Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyngor Newydd ar Corornafeirw (COVID-19)

Tueddiadau:
Mwy o newyddion
Coronafeirws - Gwasanaethau'r Cyngor

Y diweddaraf am gwasanaethau wedi ei effeithio gan coronafeirws

Cymorth Busnes

Cymorth a cyngor i busnesau yn ystod coronafeirws

Coronavirus Grants

Grantiau i helpu gydag effaith COVID-19

Taliadau Hunan Ynysu

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth Hunan Ynysu gwerth £750

Llinell Alwadau Mewnol Gwasanaeth Olrhain a Diogelu Prawf CnPT

Gallwch siarad â rhywun o'n tîm TTP ar unrhyw beth sy'n ymwneud ag olrhain cysylltiadau

Canllawiau Hunanynysu

Sut a phryd mae angen i chi a’ch aelwyd hunanynysu...

Beth sydd angen i chi ei wybod

Iechyd Cyhoeddus Cymru:

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn arwain yr ymateb i'r Coronafeirws yng Nghymru ac mae gan eu gwefan ddiweddariadau, cyngor a dolenni i'r data diweddaraf

Llywodraeth Cymru:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

Dolenni Defnyddiol Eraill:

 

Beth yw Profi, Olrhain, Diogelu?

Profi, olrhain, diogelu yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer profi’r cyhoedd yn gyffredinol ac olrhain lledaeniad coronafirws yng Nghymru

Sut mae'n gweithio?

 • Profi - Os oes gennych symptomau Covid-19, ewch i www.sbuhb.nhs.wales a dilynwch y ddolen Covid-19 i gael prawf. Neu, ffoniwch 01639 862757 (9yb - 8yh) i archebu prawf, neu ffôn 119 am ddim i gael pecyn profi cartref. Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119.
 • Olrhain - Os byddwch yn profi'n bositif fe gewch alwad ffôn gan ein tîm olrhain cysylltiadau.
 • Diogelu - Os yw ein holrheinwyr cyswllt yn cysylltu, dilynwch eu cyngor i gadw Cymru yn ddiogel.

Mae rhagor o wybodaeth am Profi, Olrhain, ac Amddiffyn ar gael gan Llywodraeth Cymru.

 

Symptomau mwyaf cyffredin coronafeirws (Covid-19) yw:

 • Tymheredd uchel - mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n boeth i gyffwrdd ar eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd).
 • Peswch sych newydd parhaus – mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu dair pennod besychu mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)
 • colled neu newid i'ch synnwyr arogli neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu mae pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i normal.

Gallwch gael gwybod mwy am coronafeirws, ymbellhau cymdeithasol, sut i hunan-ynysu, helpu eraill yn ddiogel a mwy ar wefan y GIG a thudalennau gwybodaeth coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych symptomau coronafeirws, RHAID i chi hunan-ynysu gartref a gwneud cais am brawf.

Os byddwch chi'n datblygu un o'r symptomau hyn, dilynwch y canllawiau hunan-ynysu.

Hyd yn oed os yw'ch symptomau'n ysgafn, rhaid i chi beidio â gadael eich cartref.

Gall pobl sy'n byw yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot nawr fynd am brawf Coronafeirws am ddim os oes ganddyn nhw ystod ehangach o symptomau. Yn ogystal â'r tri arwydd clasurol: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl; mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddyn nhw symptomau eraill hefyd.

Mae rhain yn:

 • Symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys unrhyw un neu bob un o: myalgia (poen yn y cyhyrau neu boen); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi'i rwystro; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu hoarseness, prinder anadl neu wichian;
 • Yn gyffredinol yn teimlo'n sâl a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos hysbys COVID-19
 • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol
 • Unrhyw symptom sy'n newydd, yn barhaus a / neu'n anarferol iddyn nhw

Os oes gennych symptomau Covid-19, ewch i www.sbuhb.nhs.wales a dilyn y ddolen Covid-19 i gael prawf. Neu ffoniwch 01639 862757 (9am - 8pm) i fwcio prawf.

Os ydych chi’n dioddef cyni ariannol oherwydd bod angen i chi hunanynysu ac yn methu â gweithio, mae sawl cynllun a allai roi cymorth i chi:

Grant Hunan Ynysu o £750

Os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif neu wedi cael cyfarwyddyd ffurfiol i hunanynysu gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru ar 23 Hydref 2020 neu wedi hynny, gallwch wneud cais am y cynllun cymorth Hunan-unigrwydd o 3yp heddiw.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais ar-lein

Mae Credyd Cynhwysol yn helpu gyda chostau byw, a chaiff ei ôl-dalu bob mis. I fod yn gymwys rhaid i chi fod ar incwm isel; yn ddi-waith; yn hunangyflogedig; yn sâl neu’n hunanynysu. Gallwch wirio a ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol ar www.gov.uk/credyd-cynhwysol

