Hepgor gwe-lywio

Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus

Cynllun Llesiant Lleol

Pasiwyd deddf newydd yn 2015 gan Lywodraeth Cymru a elwir Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Noda'r ddeddf bod rhaid sefydlu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru. 

Partneriaeth o sefydliadau cyhoeddus a gwirfoddol lleol o ar draws yr ardal yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot sy'n cynnwys:

Partneriaid statudol:

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Cyfoeth Naturiol Cymru   

Cyfranogwyr gwahoddedig:

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol CNPT Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Heddlu De Cymru Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Tai Tarian Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol  Llywodraeth Cymru
Cwmni Ailsefydlu Cymunedol Cymru Iechyd Cyhoeddus Cymru
Canolfan Byd Gwaith Cynghorau Tref a Chymuned
Grŵp Colegau CNPT  

Yn unol â’r Ddeddf, bu’r bwrdd yn asesu lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ar draws yr ardal.   Roeddem wedi casglu llawer o wybodaeth am gryfderau pobl a chymunedau er mwyn deall sut i wella lles. Hefyd gwnaethom ddisgrifio’r heriau a’r cyfleoedd a wynebir, heddiw ac yn y dyfodol, gan Gastell-nedd Port Talbot. Defnyddiwyd yr wybodaeth hon yn yr Asesiad Lles a gyhoeddwyd ym mis Mai 2017.

Gallwch ei ddarllen yma

Yn ystod yr asesiad, dywedoch chi:

" Lles yw: "Byw eich bywyd gydag iechyd da a hapusrwydd "

Bydd yr Asesiad Lles bellach yn cyfeirio blaenoriaethau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a nodwyd yn ei Gynllun Lles lleol. Yn ôl y Ddeddf, rhaid ei gyhoeddi cyn mis Mai 2018.

Rydym newydd ddechrau drafftio Cynllun Lles a hoffem weithio gyda chi i ddatblygu'r fersiwn derfynol a gwella lles yng Nghastell-nedd Port Talbot heddiw ac yn y dyfodol.

Lawrlwytho
File type Document File size
docx Cynllun Lles 2018-2023 974 KB

Gallwch gael mwy o wybodaeth am Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus drwy ffonio'r: 01639763677.  E-bost: psb@npt.gov.uk neu ymwelch â www.nptpsb.org.uk