Amodau A Thelerau Defnyddior Wefan

Telerau ac Amodau'r Wefan

Cyffredinol 

Mae gwefan Castell-nedd Port Talbot Ar-lein yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ac yn cael ei gynnal ar gyfer eich defnydd personol a'ch gwylio.

Mae'r mynediad a defnydd o Gastell-nedd Port Talbot Ar-lein sy'n cynnwys y telerau ac amodau yn golygu eich bod yn derbyn (Y Defnyddiwr) yr amodau a'r telerau hyn, sy'n dod i rhym o'r dyddiad y byddwch yn defnyddio'r Wefan hon gyntaf. Rydym yn cadw'r hawl i ddiwygio'r telerau a'r amodau hyn ar unrhyw adeg heb rhybudd. Os bydd adolygiad yn digwydd, bydd y telerau ac amodau diwygiedig yn cael eu harddangos ar y tudalennau hyn a bydd y defnydd parhaus o Gastell-nedd Port Talbot Ar-lein ar ôl gwneud y fath ddiwygiad yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau diwygiedig.

Yn unol â Safonau Iaith Gymraeg a ddaeth i rhym ar 1 Ebrill 2016, mae'r holl gynnwys yr ydym yn uniongyrchol gyfrifol amdano yn cael ei chyhoeddi'n ddwyieithog. Cyfrifoldeb y safleoedd allanol y byddwn yn cysylltu â hwy i gydymffurfio â'u Cynllun Iaith Gymraeg eu hunain, os oes cynllun o'r fath yn bodoli, neu gyda Safonau’r Iaith Gymraeg.

Ymwelwyr â'n gwefannau

Pan fydd rhywun yn ymweld ag www.npt.gov.uk neu un o'n safleoedd partner, caiff cofnod ei gadw'n awtomatig lle y gellir ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth a manylion am patrymau ymddygiad ein ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i gael gwybod pethau fel nifer yr ymwelwyr i wahanol rhannau o'r safle. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon mewn ffordd nad yw'n adnabod unrhyw un. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymdrech i gael gwybod pwy yw unrhyw un sy'n ymweld â'n gwefannau. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gesglir o'r wefan hon gydag unrhyw wybodaeth adnabod bersonol o unrhyw ffynhonnell arall. Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy trwy ein gwefan, byddwn yn gonest ynglŷn â hyn. Byddwn yn ei gwneud hi'n glir wrth i ni gasglu gwybodaeth bersonol a bydd yn egluro'r hyn rydym yn bwriadu ei wneud.

Lle rydym wedi ymgorffori swyddogaethau o sefydliadau eraill i mewn i'n gwefan, er enghraifft, o SOCITM, Google neu Facebook, mae prosesu a storio gwybodaeth sydd yn ymwneud â'ch ymweliad yn digwydd ar eu gweinyddion hwy, ac nid ein un ni. Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio'r botwm "fel" Facebook, neu ddefnyddio'r cyfleuster "Comment" Facebook, mae cofnod o'r wybodaeth hon yn cael ei chadw gan Facebook, ac nid gan CNPT.

Defnyddio cwcis gan CNPT

Beth yw cwci?

Mae cwcis yn ffeiliau testun sy'n cynnwys symiau bach o wybodaeth sy'n cael eu lawrlwytho i'ch dyfais pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Yna caiff y cwcis eu hanfon yn ôl i'r wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol, neu i wefan arall sy'n cydnabod y cwci hwnnw. Mae cwcis yn ddefnyddiol gan eu bod yn caniatáu i wefan i adnabod ddyfais defnyddiwr.

Gallwch ddod o hyd i rhagor o wybodaeth am gwcis yn:

Mae cwcis yn gwneud llawer o swyddi gwahanol, fel gadael i chi lywio rhwng y tudalennau yn effeithlon, gan gofio eich dewisiadau, ac yn gyffredinol yn gwella profiad y defnyddiwr. Gallant hefyd helpu i sicrhau bod hysbysebion a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau.

Gallwch ddileu a blocio pob cwci o'r wefan hon, ond ni fydd rhannau o'r wefan yn gweithio.

Mae'r mwyafrif o borwyr y we yn rhoi rhywfaint o rheolaeth i mwyafrif o'r cwcis  drwy'r gosodiadau'r porwr.

 Mae'r cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon wedi cael eu categoreiddio yn seiliedig ar y categorïau a geir yn y canllaw ICC UK Cookie (www.international-chamber.co.uk).   Mae rhestr o'r holl gwcis a ddefnyddiwyd ar y wefan hon, yn ôl categori, wedi'i nodi isod.

Categori 1: cwcis gwbl angenrheidiol

Mae'r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn eich galluogi i symud o gwmpas y wefan a defnyddio ei nodweddion, megis mynediad i feysydd diogel y wefan. Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, fel e-fasnach.
 
