Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwybodaeth i Bleidleiswyr

Etholiad Lleol – Dydd Iau 23 Mehefin 2022

Cynhelir yr Etholiad canlynol ar 23 Mehefin 2022:

  • Ward Etholiadol Port Talbot
  • 2 Gynghorwyr i'w hethol

Cymhwysedd

Ar gyfer etholiadau lleol, rhaid eich bod:

  • Wedi cofrestru i bleidleisio: Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, ewch i wefan gov.uk
  • Yn 16 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad
  • Yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, yr UE neu o'r Gymanwlad
  • Yn ddinesydd tramor cymwys sydd â chaniatâd i ddod i mewn i'r DU neu i aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd o'r fath arnoch.

Cofrestru i bleidleisio

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru i bleidleisio

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru pleidleiswyr – dydd Mawrth 7 Mehefin.
Cofiwch y gall pobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio mewn etholiadau lleol erbyn hyn.

Gallwch wirio a ydych wedi cofrestru i bleidleisio drwy e-bostio elections@npt.gov.uk

Mae'n cymryd llai na 3 munud i gofrestru ar-lein. Mae'n helpu i gael eich rhif Yswiriant Gwladol wrth law - gallwch ddod o hyd iddo ar eich slip cyflog, eich P60, neu lythyrau am dreth, pensiynau a budd-daliadau.

Gall pleidleiswyr hefyd gofrestru drwy ffonio 01639 763330.

Peidiwch â gadael cofrestru tan y funud olaf, rhag ofn y bydd gennych unrhyw broblemau.

Pleidleisio mewn Gorsaf Bleidleisio – 23 Mehefin 2022

Mae Gorsafoedd Pleidleisio ar agor o 7.00am tan 10.00pm ar y Diwrnod Pleidleisio – 23 Mehefin 2022

Mae cyfnodau prysur mewn gorsafoedd pleidleisio yn aml yn cynnwys rhwng 7.00am a 9.30am, amser cinio, 3.30pm i 4.30pm a 6.00pm i 8.00pm.

Gall ceisio osgoi'r oriau brig hyn olygu y bydd pleidleiswyr yn aros am gyfnod byrrach.

Bydd unrhyw un sy'n ciwio i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio erbyn 10pm yn dal i allu pleidleisio.

Pleidleiswyr drwy'r post

Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy'r post yw 5.00pm ddydd Mercher 8 Mehefin.

Rhaid bod ymgeiswyr pleidlais drwy'r post eisoes wedi cofrestru i bleidleisio.

Lawrlwythwch ffurflen cais

Pleidleiswyr drwy ddirprwy

Y terfyn amser i gyflwyno cais am bleidlais drwy ddirprwy yw 5.00pm, ddydd Mercher 15 Mehefin.

Mae pleidleisiwr drwy ddirprwy yn rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo rydych chi'n ei benodi i bleidleisio ar eich rhan.

Mae'n rhaid i chi eisoes fod wedi cofrestru i bleidleisio i wneud cais drwy ddirprwy. Mae ffurflenni a manylion llawn am gymhwysedd i'w gweld ar wefan y Comisiwn Etholiadol.

Rhaid i'ch dirprwy fod yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad a bydd angen iddo allu pleidleisio'n bersonol yn eich gorsaf bleidleisio, neu bydd angen iddo wneud cais i fwrw pleidlais drwy ddirprwy drwy'r post.

Byddant yn derbyn llythyr neu gerdyn pleidleisio yn eu cyfeiriad nhw, a fydd yn rhoi'r manylion angenrheidiol iddynt.

Pleidleiswyr drwy ddirprwy brys

Gall pleidleisiau drwy ddirprwy brys fod ar gael ar ôl y dyddiad cau ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy tan 5.00pm ar 23 Mehefin 2022, ond dim ond am resymau gwaith neu iechyd penodol.