Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Diweddariadau diweddaraf: Cwlfer newydd yn Castle Drive, Cimla

Yma gallwch ddod o hyd i’r newyddion diweddaraf am y gwaith adeiladu i ddisodli’r cwlfert yn Rhodfa’r Castell, Cimla.

9 Mawrth 2023 - Y newyddion diweddaraf am ailosod ceuffos yn Castle Drive, Cimla

Cwblhawyd dargyfeiriadau cyfleustodau ym mis Chwefror a gosodwyd yr unedau ceuffos oedd ar ôl.

Bydd un lon o'r ffordd ar agor erbyn diwedd mis Mawrth gyda'r lôn arall yn agor ar ôl cwblhau'r parapetau a'r gwaith tirlunio.


Dyma grynodeb o'r gwaith ar gyfer yr wythnosau nesaf:
Wythnos yn dechrau ar 6 Mawrth 2023
•Atgyweiriadau dur i gydosod atgyfnerthu mewn waliau adenydd i fyny'r afon
•Arllwys concrit i waelod wal yr adain
•selio cymalau mewn ceuffos

Wythnos yn dechrau 13 Mawrth 2023
•Atgyweiriadau dur i shutter stem o wal adain
•Arllwys concrit i atal wal yr adain
•Shutter a thywallt concrit i lawr yr afon wal pen

6ed Chwefror 2023 - Y newyddion diweddaraf am ailosod ceuffos yn Castle Drive, Cimla

Dyma rowndup o'r gwaith gafodd ei gwblhau yr wythnos ddiwethaf a beth sydd wedi ei gynllunio ar gyfer yr wythnos hon:

Wythnos yn dechrau 30 Ionawr 2023

 • Mae'r gwaith o ddargyfeirio'r garthffos wedi ei gwblhau ac mae bellach yn fyw
 • Mae prif wyriad y dŵr yn ei le ac ar hyn o bryd yn cael ei glorineiddio cyn cysylltu
 • Mae prif bibell ddargyfeirio nwy yn ei lle

Wythnos yn dechrau ar 6 Chwefror 2023

 • Cysylltiad prif wyro dŵr gan Dŵr Cymru i'w gwblhau
 • Y cysylltiad dargyfeirio prif ddargyfeirio nwy Gan Wales and West Utilities i'w gwblhau ar ôl i Dŵr Cymru dynnu oddi ar y safle.
 • Adfer y llwybr troed i lawr yr afon i ddechrau cyn gynted ag y mae cwmnïau cyfleustodau oddi ar y safle.

18 fed Ionawr 2023 - Y newyddion diweddaraf am gyflfat newydd yn Castle Drive, Cimla

Mae'r cytundeb cyfreithiol ar gyfer dargyfeirio'r carthffosydd wedi cael ei dderbyn fel y gall y gwaith nawr ailddechrau. Bydd mynediad ar draws y safle yn gyfyngedig yn ystod yr wythnosau nesaf yn ystod y gwaith dargyfeirio. Wythnos yn dechrau 16 Ionawr 2023 Adeiladu siambr newydd Cwblhau dargyfeiriad carthffosydd Llenwi a chyfansoddi deunydd llenwi yn ôl Paratoi ar gyfer dargyfeirio prif wyriad dŵr gan Dŵr Cymru (wedi'i drefnu 26 Ionawr) Wythnos yn Dechrau'r 23ain Ionawr 2023 Llenwi a chyfansoddi deunydd llenwi yn ôl Prif ddargyfeiriad dŵr gan Dŵr Cymru i'w gwblhau (wedi'i drefnu 26 Ionawr) Paratoi ar gyfer dargyfeirio'r prif ddargyfeirio nwy Gan Wales and West Utilities (wedi'i drefnu ar 6 Chwefror) Gosod dwythellau ar gyfer dargyfeirio BT.

19 Rhagfyr 2022 - Y newyddion diweddaraf am gyflfat newydd yn Castle Drive, Cimla

Wythnos yn dod i ben 16 Rhagfyr 2022

Dyma 'chydig o ba waith sydd wedi'i wneud hyd yma.

Cloddio am siambrau a phibelli o aliniad carthffosydd newydd
gosod carthffos newydd ac ôl-lenwi
Adeiladu siambr newydd
Sicrhau safle ar gyfer Nadolig

Blwyddyn Newydd
Unwaith y daw caniatâd gan Dŵr Cymru gellir cysylltu'r garthffos newydd â'r garthffos bresennol. Bydd hyn yn caniatáu i ôl-lenwi pellach gael ei wneud a gweddill dargyfeirio'r gwasanaeth i gael ei gwblhau. Pan fydd pob dargyfeiriad yn cael ei gwblhau, gellir gosod yr unedau ceuffos sy'n weddill a gall gwaith ddechrau ar y waliau pengrwn i fyny'r afon, waliau adenydd a ôl-lenwi i adfer y ffordd.

