Hepgor gwe-lywio

Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus

Cynllun Lles Lleol Drafft y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Pasiwyd deddf newydd yn 2015 gan Lywodraeth Cymru a elwir Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Noda'r ddeddf bod rhaid sefydlu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru. 

Partneriaeth o sefydliadau cyhoeddus a gwirfoddol lleol o ar draws yr ardal yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot sy'n cynnwys:

Partneriaid statudol:

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Cyfoeth Naturiol Cymru   

Cyfranogwyr gwahoddedig:

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol CNPT Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Heddlu De Cymru Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Tai Tarian Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol  Llywodraeth Cymru
Cwmni Ailsefydlu Cymunedol Cymru Iechyd Cyhoeddus Cymru
Canolfan Byd Gwaith Cynghorau Tref a Chymuned
Grŵp Colegau CNPT  

Yn unol â’r Ddeddf, bu’r bwrdd yn asesu lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ar draws yr ardal.   Roeddem wedi casglu llawer o wybodaeth am gryfderau pobl a chymunedau er mwyn deall sut i wella lles. Hefyd gwnaethom ddisgrifio’r heriau a’r cyfleoedd a wynebir, heddiw ac yn y dyfodol, gan Gastell-nedd Port Talbot. Defnyddiwyd yr wybodaeth hon yn yr Asesiad Lles a gyhoeddwyd ym mis Mai 2017.

Gallwch ei ddarllen yma

Yn ystod yr asesiad, dywedoch chi:

" Lles yw: "Byw eich bywyd gydag iechyd da a hapusrwydd "

Bydd yr Asesiad Lles bellach yn cyfeirio blaenoriaethau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a nodwyd yn ei Gynllun Lles lleol. Yn ôl y Ddeddf, rhaid ei gyhoeddi cyn mis Mai 2018.

Rydym newydd ddechrau drafftio Cynllun Lles a hoffem weithio gyda chi i ddatblygu'r fersiwn derfynol a gwella lles yng Nghastell-nedd Port Talbot heddiw ac yn y dyfodol. 

Achubwch ar y cyfle hwn i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n bwysig i chi cyn i'r cynllun gael ei ysgrifennu.

Ymatebwch erbyn hanner nos ar 1 Chwefror 2018.

Arolwg
Lawrlwytho
File type Document File size
docx Cynllun Lles Lleol Drafft 241 KB

Trefnir cyfarfodydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot i'w gynnal yn ystod 2017/2018 ar: 

  • 2nd Awst 2017
  • 21st Medi 2017
  • 8th Mawrth 2018
  • 19th Ebrill 2018

Gallwch gael mwy o wybodaeth am Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus drwy ffonio'r Tîm Strategaethau Corfforaethol ar 01639 763677 neu e-bostio improvement@npt.gov.uk