Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gweithio i CBSCNPT

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn buddsoddi'n sylweddol yn  Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae'n lle gwych i unrhyw un sy'n dymuno ymestyn eu gyrfa gofal cymdeithasol.

Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi ei gweithwyr ac mae wedi cymryd camau ymarferol i'w helpu i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a bywydau cartref. Mae'r Cyngor wedi datblygu nifer o gynlluniau i hyrwyddo ac annog gweithio hyblyg, yn ogystal â threfniadau gwyliau a all gynorthwyo gweithwyr i fynd i'r afael ymrwymiadau teuluol ac argyfyngau.

 • Oriau Cywasgedig - Pwrpas y cynllun hwn yw rhoi cyfle i weithwyr gywasgu eu hwythnos neu bythefnos waith. Gallai enghraifft fod yn bythefnos naw niwrnod, gyda'r gweithiwr yn dal i weithio 37 awr yr wythnos ar gyfartaledd.
 • Oriau Gwaith Hyblyg - Gall gweithwyr amrywio amseroedd dechrau a gorffen gwaith i ddiwallu eu hanghenion, yn amodol ar anghenion y gwasanaeth.
 • Pedwar diwrnod/lleihau oriau gwaith - Gall gweithwyr weithio wythnos waith llai, e.e. 30 awr, i gynorthwyo â chyfrifoldebau a gofynion y tu allan i'r gwaith.
 • Rhannu Swyddi - gall dau berson rhannu swyddi lle bo'n briodol. Bydd y trefniadau a'r cyfrifoldebau’n gweithio yn ôl disgresiwn y Cyngor mewn ymgynghoriad â'r bobl sy'n rhannu'r swydd.
 • Gweithio yn ystod y tymor - Mae'r cynllun hwn yn rhoi cyfle i weithwyr gymryd absenoldeb di-dāl yn ystod rhai neu bob gwyliau ysgol.
 • Absenoldeb Mamolaeth / Cymorth Tadolaeth - Mae'r cynllun hwn yn cefnogi ac yn darparu amser i ffwrdd o'r gwaith i famau newydd a rhai sy'n disgwyl. Mae Absenoldeb Cymorth Mamolaeth hyd at 5 diwrnod (gyda thaliad) ar gael i dadau, partneriaid neu ofalwr a gyflogir gan y Cyngor yn ystod yr adeg geni.
 • Absenoldeb Rhiant - Hyd at wythfed pen-blwydd y plentyn (neu ben-blwydd yn 18 oed os yw'n anabl), ac yn ddarostyngedig i wasanaeth un flwyddyn, gall rhieni gymryd hyd at 13 wythnos o absenoldeb di-dâl i ofalu am blentyn (uchafswm o 4 wythnos y flwyddyn fesul plentyn).
 • Absenoldeb Arbennig - Mae'r cynllun hwn yn caniatáu i weithwyr gymryd amser i ffwrdd ar gyfer dyletswyddau cyhoeddus, e.e. Llywodraethwr Ysgol, gwasanaeth yn y cronfeydd wrth gefn milwrol. Mae hefyd yn caniatáu amser i ffwrdd ar gyfer Sgrinio Meddygol, Mabwysiadu, Profedigaeth, ymgeisydd mewn Etholiadau ac ati. Mae'r cynllun yn pennu pa absenoldeb sy'n cael ei dalu neu beidio.
 • Amser i ffwrdd ar gyfer dibynyddion - Gall gweithiwr gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith heb dalu i ddelio â phroblem annisgwyl neu sydyn, e.e. lle mae dibynnydd yn disgyn yn sâl, neu os oes ganddo ddamwain.

Yn ogystal, mae'r Cyngor yn cynnig cynllun adleoli cystadleuol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol a bydd yn ad-dalu ymgeiswyr swyddi am gostau penodol a wneir mewn perthynas â chyfweliadau.

Lawrlwythiadau

 • Cynllun Adleoli (DOC 42 KB)
 • Ffurflen Hawlio Costau Cyfweliadau (DOC 55 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete