Hepgor gwe-lywio

Deddf Teithio

Bydd yr ymgynghori ar y fersiwn ddiwygiedig o'r 'Map o'r Llwybrau Presennol' a'r fersiwn newydd o'r 'Map o'r Rhwydwaith Integredig' ar gyfer Castell-nedd Port Talbot yn cychwyn ar 26 Mehefin

Ar Ar ôl cymeradwyo Map Llwybrau Presennol (ERM) y Cyngor yn gynnar yn 2016, mae’r Cyngor bellach yn ymgynghori ar nifer bach o adolygiadau i’r map hwnnw, a hefyd ar y Map o’r Rhwydwaith Intregedig (INM), map newydd sy’n dod i’r amlwg, ac rydym am i chi gael lleisio barn!

Beth yw Teithio Llesol?

Mae Teithio Llesol yn golygu cerdded a beicio ar gyfer teithiau byr, pob dydd, fel mynd i'r ysgol, i'r gwaith, neu gyrraedd siopau neu wasanaethau. Nid yw'n cynnwys teithiau am resymau hamdden a chymdeithasol yn unig.

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gofyn bod y Cyngor yn mapio ac yn cynllunio ar gyfer llwybrau teithio llesol addas oddi mewn i aneddiadau penodol, ac yn cyhoeddi’r ddau fap canlynol:

  • Y Map o'r Llwybrau Presennol (ERM) - mae'n nodi'r llwybrau presennol sy'n addas ar gyfer teithio llesol.
  • Y Map o'r Rhwydwaith Integredig (INM) - mae'n cyflwyno dyheadau'r Cyngor ar gyfer y 15 mlynedd nesaf, gan nodi gwelliannau i lwybrau presennol neu lwybrau newydd y gellid eu datblygu a'u hychwanegu at y rhwydwaith teithio llesol.

Yr Ymgynghoriad

Bydd y cyfnod ymgynghori yn parhau am 12 wythnos, gan gychwyn ganol dydd ddydd Llun 26 Mehefin a dod i ben ganol dydd ddydd Llun 18 Medi 2017.

Mae'r ymgynghoriad yn gyfle i chi fod yn rhan o benderfynu a yw'r llwybrau'n addas at y diben? Ydy'r llwybrau wedi'u mapio'n gywir? Ydych chi'n meddwl eu bod yn bodloni'r safonau? Oes unrhyw lwybrau wedi'u gadael allan?

Gwahoddir pawb a phob sefydliad sydd â diddordeb mewn Teithio Llesol a datblygiad y Map o'r Llwybrau Presennol a'r Map o'r Rhwydwaith Integredig yng Nghastell-nedd Port Talbot i gymryd rhan.

Ble galla i weld y Mapiau?

Mae Map Teithio Llesol Rhyngweithiol ar gael trwy ddilyn y ddolen ganlynol.

Edrychwch ar Fap Teithio Rhyngweithiol

Mae modd hefyd i chi weld y ddogfen ymgynghori neu ei lawrlwytho yma:

File type Document File size
pdf Teithio Llesol - y Ddogfen Ymgynghori ar yr ERM ar INM (Mehefin 2017) 5.88 MB

 

Bydd copïau printiedig o'r holl ddogfennau perthnasol ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio yn ystod oriau agor arferol pob un o'r Canolfannau Dinesig ac yn holl lyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol.

Hefyd cynhelir tri digwyddiad ymgynghori yn ystod yr haf, lle cewch gyfle i weld y cynigion a'u trafod yn uniongyrchol gyda swyddogion:

  • Canolfan Siopa Aberafan, Port Talbot: Dydd Mawrth 20 Mehefin (10am-4pm)
  • Neuadd Gwyn, Castell-nedd: Dydd Mercher 28 Mehefin (10am-4pm)
  • Tesco, Pontardawe: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf (10am-4pm)

Sut Galla i Gyflwyno Sylwadau?

Gall yr holiadur ymgynghori gael ei gyflwyno yn syth ar-lein

Gweler yr ymgynghoriad

Fel arall, gellir cyflwyno sylwadau'n uniongyrchol ar-lein yn unrhyw un o Ganolfannau Dinesig y Cyngor, neu ei lyfrgelloedd, lle bydd staff yn barod i'ch helpu.

Drwy anfon e-bost igreener@npt.gov.uk

Drwy'r Post at: Nicola Pearce, Pennaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd, SA11 2GG.

Os ydych am gyflwyno'r holiadur drwy'r e-bost neu'r post, bydd angen i chi ddefnyddio'r ffurflen ganlynol:

File type Document File size
doc Holiadur Teithio Llesol 210 KB

 

Cofiwch, os gwelwch yn dda...

Ni ellir trin sylwadau a dderbynnir fel rhai cyfrinachol. Bydd yr holl sylwadau a wneir ar gael i'r cyhoedd eu harchwilio, ac yn cael eu rhoi ar y wefan hon.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau yw canol dydd ddydd Llun 18 Medi 2017. Ni dderbynnir sylwadau a ddaw i law wedi'r dyddiad cau.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd pob ymateb i'r ymgynghoriad yn cael ei adolygu gan 'Fwrdd Cabinet Adfywio a Datblygu Cynaliadwy' y Cyngor, ynghyd ag unrhyw newidiadau angenrheidiol i'r ERM a/neu'r INM. Ar ôl eu cymeradwyo, cyflwynir y mapiau i Lywodraeth Cymru ar gyfer cymeradwyaeth Weinidogol yn gynnar ym mis Tachwedd 2017.

I gael rhagor o wybodaeth

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch ynghylch unrhyw agwedd ar y mapiau Teithio Llesol, gallwch gysylltu â'r Cyngor yn uniongyrchol naill ai dros y ffôn: [01639] 686845  neu drwy anfon e-bost igreener@npt.gov.uk

Fel arall gallwch chi ddefnyddio’r cyfeiriad uchod i ysgrifennu atom ni, neu gallwch fynd i wefan: Gwefan Llywodraeth Cymru