Tâl Salwch Statudol - gall pobl sydd wedi'u cyflogi ac sy'n methu â gweithio oherwydd coronafeirws, ac sy'n gymwys, dderbyn Tal Salwch statudol (SSP) o ddiwrnod cyntaf eu salwch. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am SSP, gan gynnwys pwy sy'n gymwys a sut i hawlio ar www.gov.uk/tal-salwch-statudol

Cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol - Bydd staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio yng Nghymru'n derbyn hawliau tâl salwch uwch i'w cefnogi'n ariannol drwy'r pandemig Covid-19 (Coronafeirws) sy'n dod i rym ar 1 Tachwedd 2020.

Dim ond gweithwyr gofal nad yw eu cyflogwyr yn darparu tâl llawn am absenoldeb salwch sy'n gymwys ar gyfer y taliad hwn. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr gofal a gyflogir gan gartrefi gofal cofrestredig a gwasanaethau cymorth cartref, Cynorthwywyr Personol a delir trwy staff asiantaeth taliadau uniongyrchol a staff sy'n gweithio i gontractwyr asiantaeth, gan ddarparu yn ddyddiol gwasanaethau gofal craidd.

Byddwn yn cysylltu â'u cyflogwyr yn uniongyrchol.

Credyd Treth Gwaith - os ydych chi'n derbyn y budd-dal hwn gall eich hawl iddo barhau dros y 28 wythnos gyntaf o fod yn sâl os ydych chi'n gyflogedig, oni bai eich bod chi'n hawlio Credyd Cynhwysol.

Efallai y gall pobl sy’n sâl neu’n hunanynysu wneud cais am Lwfans Cymorth a Chefnogaeth (ESA). I gael mwy o wybodaeth ewch i: www.gov.uk/lwfans-cyflogaeth-a-chymorth

Taliadau hunanynysu – Os ydych chi’n dioddef cyni ariannol oherwydd bod angen i chi hunanynysu ac yn methu â gweithio, mae sawl cynllun a allai roi cymorth i chi (efallai mae rhieni a gofalwyr ar incwm isel y mae eu plant yn gorfod hunanynysu yn gymwys i gael taliad cymorth hefyd). Mwy - ewch i:

Mae defnyddwyr ap GIG Covid-19 y hysbyswyd eu bod yn agored i'r firws, ar incwm isel ac mewn perygl o galedi ariannol yn gymwys ochr yn ochr â'r rhai y gofynnwyd iddynt hunan-ynysu gan Brofi, olrhain, diogelu neu rieni y mae eu plentyn wedi gofynnwyd iddynt hunan-ynysu gan eu lleoliad addysg.

Cyngor ariannol neu ddyled - gwasanaethau sy’n cynnig cyngor diduedd am ddim ar arian a dyled

Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi cyngor annibynnol a chyfrinachol am ddim ar lawer o broblemau, gan gynnwys budd-daliadau, dyled ac arian neu faterion cyfreithiol. Ewch i www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/ neu ffoniwch Advicelink: 03444 77 20 20; Ffon Testun: 18001 0800 144 8884

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn rhoi cyngor ariannol diduedd am ddim i helpu i gynllunio a rheoli'ch arian. Ewch i www.moneyadviceservice.org.uk/cy neu ffoniwch 0800 138 7777; Typetalk 18001 0800 915 4622

Mae Dewis Cymru yn eich helpu i ddod o hyd i wasanaethau cynghori ar arian a dyled lle rydych chi'n byw. Am fwy o wybodaeth ewch i www.dewis.cymru

Mae tim Hawliau Lles eich cyngor lleol yn ymdrin a phob agwedd ar helpu pobl i hawlio'r budd-daliaday sy'nb agored iddyn nhw. Gall trigolion Castell-nedd Port Talbot anfon e-bost at welfarerights@npt.gov.uk neu ffonio 01639 685225.

Gwasanaeth Diogel ac Iach CnPT – Os ydych chi’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot, yn methu â gadael eich cartref, a does dim ffrindiau na theulu sy’n gallu eich cefnogi, gall CnPT Iach a Diogel eich helpu drwy eich cysylltu â gwirfoddolwr lleol, grŵp cymunedol neu wasanaeth lleol er mwyn i chi gael cymorth gyda siopa am fwyd, casglu moddion ar bresgripsiwn, gwneud negeseuon dyddiol neu drefnu fod rhywun yn holi amdanoch. Dysgwch ragor ar www.npt.gov.uk/safeandwell neu ffoniwch 01639 686868.

