac Ymddygiad a Chynnydd i gefnogi plant a phobl ifanc i'w galluogi i ddeall unrhyw rwystrau i ymgysylltu â dysgu. Mae hyn wedi cynnwys gwaith gyda phlant a phobl ifanc ar alluoedd cymdeithasol ac emosiynol, cynlluniau cymorth trawma a rheoleiddio emosiynol. Mae teuluoedd hefyd wedi cael cefnogaeth dros y cyfnod hwn; maent wedi cael arweiniad ac adnoddau, fel blychau chwarae, i barhau â'r gwaith hwn gartref trwy'r cyfnod clo.
 • Mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg, gan gynnwys Tîm Seicoleg Addysg y Blynyddoedd Cynnar yn gweithio trwy fodel ymgynghori cydweithredol i helpu i nodi anghenion plant a phobl ifanc yn gynnar. Lle bo hynny'n berthnasol, mae Seicolegwyr Addysg y Blynyddoedd Cynnar yn hwyluso cyfarfodydd trosglwyddo amserol o'r cyfnod cyn-ysgol i'r Cyfnod Meithrin / Sylfaen, fel y gellir darparu cefnogaeth o'r cychwyn cyntaf. Gall hyn gynnwys cefnogaeth i ddatblygu sgiliau iaith cynnar, mwy o gefnogaeth gan gynorthwywyr dysgu neu gyngor ac arweiniad i staff ysgolion mewn perthynas â chael gwared ar rwystrau i ddysgu. Ar gyfer plant oed ysgol, mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn cynnig ystod o gefnogaeth a chyngor i bob ysgol ar draws pob cam allweddol er mwyn helpu i nodi anghenion plant a sicrhau bod y gefnogaeth briodol yn cael ei darparu. Mae hyn yn cynnwys cyngor mewn perthynas â gwahaniaethu, hyfforddiant ar draws ystod o feysydd, ymgynghori, asesu a hefyd gweithio gyda rhieni / gofalwyr. 
 • Therapi Iaith a Lleferydd - Therapydd dynodedig sy'n cefnogi anhwylder ymddygiad cymdeithasol ac emosiynol (SEBD) yn y cyfnodau cynradd ac uwchradd gyda'r nod o wella hyder a dealltwriaeth disgyblion. Bydd y therapydd yn cefnogi disgyblion sydd â datganiad gyda darpariaeth iaith a lleferydd. Gwneir atgyfeiriadau ar gyfer disgyblion unigol yn dilyn trafodaeth gyda'r therapydd.
 • Anawsterau Dysgu Penodol - Pecynnau llythrennedd aml-synhwyraidd wedi'u dyrannu i ddarpariaethau SEBD uwchradd i ymgysylltu a mesur cynnydd ar gyfer disgyblion ag anghenion SEBD cymhleth. Y nod yw gwella hyder a hunan-barch y disgybl ym mhob maes llythrennedd.
 • ynghyd â hyfforddiant penodol. Yn ychwanegol at y cymorth a'r hyfforddiant a gynigir i'r darpariaethau arbenigol, mae hyfforddiant mewn Cylchedau Synhwyraidd a phrosesu Synhwyraidd wedi'i ddarparu i ysgolion sydd â lefel uchel o angen ac i'r darpariaethau arbenigol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Bydd hyn yn cefnogi disgyblion a staff gyda rheoleiddio synhwyraidd. Yn ogystal â hyn, mae'r Therapydd Galwedigaethol wedi cyflwyno hyfforddiant Parthau Rheoleiddio i ysgolion prif ffrwd a darpariaethau arbenigol. Mae'n ddull ysgol gyfan o addysgu rheoleiddio ac mae'n darparu iaith gyffredin i gefnogi iechyd meddwl cadarnhaol a datblygu sgiliau i bawb. Mae'r fframwaith wedi'i gynllunio i helpu i symud myfyrwyr tuag at reoleiddio mwy annibynnol.
 • ASD - er mwyn sicrhau cynnydd i ddisgyblion o fewn y darpariaethau ASD, cynigiwyd hyfforddiant PECS i'r holl staff. Bydd hyn yn sicrhau y bydd gan bob darpariaeth fynediad at staff sydd wedi'u hyfforddi'n briodol i alluogi ein disgyblion i wneud cynnydd gyda'u sgiliau cyfathrebu.
 • Offer dysgu awyr agored wedi'i ddyrannu i'r holl ddarpariaethau arbenigol cynradd i wella profiadau dysgu awyr agored y disgyblion gyda phwyslais ar chwarae synhwyraidd.

