Talu eich Treth y Cyngor

Debyd Uniongyrchol

Mae dros 55% o'n cwsmeriaid yn talu eu Treth y Cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol. Debyd uniongyrchol yw'r dull hawsaf a mwyaf cyfleus o dalu, gyda dewis o ddyddiadau talu: y 1af, 16eg neu'r 28ain o bob mis. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen ar-lein i greu debyd uniongyrchol i dalu eich treth y cyngor.

Os ydych wedi derbyn Nodyn Atgoffa, Rhybudd Terfynol, Gwys neu unrhyw gamau gorfodi arall NI ddylech lenwi'r ffurflen Debyd Uniongyrchol ar-lein ond cysylltwch ar adran Treth y Cyngor ar 01639 686188 (opsiwn 3) yn ddi-oed.

Taliad Ar-lein

Mae talu ar-lein yn hawdd ac yn ddiogel a gallwch wneud hyn drwy eich cerdyn debyd. Cofiwch gael eich bil wrth law oherwydd bydd angen eich cyfeirnod arnoch.

Ffyrdd eraill i dalu eich Treth y Cyngor

Ffôn

Defnyddiwch rif ein llinell dalu 24 awr  0161 622 6919. Bydd angen yr wybodaeth ganlynol arnom

  • Eich Cyfeirnod Treth y Cyngor sydd i'w weld ar eich bil
  • Manylion eich cerdyn debyd

Yn bersonol

Gallwch dalu dros y cownter yn y lleoliadau canlynol (dydd Llun i ddydd Gwener 9am tan 12:00 a 1:00pm tan 3.15pm)

  • Swyddfa arian parod, Canolfan Ddinesig, Castell-nedd;
  • Swyddfa arian parod, Canolfan Ddinesig, Port Talbot;

Rydym yn derbyn arian parod, sieciau, cardiau debyd a chredyd sglodyn a rhif adnabod fel dulliau talu. 

Swyddfa Bost

Gallwch dalu mewn unrhyw swyddfa bost. Gallwch dalu swm llawn y rhandaliad sy'n ddyledus yn unig. Rhaid i chi fynd â'ch bil Treth y Cyngor gyda chi bob tro y byddwch yn gwneud taliad. Cofiwch na fydd eich taliad o bosib yn cyrraedd eich cyfrif am ychydig ddyddiau.

Taliadau Siec

Dylech bostio taliadau siec i'r Swyddfa Arian Parod, Canolfan Ddinesig, Castell-nedd SA11 3QZ. Gwnewch sieciau'n daladwy i CBS Castell-nedd Port Talbot a sicrhewch eich bod yn nodi eich cyfeirnod treth y cyngor a'ch enw a'ch cyfeiriad ar gefn eich siec.