Safe and Well CNPT

Gall cynllun Safe and Well CNPT eich helpu i gysylltu â'ch gwirfoddolwr lleol, eich grŵp cymunedol neu wasanaeth cymunedol fel y gallwch gael cefnogaeth ar gyfer y canlynol:

 • Siopa bwyd
 • Casglu meddyginiaeth ar bresgripsiwn
 • Gwneud negeseuon dyddiol
 • neu drefnu i rywun wirio eich bod yn iawn

Rydym yma i gynnig help i'r rheini nad oes ganddynt unrhyw ffrindiau a theulu i ddibynnu arnynt am gefnogaeth.

Mwy o wybodaeth am NPT Safe & well

Prynu'n Lleol yn CNPT

Mae ein siopau a'n busnesau wrth wraidd ein trefi, ein cymunedau a'n strydoedd mawr. Maent yn gwneud ein cymunedau'n unigryw ac yn amrywiol. Bellach mae angen ein cefnogaeth arnynt er mwyn ffynnu a goroesi'r argyfwng hwn. Rydym wedi sefydlu NPTBuyLocal i annog pobl i brynu'n lleol a helpu i wella'r economi leol.

Mae llawer bellach yn cynnig gwasanaethau dosbarthu fel y gallwch chi siopa'n lleol hyd yn oed os na allwch fynd o gwmpas.

Ymweld â NPT Buy Local

Nid oes gan ryw 1 o bob 3 o bobl â coronafeirws symptomau, ond gallant ddal i heintio eraill. Cael eich profi’n rheolaidd yw’r unig ffordd o wybod a yw’r feirws gyda chi. Os yw pobl yn profi’n bositif ac yn hunan-ynysu, mae’n helpu i atal y feirws rhag lledu.

Mae Profion Llif Unffordd Cyflym (LFTs) yn hawdd eu defnyddio ac yn rhoi canlyniadau mewn 30 munud. Maent yn hawdd i’w dehongli a gellir eu defnyddio mewn ystod eang o leoliadau – ond nmodwch os gwelwch yn dda fod LFTs ond ar gyfer pobl nad ydyn nhw’n arddangos symptomau coronafeirws. Os oes gennych symptomau COVID-19 mae angen i chi hunan-ynysu ac archebu prawf PCR.

Yng Nghymru, os na allwch weithio o gartref, gallwch gael profion llif ochrol am ddim ar eich cyfer chi a phawb yn eich cartref. Gallwch eu harchebu ar-lein am ddim (gallwch archebu 1 pecyn profi gartref – 7 prawf – ar y tro. Mae’n cymryd 1 i 2 ddydd iddynt gyrraedd).

Mae’n bwysig profi ddwywaith yr wythnos, ond mae’n bwysig hefyd riportio’r canlyniad (cadarnhaol neu negyddol). Mae’n hawdd riportio eich canlyniad. Ewch i https://www.gov.uk/report-covid19-result neu ffoniwch 119. Cofiwch nad ydych chi wedi cwblhau’r prawf nes i chi riportio eich canlyniad.

Yn y fideo hwn, mae Jamie Roberts yn esbonio sut i wneud hunan-brawf.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n gyhoeddi diweddariad dyddiol i ddangos y data COVID-19 diweddaraf i Castell-nedd Port Talbot

Gwneud cwyn coronafeirws
Mae Cyngor CNPT yn delio â chwynion am fusnesau. Dylid cyfeirio achosion dorri amodau preswyl a domestig at yr Heddlu ar rhif 101.

 

Gwasanaeth bws AM DDIM o ganol trefi Castell-nedd a Phort Talbot i Ganolfan Brechu Torfol (MVC) y Bae oddi ar Ffordd Fabian yn nawr rhedeg.

Bydd bysiau'n rhedeg rhwng 7am a 7pm, saith diwrnod yr wythnos. Mae'r bws olaf yn gadael MVC y Bae am 7.30pm.

Gwasanaeth Port Talbot (BFH2): Yn gadael Bae 7 yng Ngorsaf bws Port Talbot ar yr awr, gan stopio ym Mae 5 y Gyfnewidfa yng ngorsaf reilffordd Port Talbot Parkway.

Gwasanaeth Castell-nedd (BFH1): Yn gadael ar yr awr o Fae 5 yng Ngorsaf bws Castell-nedd wrth ymyl Gerddi Fictoria.

Bydd gwasanaethau dychwelyd yn gadael yr MVC am hanner awr wedi'r awr.

Mae'r holl wasanaethau bysiau am ddim yn stopio'n agos at fynedfa'r MVC. Mae taith gerdded fer ar draws maes parcio gwastad i ddrws ffrynt y ganolfan.

Bydd gwasanaethau yn cael eu gweithredu gan Briggs Coaches.

Information on Covid-19 in your choice of format
Information on Covid-19 in your chosen language