Cam gweithredu

Byddwn yn gweithio gydag ysgolion i sicrhau bod pob disgybl, yn enwedig y rhai o deuluoedd incwm isel a'r rhai lle mae COVID-19 wedi cael effaith benodol, yn gallu cyrchu dyfeisiau digidol priodol

Cynnydd 2020-2021

 • Fe wnaethom ddarparu 9,500 o Chromebooks a 300 o liniaduron i ddisgyblion i hwyluso cefnogaeth lles ac ymgysylltu â dysgu.
 • Prynwyd 940 o liniaduron i athrawon ddatblygu ymarferion cyfunol ac o bell ymhellach a'u cefnogi i ddarparu sesiynau byw neu sesiynau wedi'u recordio i ddisgyblion.

Cam gweithredu

Byddwn yn gweithio gydag ysgolion i nodi'r plant hynny sydd angen cefnogaeth anacademaidd well o ganlyniad i effaith COVID-19 i'w helpu i gyflawni eu potensial

Cynnydd 2020-2021

Mae effaith COVID-19 ar ddisgyblion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn sylweddol, o hygyrchedd i ddyfeisiau digidol i gefnogaeth lles emosiynol a phopeth yn y canol.

Parhaodd y disgyblion a nodwyd yn flaenorol ac a oedd yn derbyn cefnogaeth i wneud hynny tra bod ysgolion a'n gwahanol wasanaethau yn gweithio gyda'i gilydd i nodi a chefnogi'r rhai yr oedd angen cymorth arnynt yn arbennig o ganlyniad i effaith y pandemig:

 • Dosbarthwyd gliniaduron a Chromebooks i lawer o'n disgyblion, a'n staff, i sicrhau y gallai astudiaethau barhau.
 • Derbyniwyd 260 o atgyfeiriadau (41 ohonynt gan ysgolion) am gefnogaeth ymyrraeth gynnar i blant 5-16 oed. Roedd y gefnogaeth yn cynnwys iechyd a lles emosiynol, cam-drin yn y cartref, cymorth gwaith ieuenctid, cefnogaeth i blant ag anableddau neu angen dysgu ychwanegol, Tîm o Amgylch y Teulu.  Darparwyd cefnogaeth hefyd i rieni lle bo angen.
 • Gwnaeth ein Swyddogion Lles Addysg (EWOs) dros 1800 o gysylltiadau (gan gynnwys 560 o ymweliadau â thai) yn ystod Ionawr - Mawrth 2021 i ddosbarthu dyfeisiau, cynhyrchion mislif, casys pensiliau, parseli bwyd a llyfrau a bod yn 'rhywun' i siarad â nhw am bryderon disgyblion.
 • Yn ystod y flwyddyn academaidd 2020 - 2021, cyfarfu'r EWOs ag arweinwyr diogelu mewn ysgolion yn rheolaidd i nodi a chefnogi'r bobl ifanc fwyaf agored i niwed: Dynodwyd 200 o bobl ifanc o adroddiadau presenoldeb nad oeddent wedi dychwelyd a chysylltwyd i gefnogi'r teuluoedd/y bobl ifanc.
 • Gwnaed dau fideo ar ddiffyg presenoldeb yn cynnwys enwogion a phobl ifanc. Amlygodd y rhain bwysigrwydd presenoldeb am nid yn unig resymau academaidd ond hefyd ar gyfer cwrdd â ffrindiau yn yr ysgol, gwneud ffrindiau newydd ac ati i frwydro yn erbyn effaith gymdeithasol COVID 19.
 • Datblygwyd adnoddau gan gynnwys pecynnau trosglwyddo a straeon cymdeithasol, i gynorthwyo i leddfu pryderon a pharatoi plant a phobl ifanc ar gyfer dychwelyd yn llwyddiannus i'r ysgol.
 • Cyfeiriwyd at y Cynghorydd Gwaddol ar gyfer y bobl ifanc hynny a oedd yn dioddef o orbryder oherwydd y pandemig.
 • Mae ein Gwasanaeth Lles ac Ymddygiad wedi parhau i ddarparu cefnogaeth o amgylch SEBD.
 • Darparodd ein Tîm Craidd Gwasanaeth Ieuenctid gefnogaeth un i un i bobl ifanc y nododd eu hysgolion eu bod angen cefnogaeth ychwanegol ar ystod o faterion. Fe wnaeth y gwaith helpu pobl ifanc gyda'u pryderon a rhoi cyfle iddyn nhw siarad ag oedolyn dibynadwy.
 • Darparwyd hyfforddiant i'r holl ysgolion uwchradd a staff ysgolion arbennig ar gefnogi lles emosiynol pobl ifanc i baratoi ar gyfer dychwelyd i'r ysgol.
 • Mae ein Gwasanaeth Seicoleg Addysg wedi parhau i gynnig goruchwyliaeth a hyfforddiant rheolaidd i staff Cynorthwywyr Cymorth Llythrennedd Emosiynol (ELSA) mewn ysgolion.
 • Datblygwyd cynlluniau gwersi i helpu staff a disgyblion i reoli dychwelyd i'r ysgol ar ôl y cyfnod clo cychwynnol. Roedd y cynlluniau hyn yn adnodd myfyriol i alluogi a chefnogi unrhyw bryderon yr oedd plant a phobl ifanc eisiau eu trafod yn dilyn yr argyfwng. Roedd yr adborth ynghylch yr adnoddau hyn gan ysgolion yn gadarnhaol iawn

