Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Safonau byw - gweithio i leihau tlodi a chefnogi byw'n annibynnol

Blaenoriaeth 6.1 Bydd pobl a chymunedau yn elwa o ymyriadau i liniaru tlodi 

Cam gweithredu

Byddwn yn datblygu cynllun gweithredu i fynd i'r afael â'r materion i'r rheini ag incwm gwario net isel.

Cynnydd 2020-2021

Roedd y cynllun gweithredu yng nghamau cynnar ei ddatblygiad yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, roedd gwaith wedi digwydd trwy gydol y flwyddyn i fynd i'r afael â materion a oedd yn wynebu'r rheini ag incwm gwario net isel.

Er enghraifft, gwnaethom ddyfarnu'r cyllid pontio UE oedd yn weddill a gawsom gan Lywodraeth Cymru i nifer o sefydliadau lleol sy'n cefnogi'r rhai sy'n wynebu tlodi bwyd.  Defnyddiwyd yr arian i:

  • prynu popty ar gyfer cegin gymunedol
  • prynu gliniaduron a thabledi ar gyfer gwirfoddolwyr fel y gallant gefnogi preswylwyr agored i niwed i siopa ar-lein
  • Pecynnau bwyd i'r rhai sy'n symud ymlaen o'r lloches nos
  • Lansiwyd ymgyrch Credyd Pensiwn rhanbarthol (Bae Abertawe) i sicrhau bod y rhai sy'n gymwys i gael cymorth Credyd Pensiwn yn cyrchu'r cyllid.

Cam gweithredu

Byddwn yn cofleidio'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd

Cynnydd 2020-2021

Rydym wedi diwygio ein fframwaith Asesu Effaith Integredig i gynnwys gofynion y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, a ddechreuodd ym mis Ebrill 2021. Darparwyd hyfforddiant ymwybyddiaeth i bob Uwch Dîm Rheoli ac Aelod i helpu i sicrhau ein bod yn mynd i'r afael â gofynion y ddyletswydd ar gyfer pob penderfyniad strategol ac yn ei chyflawni.

 

Cam gweithredu

Byddwn yn sicrhau bod y teuluoedd hynny sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn parhau i dderbyn cefnogaeth trwy gydol gwyliau'r ysgol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. 

Cynnydd 2020-2021

Talwyd £1,197,850 i rieni cymwys yn ystod mis Ionawr - Mawrth 2021 gyda £3.9 miliwn mewn taliadau ers y cyfnod clo cyntaf (hyd at 31.03.21).

Mae taliadau prydau ysgol am ddim (PYDd) wedi'u talu a byddant yn parhau i gael eu talu trwy gydol gwyliau'r ysgol.

Darparwyd parseli bwyd ar gyfer disgyblion PYDd i'r teuluoedd hynny nad oeddent yn gallu derbyn taliadau uniongyrchol.

Ar 31 Mawrth 2021 roedd gan 5747 o ddisgyblion hawl i brydau ysgol am ddim (PYDd); o'r rhain, roedd 5178 yn gymwys ar gyfer PYDd a 569 wedi'u gwarchod o ran PYDd.

Disgyblion sydd wedi'u gwarchod o ran PYDd yw'r rhai sydd wedi colli eu cymhwysedd PYDd ers Ebrill 2019 ond sy'n parhau i fod yn gymwys er y gallai fod gan eu teuluoedd incwm sy'n fwy na'r hyn sy'n gymwys i gael pryd bwyd am ddim pe baent yn gwneud cais am y tro cyntaf nawr. Daw'r gwarchod ar PYDd i ben ym mis Rhagfyr 2023 er y bydd disgyblion wedi'u gwarchod nes eu bod yn cwblhau'r cyfnod addysg y maent ynddo ar yr adeg honno.  

 

Cam gweithredu

Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau lleol a busnesau lleol i archwilio sut i gynnal mynediad at fwydydd diwylliannol priodol yn ystod cyfnodau o symud cyfyngedig/cyfnodau clo wrth symud ymlaen. 

