Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beth ym ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Unrhyw ymddygiad sydd wedi achosi, neu sy’n debygol o achosi, Aflonyddwch, Dychryn neu Ofid i un neu fwy o bobl nad ydynt yn perthyn i'r un aelwyd.

Mae sawl math o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan amrywio o niwsans ysgafn i aflonyddwch difrifol.  Gall niweidio ansawdd bywyd pobl ac ymyrryd yn eu gallu i defyddio a mwynhau eu cartref neu eu cymuned. 

Mae gan bawb yr hawl i fyw mewn amgylchedd lle nad oes ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dyma rai enghreifftia (nid rhestr gyflawn yw hon):

 • Grwpiau meddw neu swnllyd
 • Aflonddu neu frawychu
 • Yfed yn y stryd
 • Fandaliaeth a/neu graffiti/sbwriel
 • Taflu pethau
 • Niwsans sy'n gysylltiedig â chyffuriau
 • Niwsans sŵn
 • Ymddygiad hiliol neu homoffobig
 • Ymddygiad ymosodol neu fygythiol
 • Niwsans sy’n gysylltiedig â cherbydau
 • Puteindra/gweithredoedd rhywiol

Rydym yn cymrhyd pob cwyn am ymddygiad gwrthgymdeithasol o ddifrif.  Ein nod yw gweithredu ble bynnag y gallwn, ar yr amod bod modd cyfiawnhau hyn.