Blaenoriaeth 1.2 Bydd gan bob plentyn o oedran ysgol well lles a mwy o ymdeimlad o berthyn

Cam gweithredu

Byddwn yn parhau i weithio gyda disgyblion, rhieni/gofalwyr ac ysgolion i leihau nifer yr achosion o ddiffyg presenoldeb a gwaharddiadau yn ein holl ysgolion

Cynnydd 2020-2021

 • Parhaodd ein Gwasanaeth Lles ac Ymddygiad i weithio gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd, ysgolion a gwasanaethau eraill i ddarparu cefnogaeth i SEBD. Roedd hyn yn cynnwys gweithio gyda disgyblion a staff ar safleoedd ysgolion, cynnal ymweliadau gardd i gefnogi teuluoedd, gweithio amlasiantaeth a chefnogaeth i'n darpariaethau SEBD. Cyflwynwyd hyfforddiant i staff ysgolion ar Weithio gyda Disgyblion gyda SEBD, Dulliau Seiliedig ar Drawma ac Addysgu Tîm, y mae pob un ohonynt yn cynnwys offer ymarferol ar gyfer rheoleiddio emosiynol a dad-ddwysáu
 • Mae cynllun cymorth bugeiliol seiliedig ar drawma wedi'i ddatblygu ac ymgynghorir ag ysgolion ar hyn yn nhymor yr hydref 2021.
 • Parhaodd Cynnydd i weithio mewn ysgolion i gefnogi'r disgyblion mwyaf agored i niwed. Dywedodd adborth diweddar gan Estyn fod 'y gwasanaeth yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi disgyblion sy'n agored i niwed i wella eu hymddygiad, eu cyrhaeddiad a'u presenoldeb'.
 • Mae 91% o ddisgyblion sydd wedi gadael Cynnydd mewn llai o risg o ddod yn NEET oherwydd gwell presenoldeb, cyrhaeddiad ac ymddygiad.

Cam gweithredu

Byddwn yn parhau i weithio gyda rhieni/gofalwyr plant cyn-ysgol i sicrhau eu bod yn barod ar gyfer yr ysgol

Cynnydd 2020-2021

 • Mae timau rhianta Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf yn parhau i weithio gyda theuluoedd â phlant cyn-ysgol, i gefnogi rhianta da ac i helpu rhieni i gefnogi datblygiad iach eu plentyn.
 • Trwy Gronfa Datblygiad Plant LlC, rydym wedi cynnig gweithgareddau ychwanegol i blant dan bump oed a'u rhieni, gyda'r nod o gefnogi plant y mae COVID yn effeithio arnynt.  Cyflwynwyd gweithgareddau a oedd yn cefnogi:
  • Lleferydd, iaith a chyfathrebu
  • Sgiliau echddygol bras a mân
  • Datblygiad cymdeithasol ac emosiynol
  • Maeth blynyddoedd cynnar
 • Cadarnhawyd cyllid ychwanegol yn ddiweddar ar gyfer Hydref 21-Mawrth 22 ac mae cynlluniau'n cael eu trafod gyda phartneriaid i barhau i gyflawni prosiectau.