Cynnydd 2020-2021

Rydym yn parhau i hyrwyddo ymgyrch Prynu’n Lleol y Cyngor gyda'r nod o gysylltu siopwyr â busnesau a busnes â gweithgaredd busnes i gefnogi masnachwyr lleol a chynnal y cyflenwad nwyddau yn ystod cyfnodau cyfyngedig.

 

Blaenoriaeth 6.2 Bydd pobl yn elwa o raglenni a chefnogaeth i fyw mor annibynnol â phosibl

Cam gweithredu

Byddwn yn cefnogi'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i ddatblygu a pharhau i ddarparu ystod gynaliadwy o wasanaethau sy'n cwrdd â'r galw, gan alluogi unigolion i aros gartref gan gynnal eu hannibyniaeth cyhyd ag y bo modd gan dderbyn cefnogaeth briodol ar adegau o angen

Cynnydd 2020-2021

Rydym yn parhau i ymgysylltu â'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar ddatblygu a gweithredu'r Model Rhyddhau i Adfer ac Asesu, er mwyn cefnogi pobl i dderbyn y gofal cywir yn y lle iawn er mwyn eu galluogi i aros yn annibynnol gartref cyhyd ag y bo bosibl.

 

Cam gweithredu

Byddwn yn parhau i helpu pobl i ddysgu a rhyngweithio ag eraill fel y gallant fod yn rhan o'u cymunedau

Cynnydd 2020-2021

Bydd gweithredu darnau o waith presennol ac yn y dyfodol i wireddu'r amcanion cydraddoldeb, ynghyd â gweithredu'r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol a ragwelir a gweithgareddau perthnasol eraill i gyd yn cyfrannu at sicrhau y bydd ein cymunedau'n fwy cydlynol.

 

Cam gweithredu

Byddwn yn helpu i gefnogi pobl i fyw bywyd mor annibynnol â phosibl 

Cynnydd 2020-2021

Mae ein Gwasanaeth Ail-alluogi yn parhau i gefnogi pobl i aros mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain trwy raglen asesu a therapi gartref, rhith-gymorth gan wardiau ac wrth gael eu rhyddhau o'r ysbyty.

Mae cyfleoedd i ddefnyddio Gofal â Chymorth Technoleg, (TEC) mewn perthynas ag atal cwympiadau, a brysbennu lles iechyd meddwl yn cael eu hystyried i'w cynnwys mewn cynlluniau prosiect i'w cyflawni yn ddiweddarach yn y flwyddyn - atal cwympiadau ARMED a brysbennu CANTAB.

Mae cyfleoedd TEC pellach yn cael eu hystyried ar gyfer datblygu canolbwynt byw'n annibynnol i gynorthwyo pobl ifanc ag anableddau dysgu i drosglwyddo i fyw'n annibynnol lle bo hynny'n bosibl.

 

Cam gweithredu

Byddwn yn ystyried parhad y cynllun Safe and Well i helpu i gefnogi aelodau agored i niwed ein cymunedau 

Cynnydd 2020-2021

Cafodd Gwasanaeth Safe and Well CNPT ei sefydlu i ymateb i gais y llywodraeth i gynghorau ysgogi cymorth dyngarol i'r rhai y dywedwyd wrthynt i warchod yn ogystal â'r rhai y dywedwyd wrthynt am gadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol yn llym a chyfyngu ar eu cyswllt â phobl eraill.

Er bod y gwasanaeth Safe and Well yn parhau i fod yn weithredol ac yn hygyrch i aelodau agored i niwed ein cymunedau, mae nifer yr atgyfeiriadau sy'n cael eu derbyn wedi gostwng yn sylweddol.