16 Tachwedd 2022 - Y newyddion diweddaraf am gyflfat newydd yn Castle Drive, Cimla

Mae'r gwaith ar y safle wedi bod yn gyfyngedig ers rhai wythnosau wrth i ni aros am gytundebau gan gwmnïau cyfleustodau i wneud y gwaith gwyro i'r garthffos, y brif bibell nwy a'r brif bibell ddŵr.

Mae hanner yr unedau ceuffos wedi eu gosod ac mae'r gwaith llenwi cefn wedi dechrau. Bydd hyn yn caniatáu dargyfeirio'r gwasanaethau o hanner y safle i fyny'r afon.

Bydd mynediad i gerddwyr yn debygol o fod yn gyfyngedig yn ystod yr wythnosau nesaf tra bydd dargyfeiriadau gwasanaeth yn digwydd, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl pan nad oes mynediad drwy'r safle a byddwn yn ymdrechu i gynnal mynediad pryd bynnag y bo'n ddiogel i wneud hynny.

Wythnos yn dod i ben ar 14 Tachwedd

Dyma 'na gryn dipyn o waith sydd wedi ei wneud yr wythnos yma.

· Glanhau ac adfer deunydd llenwi yn dilyn llifogydd
· Atgyweiriadau Dur wedi ymgynnull shutters ar gyfer headwall
· Gosod a chywasgu deunydd llenwi i argloddiau

Wythnos yn Dechrau'r 17 Hydref

Mae rhai o'r gweithiau sydd wedi eu rhaglennu ar gyfer yr wythnos nesaf yn cynnwys:
· Gosod a chywasgu llenwi arglawdd ac o dan y ffordd.
· Adeiladu tyllau manholes ar aliniad carthffosydd newydd
· Dargyfeiriadau gwasanaeth i'w cynnal gan gwmnïau cyfleustodau

18 Hydref 2022 – Diweddariad ar osod ceuffos newydd yn Rhodfa’r Castell, Cimla

Yr wythnos sy’n gorffen 14 Hydref
Dyma grynodeb o’r gwaith a wnaed:
• Cyrhaeddodd a gosodwyd yr unedau cyntaf ar gyfer y geuffos
• Cydosodwyd y sefydlynnau dur, atgyfnerthwyd y wal asgell a gosodwyd caeedyddion.
• Arllwyswyd concrit i’r waliau asgell
• Dechreuwyd ar y sefydlynnau dur er mwyn cydosod y cefnfuriau.

Yr wythnos sy’n dechrau 17 Hydref
Mae peth o’r gwaith a drefnwyd yn cynnwys:
• Gosod y pum uned geuffos nesaf
• Sefydlynnau dur i gwblhau’r gwaith o atgyfnerthu’r cefnfuriau a’r caeedyddion
• Paratoi’r tir i dderbyn y pum uned nesaf ar gyfer y geuffos
• Gwaith arllwys concrit i’r cefnfur yn debygol ar ddiwedd yr wythnos

06 Medi 2022 – Diweddariad ar osod ceuffos newydd yn Castle Drive, Cimla

Yr wythnos a ddaeth i ben ar 16 Medi

Dyma grynodeb o'r gwaith sydd wedi'i wneud yr wythnos hon.

• Gosodwyr dur ar y safle yn cydosod yr atgyfnerthiad yn y rhaeadr
• Grisiau'r rhaeadr wedi'u cwblhau
• Gosodwyr dur ar y safle yn cydosod yr atgyfnerthiad ym muriau ochr y rhaeadr
• Gosod system ddraenio dros dro ar y safle

Yr wythnos sy'n dechrau ar 19 Medi

Dyma rywfaint o'r gwaith sydd wedi'i drefnu ar gyfer yr wythnos nesaf:
• Adeiladu caeedyddion ar gyfer y mur ochr cyntaf
• Arllwysiad concrit cyntaf ar gyfer y muriau ochr wedi'i drefnu ar gyfer dydd Mercher
• Adeiladu caeedyddion ar gyfer yr ail fur ochr
• Ail arllwysiad concrit yn debygol ar ddiwedd yr wythnos nesaf

6 Medi 2022 - Diweddariad ar osod ceuffos newydd yn Castle Drive, Cimla

Yr wythnos sy’n gorffen 2 Medi
Dyma grynodeb o’r gwaith sydd wedi’i wneud yr wythnos hon.

• Gosod y cyfliniad ar gyfer y ceuffosydd ar rhaeadr newydd.
• Haenen denau o goncrit wedi’i gosod o dan y rhaeadr
• Caeedyddion pren wedi’u hadeiladu ar gyfer cam cyntaf y rhaeadr
• Gosodwyr dur ar y safle’n cydosod yr atgyfnerthiad yn y rhaeadr.

