Deddf Teithio

Mae 'Teithio Llesol' yn golygu cerdded a beicio ar gyfer teithiau byr, pob dydd, fel mynd i'r ysgol, i'r gwaith, neu i gyrraedd siopau neu wasanaethau. Nid yw'n cynnwys teithiau am resymau hamdden a chymdeithasol yn unig.

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gofyn bod y Cyngor yn mapio ac yn cynllunio ar gyfer llwybrau teithio llesol addas o fewn yr aneddiadau canlynol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru: Castell-nedd, Port Talbot, Pontardawe, Croeserw, Cymer, Brynaman, Gwaun Cae Gurwen, Blaengwrach, Glyn-nedd, Cwmafan, Blaendulais a Resolfen.

Mae'n ofynnol bod y Cyngor yn paratoi, yn cyhoeddi ac yn parhau i adolygu'r ddau fap canlynol:

  • Map o'r Llwybrau Presennol (ERM) - prif fwriad hwn yw rhoi gwybod i'r cyhoedd am y llwybrau presennol yn y Fwrdeistref Sirol y mae'r Cyngor yn barnu eu bod yn addas ar gyfer teithio llesol ac sy'n bodloni safonau a bennwyd yn y Canllawiau Dylunio Teithio Llesol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.
  • Map o'r Rhwydwaith Integredig (INM) – mae hwn yn cyflwyno dyheadau'r Cyngor ar gyfer y 15 mlynedd nesaf, gan nodi naill ai gwelliannau y gellid eu gwneud i lwybrau presennol neu ble gellid datblygu llwybrau newydd a'u hychwanegu at y rhwydwaith teithio llesol.
Cymeradwywyd yr ERM diwygiedig a'r INM newydd ar gyfer Castell-nedd Port Talbot gan y Gweinidogion ar 27 Chwefror 2018

Ers derbyn cymeradwyaeth Gweinidogol i'r ERM cyntaf ar 12 Awst 2016, mae'r Cyngor wedi parhau i adolygu'r ERM.

Nododd yr adolygiad nifer cyfyngedig o lwybrau ychwanegol oedd yn teilyngu cael eu cynnwys, ac o ganlyniad, bu'r Cyngor yn ymgynghori ar y diwygiadau hyn ochr yn ochr â'r INM oedd yn dod i'r amlwg.

Wedyn cyflwynwyd yr ERM diwygiedig a'r INM i Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2017. Yn dilyn cyfnod o adolygu, cafodd y Cyngor gymeradwyaeth Gweinidogol ar gyfer y ddau fap ar 27 Chwefror 2018.

Ble galla i weld y Mapiau?

Mae modd gweld neu lawrlwytho'r ERM a gymeradwywyd drwy ddilyn y ddolen ganlynol: Map o'r Llwybrau Presennol

Mae modd gweld neu lawrlwytho'r INM a gymeradwywyd drwy ddilyn y ddolen ganlynol: Map o'r Rhwydwaith Integredig

Mae map Teithio Llesol rhyngweithiol hefyd ar gael i'w gyrchu trwy ddilyn y ddolen ganlynol [Cliciwch ar y llwybrau unigol i weld y manylion]:

Mae copïau printiedig o'r mapiau ar gael ar gais.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Wrth symud ymlaen, bydd y Cyngor yn ceisio gweithio gyda sefydliadau partner a datblygwyr er mwyn cyflawni'r dyheadau a nodwyd yn yr INM a gwella'r rhwydwaith teithio llesol lle bynnag y bo modd.

Yn ogystal, mae'n ofynnol bod y Cyngor yn adolygu'r ddau fap yn rheolaidd a bydd angen cyflwyno fersiynau diwygiedig o'r ERM a'r INM i Lywodraeth Cymru erbyn Medi 2021 fan bellaf.

I gael rhagor o wybodaeth

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch ynghylch unrhyw agwedd ar y mapiau Teithio Llesol, gallwch gysylltu â'r Cyngor yn uniongyrchol naill ai trwy ffonio: [01639] 686845  neu drwy anfon e-bost i: greener@npt.gov.uk

Fel arall gallwch chi fynd i wefan: Gwefan Llywodraeth Cymru.