 

Cam gweithredu

Byddwn yn gwella cyfathrebu â'n grwpiau agored i niwed trwy ystod eang o fformatau i'w hysbysu a'u cefnogi'n well i fyw bywyd mor llawn â phosibl yn ystod y sefyllfa coronafeirws cyfredol 

Cynnydd 2020-2021

Mae 2020-2021 wedi gweld cyfyngiadau sylweddol ar ein bywydau 'normal' gyda chyfnodau clo a thoriadau tân yn ogystal â'r cyfyngiadau dyddiol sy'n ein hwynebu ni i gyd.

Mae ein tîm cyfathrebu wedi bod yn allweddol i'n gwaith trwy gydol y cyfnod; gan ddarparu gwasanaeth 7 diwrnod/wythnos ar draws ystod o sianeli cyfathrebu presennol a newydd gyda thechnegau newydd a phresennol i ymgysylltu â'n preswylwyr. Sicrhaodd y tîm fod negeseuon iechyd y cyhoedd yn cael eu hyrwyddo'n gryf ar draws pob sianel sy'n eiddo i'r Cyngor/a gomisiynwyd ganddo; a darparwyd gwybodaeth gywir ac amserol am newidiadau i ddarpariaeth gwasanaethau a sefydlu gwasanaethau newydd, fel y Gwasanaeth Safe and Well, i gefnogi pobl agored i niwed gyda thasgau beunyddiol.

Roedd y Gwasanaeth ynghyd â grwpiau cymunedol lleol, aelodau lleol a gwirfoddolwyr yn hollbwysig i lawer. Helpodd y Cynllun Prynu’n Lleol i gynnal busnesau lleol a hefyd galluogi preswylwyr, gan gynnwys ein rhai mwyaf agored i niwed, i gael mynediad at y darpariaethau angenrheidiol.

Mae newidiadau i arferion gwaith a darparu gwasanaethau wedi bod yn nodwedd fawr trwy gydol y cyfnod, fodd bynnag, rydym wedi parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol lle bo angen.

Mae'r rhyngweithio wyneb yn wyneb cyfyngedig gyda  mwy o ddibyniaeth ar wasanaethau digidol wedi bod yn broblem i lawer, yn enwedig aelodau agored i niwed ein cymunedau. Rydym wedi bod yn ymwybodol o hyn ac mae ein Llysgennad Digidol a'n meysydd gwasanaeth wedi gweithio i sicrhau bod cyfathrebu a darparu gwasanaethau parhaus yn parhau i ddiwallu anghenion ein defnyddwyr gwasanaeth.

 

Blaenoriaeth 6.3 Mae cysylltiadau trafnidiaeth yn cael eu cynnal neu eu gwella  

Cam gweithredu

Byddwn yn cefnogi mentrau trafnidiaeth gymunedol

Cynnydd 2020-2021

Achosodd y pandemig broblemau parhaus i’r sefydliadau trafnidiaeth gymunedol, yn anad dim y cyfyngiadau ar nifer y teithwyr y gellir eu cludo ar unrhyw un adeg (yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru).

Mae cynlluniau trafnidiaeth gymunedol wedi parhau i dderbyn cyllid Grant Cymorth Gwasanaeth Bysiau ar yr un lefel ag y gwnaethant cyn y Pandemig.

 

Cam gweithredu

Byddwn yn arwain y gwaith trafnidiaeth rhanbarthol gyda Bargen Dinas Bae Abertawe

Cynnydd 2020-2021

Ers cytuno ar y cam gweithredu hwn mae Dinas a Sir Abertawe wedi cael ei henwebu fel Arweinydd y Cynllun Brys Bysiau Rhanbarthol BES2 ar gyfer gweinyddu taliadau prisiau rhatach a bydd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid rhanbarthol a gweithredwyr bysiau. Mae Fforwm Trafnidiaeth Rhanbarthol De Orllewin Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru ar ddatblygu rhwydwaith bysiau strategol. Fel rhan o drefniadau'r Cydbwyllgor Corfforaethol cynigir y dylid sefydlu is-bwyllgor ffurfiol i gyflawni'r trefniadau trafnidiaeth rhanbarthol strategol gan adrodd i'r Cyd-bwyllgor Corfforaethol