Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dogfennau Ymgynghori

Mae sicrhau ein bod yn cael adborth ar unrhyw gynigion yn bwysig iawn.

Yn ystod y camau ymgynghori, rydym yn gweithio gydag ysgolion i gasglu barnau gan gynifer o grwpiau â diddordeb â phosibl. Mae'r rhain yn cynnwys: rhieni, athrawon, staff cefnogi, llywodraethwyr ysgolion a disgyblion.

Dogfennau ymgynghori presennol

Cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Saesneg 3-11 yn lle: Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre'rgraig, Ysgol Gynradd Llangiwg bydd pob un ohonynt yn cau

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Dogfen Ymgynghori
1.16 MB
pdf Ffurflen Sylwadau
657 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Dweud eich Dweud

Cwestiynau Cyffredin

Os yw'ch plentyn ym mlwyddyn 3-6 (Cyfnod Allweddol 2) yn un o'r ysgolion hyn, bydd yr ysgol newydd arfaethedig yn agor ym mis Medi 2024, felly byddant wedi symud i Ysgol Gymunedol Cwmtawe (neu ysgol arall yn ôl dewis y rhieni). Bydd yr holl ddisgyblion yn y tair ysgol o'r derbyn i flwyddyn dau (y Cyfnod Sylfaen) yn symud yn awtomatig i'r ysgol newydd, sydd hefyd yn amodol ar ddewis y rhieni. Bydd angen i ddarpar-ddisgyblion sy’n trosglwyddo i addysg amser llawn wneud cais am le yn yr ysgol gynradd newydd arfaethedig yn unol â threfniadau Polisi Derbyniadau Ysgol y cyngor.

Caiff yr ysgol newydd arfaethedig ei hadeiladu ar dir ym Mharc Ynysderw. Bydd hyn yn galluogi'r ysgol newydd i gael mynediad at well cyfleoedd gweithgarwch corfforol a lles, a bydd yn cynnig llawer mwy o le i gynnal mwy o ddisgyblion mewn ysgol a adeiladwyd at y diben sy'n briodol ar gyfer gofynion y cwricwlwm modern.

Mae swyddogion yn ystyried posibiliadau ar gyfer newid a gwella caeau chwaraeon a chyfleusterau'r ysgol, gan gynnwys gwella'r systemau draenio fel rhan o'r prosiect arfaethedig. Caiff tir amgen ei ddatblygu i ddisodli unrhyw ardaloedd chwarae neu fannau gwyrdd y bydd yr ysgol newydd arfaethedig yn eu cynnwys.

Mae pob ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi ymrwymo i annog cerdded a beicio i'r ysgol lle bo modd. I lawer o'r disgyblion oed cynradd, mae lleoliad arfaethedig yr ysgol newydd ar y safle yn Ynysderw yn parhau i fod o fewn pellter teithio 2 filltir ar gyfer cartrefi yn y dalgylch. Cyn agor yr ysgol newydd, caiff llwybrau cerdded a beicio addas eu hasesu.

Bydd cefnogaeth gyda theithio o'r cartref i'r ysgol ar gael yn unol â Pholisi Cludiant Cartref-Ysgol y cyngor. Mae hyn yn golygu y caiff disgyblion oedran ysgol gynradd sy'n byw 2 filltir neu'n bellach o'u hysgol agosaf addas neu ddynodedig eu hystyried i dderbyn cymorth gyda chludiant.

Bydd disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys plant â datganiadau o anghenion addysgol arbennig sy'n cael eu cefnogi ar hyn o bryd mewn lleoliadau prif ffrwd yn parhau i dderbyn y lefel briodol o gefnogaeth.

Bydd ysgol mwy o faint yn golygu mwy o staff, a bydd hyn yn dod â lefel well o brofiad o ran addysg arbennig i un ysgol, a bydd arfer da a rennir yn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth er mwyn helpu disgyblion i gyflawni eu potensial. Bydd ychwanegu canolfan cymorth dysgu (LSC) Anhwylder y Sbectrwm Awtistig (ASA) at yr ysgol arfaethedig yn dod ag arbenigedd pellach i'r amgylchedd dysgu ac i gefnogaeth arbenigol yn yr ysgol gyfan.

