Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Together we are Team NPT

Croeso i Dîm CNPT

Ymunwch â ni a chreu gyrfa rydych chi'n ei charu

Yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot, rydyn ni’n gofalu am ranbarth mawr, amrywiol a chymhleth o Gymru. Ond mae ein dull o fynd i’r afael ag ateb anghenion ein 140,000 o breswylwyr a thros 3,000 o fusnesau’n hawdd. Rydyn ni’n recriwtio pobl gydweithredol, ddawnus ac yn cynnig cyfleoedd iddyn nhw greu argraff ystyrlon.

Ymunwch â ni a chewch eich cefnogi i ennill sgiliau newydd ac adeiladu gyrfa lwyddiannus mewn gweithle amrywiol a chynhwysol, gan deimlo’n hyderu ein bod ni yno er eich mwyn i gynnig mwy o gyfleoedd, mwy o ddatblygiad a mwy o gefnogaeth.

Waeth beth eich swydd, hoffem i chi ddod a’ch syniadau, eich barn a’ch safbwyntiau unigryw, achos mae’r hyn sy’n eich gwneud chi’n unigryw yn ein gwneud ni’n well.

Drwy gydweithio, gallwn wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle gwych i fyw, gweithio ac ymweld.

Dewch o hyd i'ch lle yn Nhîm CNPT

Gweld y swyddi gwag presennol yn ôl categori

Swyddogion Gweinyddiaeth a Chymorth i Fusnes, Cynorthwywyr Gweithredol a Swyddogion Hawliau Lles

Cogyddion, Cynorthwywyr Cegin, Cydlynwyr a Glanhawyr

Swyddogion Cyfathrebu a Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Swyddogion Cyfryngau Digidol

Trydanwyr, Plymwyr a Seiri, Syrfewyr Prisio, Penseiri, Syrfewyr Maint a Rheolwyr Prosiectau Adeiladu

Personél Gwasanaethau Cwsmeriaid, Rheolwyr CCTV/Ymateb Brys

Gweithrediadau Digidol; Cynnyrch a Chyflenwi; Strategaeth a Llywodraethu Digidol; a Data

Athrawon, Staff Cefnogi, Gweithwyr Ieuenctid a Chymuned, Cynorthwywyr Llyfrgell, Seicolegwyr Addysg a Gofalwyr

Cyfrifyddion, Swyddogion Cyflogres a Chynorthwywyr Cyllid, Swyddogion Treth Cyngor/Budd-daliadau, Swyddogion Penodedigion/Dirprwyon Llys

Adnoddau Dynol, Personél Iechyd a Diogelwch, Swyddogion Dysgu, Hyfforddiant a Datblygiad, Swyddogion Cynllunio Brys

Cyfarwyddwyr/Prif Swyddogion, Penaethiaid Gwasanaeth a Rheolwyr Atebol

Paragyfreithwyr, Swyddogion Cyfreithiol, Cyfreithwyr a Thwrneiod, Gwasanaethau Etholiadol a Swyddogion Caffael, Cofrestryddion a Chynorthwywyr Amlosgfa

Cynllunwyr, Rheolwyr Datblygu, Swyddogion Gorfodi, Swyddogion Iechyd Amgylcheddol a Safonau Masnach

Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Cymuned a Chymorth, Therapyddion Galwedigaethol, Cydlynwyr Ardal Leol a Chynorthwywyr Taliadau Uniongyrchol

Rôl Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) yw rheoli, cynnal a gweithredu’r rhwydwaith ffyrdd strategol yn Ne Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Y Swyddi diweddaraf

Dod o hyd i swydd

53 Swyddi gwag
76+ Lleoliadau
1,800+ Cyflogeion
Disability confident employer Time to change - Wales. Let's end mental health discrimination Fairplay employer - Silver Apprenticeships Chartered Institute of Personnel and Development - People Development Partner