Yr wythnos sy’n dechrau 5 Medi
Peth o’r gwaith sydd wedi’i amserlenni ar gyfer yr wythnos nesaf:
• Bwriedir arllwys y concrit cyntaf ddydd Llun.
• Caeedyddion pren i’w hadeiladu ar gyfer 2il ris y rhaeadr
• Gosodwyr dur yn cydosod yr atgyfnerthiad yn yr 2il ris
• Ail arllwysiad concrit yn bosib ar ddiwedd yr wythnos concrit yn bosib ar ddiwedd yr wythnos

23 Awst 2022 - Diweddariad ar osod ceuffos newydd yn Castle Drive, Cimla

Gwaith a wnaed yn ystod yr wythnos a ddaeth i ben ar 19 Awst
Mae gwaith i uwchraddio'r geuffos ac ailosod y ffordd yn Castle Drive wedi cychwyn. Dyma grynodeb o'r gwaith a wnaed yr wythnos hon.

 • Ffin y safle wedi'i sefydlu ar gyfer cam cyntaf y gwaith
 • Gwaith seiliau i greu llwyfan ar gyfer cyfleusterau lles i'r gweithlu a chaban safle
 • Gosod llwybr dros dro i sicrhau y gall y llwybr anffurfiol drwy Gwm Cefn Saeson gael ei ddefnyddio'n ddiogel
 • Cysylltu ag ymgymerwyr statudol i sicrhau parhad gwasanaethau i breswylwyr lleol
 • Datgelu gwasanaethau a gosod cynheiliaid dros dro.

Gwaith sydd wedi'i gynllunio ar gyfer yr wythnos sy'n dechrau 22 Awst
Mae peth o'r gwaith sydd wedi'i drefnu ar gyfer yr wythnos nesaf yn cynnwys:

 • Gosod y cyfluniad ar gyfer y ceuffosydd a'r rhaeadr newydd
 • Cloddio i lefel ffurfio'r rhaeadr newydd
 • Gosod gwaith dros dro yn y cwrs dŵr
 • Cloddio ochrau serth yr ardal a sgwriwyd i greu ardal weithio ddiogel

4 Awst 2022 – Diweddariad disodli cwlfert yn Rhodfa’r Castell, Cimla

Mae prosiect i adfer y cwlfert hanfodol yn Castle Drive yng Nghimla, Castell-nedd, a ddymchwelodd y llynedd oherwydd glaw trwm, yn mynd i ddechrau ar unwaith.

Daw hyn ar ôl i Gabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot wneud penderfyniad ddydd Iau (Gorffennaf 28) y bydd y cyngor yn gwarantu i anrhydeddu darpar ddiffyg ariannol ar gyfer y gwaith adfer, a ddylai bellach gael ei orffen yn y flwyddyn ariannol hon.

Bu Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn llwyddiannus wrth gael cyllid gan Lywodraeth Cymru i gynllunio cwlfert yn lle’r hen un ar gyfer Castle Drive ac ynghynt eleni, llwyddodd y cyngor i gael gafael ar arian i wneud y gwaith ei hunan hefyd.

Ond dros y misoedd diwethaf, mae costau wedi cynyddu oherwydd chwyddiant, gydag eitemau adeiladu, trafnidiaeth a pheiriannau oll yn codi mewn pris. Mae cost y gwaith dargyfeirio cyfleusterau wedi cynyddu’n sylweddol hefyd.

O ganlyniad, cyflwynwyd cais pellach i Lywodraeth Cymru i lenwi’r bwlch ariannol, ond ar hyn o bryd, nid oes cyllid ar gael.Ond rhoddodd aelodau’r cyngor warant yn eu cyfarfod y gallai’r arian ddod o’i raglen wario cyfalaf 2022/23 y cyngor os na fyddai grant ar gael gan Lywodraeth Cymru – sy’n golygu y gall y prosiect ddechrau nawr. 

Yn ôl Jeremy Hurley, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Newid Hinsawdd a Llesiant: “Rydyn ni’n falch y gallwn, o ganlyniad i’n penderfyniad, warantu’r bwlch arian, ac felly y gallwn ddechrau paratoi i atgyweirio’r niwed a achoswyd ar noson pan welwyd glaw trwm iawn ledled de orllewin Cymru.

“Rydyn ni’n mynd i brofi mwy o’r digwyddiadau tywydd eithafol hyn, a dyna pam y mae’n rhaid i bawb ohonom – gan gynnwys y cyngor hwn – wneud popeth yn ein gallu i ymladd newid hinsawdd.”

Ychwanegodd Scott Jones, aelod cabinet y cyngor dros Strydlun: “Hoffem ddiolch i breswylwyr lleol am eu hamynedd yn wyneb yr holl darfu a achoswyd gan y dymchweliad hwn. Rydyn ni wrth ein bodd fod modd i’r gwaith adfer ddechrau nawr.”

Gwyliwch y diweddariad fideo yma.