Cyngor Newydd ar Corornafeirw (COVID-19)

Mwy
Taliadau Hunan Ynysu

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth Hunan Ynysu gwerth £500

Cyfnod Clo Byr​ - 23 Hydref

Cyfyngiadau coronafirws lleol newydd yn Castell-nedd Port Talbot

Coronafeirws - Gwasanaethau'r Cyngor

Y diweddaraf am gwasanaethau wedi ei effeithio gan coronafeirws

Cymorth Busnes

Cymorth a cyngor i busnesau yn ystod coronafeirws

Digwyddiadau’r Hydref a’r Gaeaf

Digwyddiadau a gweithgareddau yn ddiogel

Beth sydd angen i chi ei wybod

Grant Hunan Ynysu o £500

Os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif neu wedi cael cyfarwyddyd ffurfiol i hunanynysu gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru ar 23 Hydref 2020 neu wedi hynny, gallwch wneud cais am y cynllun cymorth Hunan-unigrwydd o 3yp heddiw.

Cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol

Dim ond gweithwyr gofal nad yw eu cyflogwyr yn darparu tâl llawn am absenoldeb salwch sy'n gymwys ar gyfer y taliad hwn. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr gofal a gyflogir gan gartrefi gofal cofrestredig a gwasanaethau cymorth cartref, Cynorthwywyr Personol a delir trwy staff asiantaeth taliadau uniongyrchol a staff sy'n gweithio i gontractwyr asiantaeth, gan ddarparu yn ddyddiol gwasanaethau gofal craidd.

Byddwn yn cysylltu â'u cyflogwyr yn uniongyrchol.

Iechyd Cyhoeddus Cymru:

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn arwain yr ymateb i'r Coronafeirws yng Nghymru ac mae gan eu gwefan ddiweddariadau, cyngor a dolenni i'r data diweddaraf

Llywodraeth Cymru:

Dolenni Defnyddiol Eraill:

 

Safe and Well CNPT

Gall cynllun Safe and Well CNPT eich helpu i gysylltu â'ch gwirfoddolwr lleol, eich grŵp cymunedol neu wasanaeth cymunedol fel y gallwch gael cefnogaeth ar gyfer y canlynol:

 • Siopa bwyd
 • Casglu meddyginiaeth ar bresgripsiwn
 • Gwneud negeseuon dyddiol
 • neu drefnu i rywun wirio eich bod yn iawn

Rydym yma i gynnig help i'r rheini nad oes ganddynt unrhyw ffrindiau a theulu i ddibynnu arnynt am gefnogaeth.

Prynu'n Lleol yn CNPT

Mae ein siopau a'n busnesau wrth wraidd ein trefi, ein cymunedau a'n strydoedd mawr. Maent yn gwneud ein cymunedau'n unigryw ac yn amrywiol. Bellach mae angen ein cefnogaeth arnynt er mwyn ffynnu a goroesi'r argyfwng hwn. Rydym wedi sefydlu NPTBuyLocal i annog pobl i brynu'n lleol a helpu i wella'r economi leol.

Mae llawer bellach yn cynnig gwasanaethau dosbarthu fel y gallwch chi siopa'n lleol hyd yn oed os na allwch fynd o gwmpas.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n gyhoeddi diweddariad dyddiol i ddangos y data COVID-19 diweddaraf i Castell-nedd Port Talbot

Mae coronafeirws (Covid-19) yn salwch newydd a all effeithio ar eich ysgyfaint a llwybrau anadlu, a achosir gan firws o'r enw coronafeirws.

Symptomau mwyaf cyffredin coronafeirws (Covid-19) yw:

 • Tymheredd uchel - mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n boeth i gyffwrdd ar eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd).
 • Peswch sych newydd parhaus – mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu dair pennod besychu mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)
 • colled neu newid i'ch synnwyr arogli neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu mae pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i normal.
 • I'r mwyafrif o bobl, bydd coronafeirws (Covid-19) yn salwch ysgafn.

