Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwybodaeth i Ddarparwyr

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg gynnar sy’n cael ei ariannu ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac sydd â phlant 3-4 oed, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 
Mae’r Cynng yn gyfuniad o’r ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen Meithrin (FPN) sydd ar gael i bob plentyn 3 a 4 oed, a gofal plant ychwanegol wedi’i ariannu.

Oes angen i mi gyflwyno’r Cyfnod Sylfaen i gyflwyno elfen gofal plant y cynnig?

Nac oes. Bydd rhai plant yn parhau i gael mynediad i addysg gynnar mewn lleoliadau a gynhelir. Does dim angen i ddarparwyr gofal plant gyflwyno elfennau addysg gynnar a gofal plant y cynnig.

Bydd pob plentyn 3 oed yn cael mynediad i’r cyfnod sylfaen mewn lleoliadau ysgol.

Faint bydd darparwyr yn ei dderbyn?

Bydd darparwyr gofal plant yn derbyn £4.50 fesul plentyn yr awr. Os yw eich tâl arferol yn uwch na hyn, chewch chi ddim gofyn i rieni dalu arian ar ben hynny.

Allwn ni godi tâl am elfennau ychwanegol?

Gallwch chi godi tâl am elfennau ychwanegol fel bwyd, trafnidiaeth a gweithgareddau oddi ar y safle sydd â chost ynghlwm. Mae canllawiau gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ffïoedd ychwanegol. Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch pennu ffïoedd ychwanegol o dan y cynnig ar gyfer sesiwn gofal dydd llawn (tua 10 awr) yw na ddylid codi mwy na £7.50 y dydd ar rieni (byddai hynny’n cynnwys tri phryd o fwyd am £2 yr un a 2 fyrbryd am 75c yr un).

Yn achos sesiwn hanner diwrnod (tua 5.5 awr) ni ddylid codi mwy na £4.75 ar rieni (dau bryd o fwyd am £2 yr un a byrbryd am 75c). Yn achos gofal sesiynol lle nad oes pryd o fwyd yn cael ei ddarparu, ond mae’r plant yn derbyn byrbryd, yn ôl y canllawiau ni ddylid codi mwy na 75c y dydd ar rieni am ddarparu byrbryd.

Oes yna gyrff cefnogi ar gael i helpu?

Oes, mae’r cyrff canlynol yn cynnig cefnogaeth i ddarparwyr gofal plant:

Sut mae gwneud cais

I ddod yn ddarparwr Gofal Plant cofrestredig o dan Gynnig Gofal Plant Cymru, llenwch y ffurflen isod a’i hanfon drwy e-bost i childcareoffer@npt.gov.uk neu drwy’r post i Ffrwydwyllt House, Taibach, SA13 1PZ.

*Gofalwch eich bod yn llenwi’r adran cyfeirnod treth unigryw (UTR) ar y ffurflen cyn ei dychwelyd.

Provider Registration Form.CYMRAEG

  • cofrestru a llofnodi'r darparwr.doc.CYMRAEG (DOCX 76 KB)
  • Annex 3 - Childcare Offer Declaration (Yn Saesneg) (DOCX 251 KB)
  • Appendix 4 - New Supplier Set Up Form (Yn Saesneg) (DOCX 78 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete


 phwy galla i gysylltu i gael rhagor o wybodaeth?

Gallwch chi gysylltu â Thîm Cynnig Gofal Plant Cyngor Castell-nedd Port Talbot trwy anfon e-bost i childcareoffer@npt.gov.uk

Cynnig Gofal Plant - Hysbysiad Preifatrwydd Mai 2019

  • Cynnig Gofal Plant - Hysbysiad Preifatrwydd Mai 2019 (DOCX 161 KB)