Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus

Cynllun Llesiant Lleol

Pasiwyd deddf newydd yn 2015 gan Lywodraeth Cymru a elwir Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Noda'r ddeddf bod rhaid sefydlu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru. 

Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot ym mis Mai 2016 i ddod â sefydliadau lleol ynghyd ac atgyfnerthu'r ffordd y maent yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn gwella lles y bobl sy'n byw yn ein bwrdeistref sirol.

Partneriaeth o sefydliadau cyhoeddus a gwirfoddol lleol o ar draws yr ardal yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot sy'n cynnwys:

Partneriaid statudol:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru   

Cyfranogwyr gwahoddedig:

 • Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol CNPT
 • Heddlu De Cymru
 • Tai Tarian
 • Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 
 • Cwmni Ailsefydlu Cymunedol Cymru
 • Canolfan Byd Gwaith
 • Grŵp Colegau CNPT
 • Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Llywodraeth Cymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cynghorau Tref a Chymuned

Yn unol â’r Ddeddf, bu’r bwrdd yn asesu lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ar draws yr ardal.   Roeddem wedi casglu llawer o wybodaeth am gryfderau pobl a chymunedau er mwyn deall sut i wella lles. Hefyd gwnaethom ddisgrifio’r heriau a’r cyfleoedd a wynebir, heddiw ac yn y dyfodol, gan Gastell-nedd Port Talbot. Defnyddiwyd yr wybodaeth hon yn yr Asesiad Lles a gyhoeddwyd ym mis Mai 2017.

Asesiad Lles

" Lles yw: "Byw eich bywyd gydag iechyd da a hapusrwydd "

Mae'r bwrdd am greu Castell-nedd Port Talbot lle bydd pobl yn cael y cyfle gorau mewn bywyd. Mae llawer o bethau yng Nghastell-nedd Port Talbot i ni ymfalchïo ynddynt, ond rydym yn cydnabod bod heriau mawr hefyd. Mae'r Bwrdd wedi ymchwilio i'r meysydd lle gallant wneud y gwahaniaeth mwyaf ac wedi ymgynghori â phobl leol, ac maent wedi pennu chwe blaenoriaeth y byddant yn eu datblygu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae'r Cynllun Lles Lleol yn egluro'r blaenoriaethau hyn, ynghyd ag esbonio sut bydd y gwaith yn dechrau ar y blaenoriaethau hyn a sut gall y bobl a'r sefydliadau lleol fod yn rhan o'r gwaith.

Mae'r Cynllun Lles hefyd yn nodi gweledigaeth tymor hir y bwrdd ar gyfer yr ardal. 

Cynllun Lles

Lawrlwytho

 • Cynllun Lles 2018-2023 (DOCX 974 KB)

  m.Id: 16074
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynllun Lles 2018-2023
  mSize: 974 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/9093/cynllun-lles-2018-2023.docx

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol cyntaf, yn amlinellu gwaith a wnaed a’r camau nesaf mae’n bwriadu eu cymryd tuag at wella llesiant yn y fwrdeistref sirol.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am Fwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus drwy ffonio'r: 01639763677.  E-bost: psb@npt.gov.uk neu ymwelch â www.nptpsb.org.uk