 • Derbynnir atgyfeiriadau am wasanaethau cymorth trwy ein Panel Ymyrraeth ac Atal Cynnar, sy'n cyfeirio teuluoedd at wasanaethau ymyrraeth gynnar priodol.  Gall gwasanaethau gefnogi plant a rhieni i fynd i'r afael â materion a allai fod yn effeithio ar allu rhianta neu ar ddatblygiad plant, gan gynnwys cam-drin yn y cartref a lles emosiynol a meddyliol.  Roedd tua 25% o'r atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn 2020/21 ar gyfer teuluoedd â phlentyn dan 5 oed.
 • Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu gofal plant wedi'i ariannu i blant 3 a 4 oed â rhieni sy'n gweithio.  Ataliwyd y cynllun ym mis Ebrill 2020 a chyflwynwyd y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws dros dro (CCAS) ar gyfer plant agored i niwed a phlant cyflogeion allweddol.  Cymeradwywyd 824 o blant yn CNPT ar gyfer CCAS.  Adferwyd y Cynnig Gofal Plant ym mis Medi 2020, gyda 806 o ddefnyddwyr gweithredol erbyn diwedd Ebrill 2021.
 • Mae'r rhaglenni Dechrau'n Deg yn parhau i gefnogi teuluoedd â phlant blynyddoedd cynnar yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y sir.  Trwy gydol COVID, cyflwynwyd llawer o'r rhaglen o bell trwy Teams a Zoom, ond mae plant wedi parhau i gael mynediad i'w lle gofal plant am ddim.  Roedd tua 1700 o blant dan bedair oed wedi ymgysylltu ag o leiaf un elfen o'r rhaglen.
 • Darperir cefnogaeth i blant ag anghenion dysgu ychwanegol gael mynediad at ofal plant, gan gefnogi eu datblygiad a'u parodrwydd ar gyfer yr ysgol.  Ariennir lleoedd trwy'r Cynnig Gofal Plant, Dechrau'n Deg ac O Gam I Gam, ac mae'r timau'n eistedd fel rhan o'r Panel Amlasiantaeth Blynyddoedd Cynnar i gydlynu cefnogaeth gyda phartneriaid.

Cam gweithredu

Byddwn yn casglu data gan ysgolion ac yn cefnogi ysgolion i fynd i'r afael â bwlio ac aflonyddu yn ei holl ffurfiau ac yn gweithio gyda nhw i fynd i'r afael â thueddiadau/materion 

Cynnydd 2020-2021

Mae ysgolion yn cofnodi digwyddiadau bwlio disgyblion gan ddefnyddio system rheoli gwybodaeth ysgolion. Edrychir ar y wybodaeth hon i nodi tueddiadau a chefnogi ysgolion lle mae nifer o ddigwyddiadau. Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ein canllawiau gwrth-fwlio, a fydd yn cefnogi ysgolion i fynd i'r afael ag achosion o fwlio ac aflonyddu. 

 

Cam gweithredu

Byddwn yn gweithio gydag ysgolion a lleoliadau perthnasol eraill i gefnogi disgyblion sy'n dioddef bwlio ac yn gweithio gyda chyflawnwyr bwlio

Cynnydd 2020-2021

 • Mae Cynnydd yn parhau i weithio gyda phobl ifanc sy'n ddioddefwyr ac yn cyflawni bwlio trwy sesiynau gwaith 1-1 a grŵp. Mae gweithio gyda chyflawnwyr yn canolbwyntio ar ddeall ymddygiad a pham mae bwlio yn digwydd.
 • Mae hyfforddiant adferol i ysgolion wedi'i ddatblygu a bydd yn cael ei gyflwyno yn nhymor yr hydref. Bydd hyn yn rhoi mwy fyth o offer i ysgolion ddelio â digwyddiadau bwlio.
 • Mae ein Gwasanaeth Cynhwysiant yn darparu hyfforddiant a chyngor i ysgolion i gefnogi lles emosiynol pob plentyn a pherson ifanc.