Bydd uwch-dîm arweinyddiaeth yr ysgol, gan gynnwys y Corff Llywodraethu, yn penderfynu ar fanylion y dosbarthiadau eu hunain, niferoedd y disgyblion ynddynt a'u lleoliad penodol o fewn yr ysgol yn yr ysgol newydd arfaethedig. Cyfrifoldeb tîm arweinyddiaeth yr ysgol fydd trefnu'r dosbarthiadau a sicrhau eu bod yn dilyn y canllawiau statudol ac argymelledig a nodir gan Lywodraeth Cymru, sy'n argymell na ddylid cael mwy na 30 disgybl mewn dosbarth.

Nid oes unrhyw dystiolaeth yn awgrymu bod ymddygiad yn waeth mewn ysgolion mwy, na bod bwlio'n fwy cyffredin. Mae gan bob ysgol bolisïau ymddygiad a lunnir ar y cyd â'r disgyblion sy'n helpu i gefnogi ymddygiad addas.

Mae cyfweliadau anffurfiol a gynhaliwyd gydag aelodau cymunedau ysgol o fewn Castell-nedd Port Talbot lle mae disgyblion wedi symud o ysgol fach a gaewyd i ysgol fwy wedi dangos bod disgyblion yn addasu i'w hamgylchedd newydd yn gyflym ac yn gwneud ffrindiau newydd a'u bod yn hapus yn eu hysgolion newydd.

Mae gwaith adeiladu pob ysgol newydd yng Nghastell-nedd Port Talbot yn destun gwaith craffu priffyrdd a chynllunio manwl cyn cymeradwyo'r caniatâd cynllunio, ac mewn nifer o achosion, mae'r gwaith sy'n berthnasol i'r cynllun wedi arwain at wella rheolaeth traffig a threfniadau mynediad yn yr ardal. Os caiff y cynnig ei gymeradwyo, mae'n hanfodol ei fod wedi ceisio caniatâd cynllunio sy'n ystyried rheoli traffig a sicrhau llwybrau diogel ar gyfer disgyblion a rhieni'n fanwl.

Bydd yr ysgol newydd yn lle cyffrous i ddisgyblion a staff, yn fewnol ac yn allanol. Bydd ganddi ystafelloedd dosbarth eang, golau ac agored, gyda mynediad i amrywiaeth o fannau priodol o ansawdd uchel ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol. Bydd yr adeiladau newydd yn hwyluso cyflwyniad y cwricwlwm newydd i Gymru, a bydd yn darparu cyfleoedd gwell ar gyfer cynnal ymagwedd gynhwysol tuag at ddysgu ac addysgu sy'n seiliedig ar sgiliau. Bydd yn ceisio darparu cyfleusterau iechyd a lles gwell i ddisgyblion a’r gymuned.

Bydd yr adeilad ysgol newydd gyfunol, y ddarpariaeth ASA arbenigol a'r cyfleusterau hamdden yn rhan o gampws dysgu, iechyd a lles cymunedol ar safle Parc Ynysderw, gan ategu darpariaeth bresennol Ysgol Gymunedol Cwmtawe a Chanolfan Hamdden Pontardawe.

Mae'r tair ysgol yn eiddo i'r cyngor ac ni wnaed unrhyw benderfyniad ynghylch eu defnydd yn y dyfodol. Os bydd y cynlluniau i ddatblygu ysgol newydd ym Mhontardawe'n cael eu cymeradwyo, bydd hyn yn golygu na fydd angen yr ysgolion gwag yn yr Allt-wen, Godre'r-graig a Llan-giwg ar y cyngor mwyach ac felly, ystyrir unrhyw ddefnydd yn y dyfodol o fewn cyd-destun prosesau rheoli asedau corfforaethol y cyngor. Os caiff y safleoedd eu gwerthu (yn rhannol neu'n llawn), caiff yr arian a godir ei ailfuddsoddi i'r cyllid addysg cyffredinol.

Cynhelir asesiad effaith cymunedol, a fydd yn helpu i lywio unrhyw benderfyniad i gau'r ysgolion presennol. Gan fod amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, chwaraeon a diwylliannol eisoes ar gael o fewn ardaloedd y dalgylchoedd ehangach a wasanaethir gan y tair ysgol bresennol, bydd gweithgareddau'r gymuned yn debygol o ganolbwyntio ar weithgareddau allgyrsiol neu weithgareddau sy'n canolbwyntio ar y disgybl. Os bydd y cynnig yn cael ei dderbyn, gellid symud unrhyw ddigwyddiadau o'r fath a ddarperir ym mhob un o'r ysgolion cynradd presennol i'r ysgol newydd arfaethedig ym Mharc Ynysderw.

Dogfennau ymgynghori blaenorol

I weld dogfennau blaenorol, chwilio am adroddiad perthnasol y Cabinet