Gallwch gael gwybod mwy am coronafeirws, ymbellhau cymdeithasol, sut i hunan-ynysu, helpu eraill yn ddiogel a mwy ar wefan y GIG a thudalennau gwybodaeth coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych symptomau coronafeirws, RHAID i chi hunan-ynysu gartref a gwneud cais am brawf.

Cyn gofyn am brawf mae'n rhaid bod gennych o leiaf un o'r symptomau canlynol:

 • peswch parhaus newydd
 • tymheredd uchel
 • colli neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas

Os byddwch chi'n datblygu un o'r symptomau hyn, dilynwch y canllawiau hunan-ynysu.

Hyd yn oed os yw'ch symptomau'n ysgafn, rhaid i chi beidio â gadael eich cartref. Rhaid i unrhyw un â symptomau hunan-ynysu am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eu symptomau. Rhaid i unrhyw un yn eich cartref nad oes ganddo symptomau hunan-ynysu am 14 diwrnod o'r adeg y dechreuodd y person cyntaf yn eich cartref gael symptomau.

Mae'r prawf ond yn effeithiol i'r rhai sy'n profi symptomau coronafeirws ac mae anghen i'w cymryd yn y 5 diwrnod cyntaf o gael symptomau. Dim ond os oes gennych coronafeirws ar hyn o bryd ac nid os ydych eisoes wedi cael y feirws y mae'n gwirio.

Os oes gennych symptomau Covid-19 (peswch newydd, parhaus, colli synnwyr blas neu arogl, tymheredd uchel), ewch i www.sbuhb.nhs.wales a dilyn y ddolen Covid-19 i gael prawf. Neu ffoniwch 01639 862757 (9am - 8pm) i fwcio prawf.

Beth yw Profi, Olrhain, ac Amddiffyn?

Profi, olrhain, ac Amddiffyn yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer profi’r cyhoedd yn gyffredinol ac olrhain lledaeniad coronafirws yng Nghymru

Sut mae'n gweithio?

 • Profi - Os oes gennych symptomau Covid-19 (peswch parhaus newydd, colli blas neu arogl, tymheredd uchel), ewch i www.sbuhb.nhs.wales a dilynwch y ddolen Covid-19 i gael prawf. Neu, ffoniwch 01639 862757 (9yb - 8yh) i archebu prawf, neu ffôn 119 am ddim i gael pecyn profi cartref. Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119.
 • Olrhain - Os byddwch yn profi'n bositif fe gewch alwad ffôn gan ein tîm olrhain cysylltiadau.
 • Amddiffyn - Os yw ein holrheinwyr cyswllt yn cysylltu, dilynwch eu cyngor i gadw Cymru yn ddiogel.

O dan y strategaeth Profi, Olrhain ac Amddiffyn, gofynnir i chi am fanylion y bobl rhydych chi wedi dod i gysylltiad â nhw 48 awr cyn dechrau symptomau Coronafeirws a hyd at saith diwrnod wedyn, fel y gall y bobl hynny hunan-ynysu am 14 diwrnod. Ni ofynnir i chi pam y cawsoch gysylltiad â pherson na beth yr oeddech yn ei wneud gyda'r person hwnnw. Mae rheolau cyfrinachedd llym ar waith - ni fydd manylion eich cysylltiadau'n cael eu rhannu ag unrhyw un arall ac ni fydd y tîm olrhain cyswllt yn hysbysu i'r cysylltiadau mai chi sydd wedi profi'n bositif.

Mae rhagor o wybodaeth am Profi, Olrhain, ac Amddiffyn ar gael gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor CNPT yn delio â chwynion am fusnesau. Dylid cyfeirio achosion dorri amodau preswyl a domestig at yr Heddlu ar rhif 101.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Canllawiau newydd ar gyfer busnesau lletygarwch a manwerthu ar y rheoliadau coronafeirws (COVID-19) diweddaraf. Mae'r rhain yn cynnwys newidiadau i Werthu Alcohol, rheolau'r Gwasanaeth bwrdd a Gorchuddion Wyneb.