 

Cam gweithredu

Byddwn yn parhau i weithio gydag ysgolion a lleoliadau perthnasol eraill i sicrhau bod eu hamgylcheddau dysgu yn ddiogel a meithringar, lle mae parch a sylw dyledus i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Cynnydd 2020-2021

 • Mae grant gan Lywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i bob ysgol gael pecynnau dysgu awyr agored; mae'r Gwasanaeth Lles ac Ymddygiad wedi gwella hyn trwy gynnwys gweithgareddau. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnig hyfforddiant ac ymgynghoriadau dysgu awyr agored i ddatblygu ardaloedd ysgol goedwig ar safleoedd ysgolion. Yn ddiweddar, mae un aelod o'r tîm wedi cwblhau hyfforddiant lefel 3 ysgol goedwig a fydd yn caniatáu darparu hyfforddiant arweinydd ysgol goedwig llawn i ysgolion

Cam gweithredu

Byddwn yn gweithio gydag ysgolion i archwilio buddion cyflogi Swyddogion Cyswllt Teulu neu rolau tebyg, gan gynnwys dull clwstwr, allan o gyllidebau dirprwyedig er mwyn cefnogi disgyblion a rhieni i oresgyn heriau sy'n cael effaith negyddol ar ddysgu a lles.

Cynnydd 2020-2021

 • Bydd Swyddogion Cymorth Addysg yn ymweld ag ysgolion i adolygu'r cynlluniau Datblygu Ysgolion (SDP) a'r broses hunanarfarnu. Bydd y gefnogaeth a gynigir i ddisgyblion a rhieni yn ffocws penodol.
 • ee Bydd astudiaeth achos o Awel y Môr ar ddefnydd effeithiol o Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd yn rhan o'r canllawiau cenedlaethol ar ddefnydd effeithiol o'r Grant Datblygu Disgyblion.
 • Mae'r Cyngor yn gweithio'n strategol gyda'r Grŵp Gweithredu Tlodi Plant a'r prosiect 'Cost y Diwrnod Ysgol', a fydd yn cefnogi ysgolion wedi'u targedu i ddatblygu dulliau o ymgysylltu â theuluoedd i oresgyn rhwystrau i ddysgu.

 

Cam gweithredu

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion a sefydliadau lleol i sicrhau bod ein plant a'n pobl ifanc 'yn wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a'r byd nawr ac yn y gorffennol ac yn parchu anghenion a hawliau eraill, fel aelod o gymdeithas amrywiol'

Cynnydd 2020-2021

 • Mae Swyddogion Cymorth Addysg yn cydweithredu ag ysgolion i ddatblygu pedwar pwrpas Cwricwlwm Cymru, sy'n cynnwys yr angen i ddatblygu dysgwyr fel aelodau moesegol a gwybodus o gymdeithas ac unigolion iach, hyderus.
 • Mae strategaeth yr awdurdod lleol ar gyfer dysgu ac addysgu yn gynllun i ddatblygu meddwl lefel uwch dysgwyr. Mae meddwl lefel uwch, yn enwedig dysgu creadigol, yn arwain at fuddion eang gan gynnwys gwell lles a gwell rhagolygon cyflogadwyedd.

 

Cam gweithredu

Byddwn yn gweithio gydag ysgolion a sefydliadau lleol i sicrhau bod addysgu'r cwricwlwm newydd yn adlewyrchu natur aml-ethnig Cymru

Cynnydd 2020-2021

 • Mae Swyddogion Cymorth Addysg yn cydweithredu ag ysgolion i ddatblygu pedwar pwrpas Cwricwlwm Cymru, sy'n cynnwys yr angen i ddatblygu dysgwyr fel aelodau moesegol a gwybodus o gymdeithas ac unigolion iach, hyderus.
 • Mae gwaith integreiddio penodol a wneir gan Wasanaeth Dysgwyr Agored i Niwed yr Awdurdod Lleol yn cefnogi ysgolion i ddatblygu'r diwylliant hwn trwy hyfforddiant a rhannu ystod eang o adnoddau.