Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyfyngiad Gwastraff

Bydd gwasanaethau gwrthod ac ailgylchu, gan gynnwys y cyfyngiad gwastraff ochr, yn parhau fel arfer am bythefnos y clo

Mae'r amser hwn yn wahanol i'r cyfnod clo diwethaf. Mae'r broses gloi hon wedi'i chyfyngu i bythefnos ac rydym yn llwyr ddisgwyl i ganolfannau ailgylchu ailagor ar 9 Tachwedd.

Byddwn yn dal i gasglu eich deunydd ailgylchadwy bob wythnos a'ch gwastraff sbwriel bob yn ail wythnos. Nid oes cyfyngiad ar faint o ddeunydd ailgylchadwy y gallwch eu rhoi allan.

Gall y rhan fwyaf o'r hyn sy'n cael ei daflu allan o'r tŷ cael ei roi allan ar gyfer eich casgliadau ailgylchu wythnosol. Yng Nghastell-nedd Port Talbot, rydym wedi gwneud chynnydd da. Gyda'n gilydd llwyddwyd i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru i ailgylchu 58% erbyn 2016 / 17. Gwaith gwych!  Y targed nesaf yw 64% erbyn 2019 / 20, felly mae angen i ni wneud mwy o hyd.

Fodd bynnag, yr ydym wedi edrych yn ofalus ar cynnwys y biniau ar olwynion a bagiau du ac mae, ar gyfartaledd, swm mawr o ddeunyddiau ailgylchadwy yn cael eu taflu allan fel gwastraff. Mae angen i ni gael y defnydd ailgylchadwy hyn allan o'r bin ar olwynion a bagiau du, ac i mewn i'ch casgliadau ailgylchu wythnosol. Er mwyn helpu i annog y newid hwn, mae'r Cyngor wedi cyflwyno terfyn ar nifer y bagiau du y gellir eu rhoi allan.

O Ebrill 2019

Dylai deiliaid tai gyflwyno dim mwy na 1 bin ar olwynion ar gyfer gwaredu (neu'r hyn sy'n cyfateb ar gyfer tai heb biniau olwyn, heb fod yn fwy na chyfanswm o 3 bag du)

Cyfyngiad Gwastraff

Ni fyddwn bellach yn casglu unrhyw fagiau ychwanegol a bydd yn rhaid i chi eu tynnu oddi ar ymyl y ffordd a naill ai:

  • Trefnu'r cynnwys ac ailgylchu'r hyn y gallwch gan ddefnyddio gwasanaethau ailgylchu'r Cyngor;
  • Ewch â nhw i'ch canolfan gwastraff cartref ac ailgylchu agosaf (Cofiwch y bydd angen i chi drefnu cynnwys unrhyw wastraff bagiau DU, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes). Gallwch ddod o hyd i amseroedd agor y safle a manylion cynllun trwyddedau'r fan ar ein gwefan.
  • Rhowch y biniau / bagiau allan ar eich diwrnod casglu sbwriel nesaf (Peidiwch â rhoi mwy na'r terfyn a ganiateir)


Nid oes cyfyngiad ar faint o ailgylchu gallwch ei roi allan ar gyfer eich casgliadau ailgylchu wythnosol - os ydych angen mwy o offer ailgylchu gallwch wneud cais am hyn ar-lein ar ein tudalennau sbwriel ac ailgylchu
*Nid oes cyfyngiadau ar gasglu yn syth ar ol y Nadolig.

Gwastraff Bwyd

Yr un deunydd mwyaf ailgylchadwy sy'n dal i cymryd lle yn y bin ar olwynion a bagiau du yw gwastraff bwyd. Defnyddiwch eich casgliadau ailgylchu wythnosol ar gyfer eich holl wastraff bwyd os gwelwch yn dda.

Gorfodaeth

Bydd y Cyngor yn cadw golwg ar casgliadau a rhoi cyngor i drigolion sut y gallant ailgylchu mwy, a lleihau faint o wastraff a roddir allan i'w waredu. Fel dewis olaf lle mae trigolion yn rhoi gormod allan yn rheolaidd ac nid ydynt wedi cymryd cyngor ar ailgylchu, yna gall y Cyngor gymryd camau gorfodi.

Eithriad

Gall y rhan fwyaf o'r hyn sy'n cael ei daflu allan o'r tŷ cael ei roi allan ar gyfer eich casgliadau ailgylchu wythnosol. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod yna rai aelwydydd sy'n ailgylchu ac yn dal i roi allan symiau mawr o wastraff na ellir ei ailgylchu. Felly, ar yr un pryd â chyflwyno cyfyngiad gwastraff ychwanegol, byddwn hefyd yn gweithredu cynllun eithrio.

Nid yw'r cynllun eithrio ar gyfer deunydd ailgylchadwy.

Fyddech gystal a gweld ein Cyflwyno Ailgylchu+canllawiau ailgylchu i ganfod beth sydd yn ailgylchadwy. Os ydych yn ailgylchu ac yn dal i roi allan symiau mawr o wastraff gallwch wneud cais am eithriad. Bydd angen i chi ddangos rydych dim ond yn cyflwyno gwastraff na fedrir ei ailgylchu er enghraifft: clytiau, lludw glo, gwely anifeiliaid ac ati.

Mae'n rhaid i nifer y sticeri eithrio a gyflenwir ichi bara am gyfnod o 12 mis.  Gweler ein Telerau ac Amodau llawn
Gwneud cais am Eithriad