Categori 2: cwcis perfformiad

Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r gwefan, er enghraifft pa dudalennau sy'n cael eu hymweld ag y mwyafrif, ac os ydynt yn cael negeseuon gwall o dudalennau'r we. Nid yw'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy'n dynodi ymwelydd. Mae'r holl wybodaeth y mae'r cwcis hyn yn ei gasglu wedi'i chyfuno ac felly'n ddienw. Fe'i defnyddir yn unig i wella sut mae’r gwefan yn gweithio

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

I ddysgu mwy am gwcis Facebook, ewch i https://www.facebook.com/help/?page=176591669064814
Drwy ddefnyddio ein gwefan, rhydych chi'n cytuno y gallwn osod y mathau hyn o gwcis ar eich dyfais
 
Categori 3: cwcis ymarferoldeb

Mae'r cwcis hyn yn caniatáu i'r wefan gofio'r dewisiadau a wnewch (megis enw’r defnyddiwr, iaith neu'r rhanbarth yr ydych ynddo) a darparu nodweddion mwy personol. Er enghraifft, efallai y bydd gwefan yn gallu rhoi adroddiadau tywydd lleol neu newyddion traffig drwy storio mewn cwci y rhanbarth lle rydych wedi eu lleoli ar hyn o bryd. Gellir defnyddio'r cwcis hyn hefyd i gofio'r newidiadau a wnaethoch i faint y testun, ffontiau a rhannau eraill o dudalennau’r we y gallwch eu haddasu. Gallant hefyd gael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt megis gwylio fideo neu sylwadau ar flog. Efallai y bydd y wybodaeth y mae'r cwcis yn ei gasglu yn ddienw ac ni allant olrhain eich gweithgaredd pori ar wefannau eraill.
 
Drwy ddefnyddio ein gwefan, rhydych chi'n cytuno y gallwn osod y mathau hyn o gwcis ar eich dyfais.

Cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan

Enw’r Cwci

 Pwrpas

lang

Mae CNPT yn defnyddio hyn i storio eich gosodiad iaith.

__utmz, __utmc, __utmb, __utma

Wedi'i osod gan Google Analytics, defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae y cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr i'r safle, lle y daw ymwelwyr i'r safle a'r tudalennau y maent wedi ymweld â

ASP.NET_SessionId

Wedi'i osod yn awtomatig gan y meddalwedd sy'n gyrru ein gwefan, mae'r cwci hwn yn hanfodol i waith cywir ein gwefan wrth i chi bori o dudalen i dudalen, a bydd yn dod i ben pan fydd eich ymweliad drosodd.

socitm_include_me7, socitm_exclude_me7

Gosodwyd gan SOCITM, mae un yn nodi bod cwsmer wedi derbyn yr arolwg ac mae naill ai yn y broses o'i chwblhau neu wedi ei gwblhau. Ni ofynnir i'r cwsmer gymryd rhan yn y fersiwn hon o'r arolwg eto.

Mae'r llall yn nodi bod cwsmer wedi gwrthod yr arolwg ac ni chaiff ei wahodd i gymryd rhan yn y fersiwn hon o'r arolwg eto nes bydd y cwci yn dod i ben. Mae'r cwci hwn hefyd yn cael ei osod pan fydd y system yn prosesu'r cod i wahodd cwsmer i gymryd rhan ond mae'n canfod y cwcis socitm_include_me [x] wrth wneud hynny ac nid yw'n cyflwyno'r arolwg eto o ganlyniad.

wd, lsd, datr

Wedi'i osod gan Facebook, mae'r rhain yn dangos dimensiynau'r sgrin rydych chi'n eu defnyddio i bori ar y we, a hefyd i ganiatáu i widgets facebook ymddangos ar ein gwefan. Sylwch, os ydych wedi mewngofnodi i Facebook, efallai y bydd cwcis eraill wedi'u gosod yn ychwanegol at hyn.

StylePicker:colourscheme, StylePicker:fontsize

Mae CNPT yn defnyddio'r cwcis hyn i gofio'r arddulliau rydych chi wedi'u dewis pan fyddwch yn pori ein gwefan.

nptJobsCookie

Mae ein proses o wneud cais am swydd yn defnyddio'r gosodiad hwn er mwyn gweithredu'n gywir

k, guest_id

Gosodwyd gan Twitter, i ganiatáu i ddefnyddwyr weld widgets ar ein gwefan. Sylwch, os ydych wedi mewngofnodi i Twitter, efallai y bydd cwcis eraill wedi'u gosod yn ychwanegol at hyn.

 
Rydym yn defnyddio Google Analytics a Crazy Egg i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio'r safle hwn. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion ei ddefnyddwyr ac i ddeall sut y gallem ei wneud yn well. Mae Google Analytics yn cadw gwybodaeth am ba dudalennau rhydych chi'n ymweld â nhw, pa mor hir rhydych chi ar y safle, sut y gwnaethoch chi gyrraedd yma a beth rhydych chi'n ei glicio arno. Ni ellir defnyddio'r wybodaeth hon i'ch adnabod chi ac nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio ein data dadansoddol. Mae Crazy Egg yn cadw gwybodaeth am ble rhydych chi'n clicio o fewn tudalen. Unwaith eto, ni ellir defnyddio'r wybodaeth i'ch adnabod ac nid ydym yn ei rhannu ag unrhyw un arall.

Rhannu Gwrthrychau Lleol (Cwcis Flash)

Mae CNPT yn defnyddio Adobe Flash Player i ddarparu peth o'i chynnwys fideo. Mae Gwrthrychau a Rhennir yn Lleol - neu Cwcis Flash fel y gelwir yn gyffredin - yn cael eu cyflogi i ddarparu nodweddion fel auto-ailddechrau ac i gadw'ch dewisiadau. Mae cwcis fflach yn cael eu storio ar derfynell y defnyddiwr yr un fath â chwcis, ond nid yw'n bosibl eu rheoli ar lefel porwr yn yr un modd.

Sut i analluogi Cwcis Fflach:

Mae'r wefan Adobe yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr am sut i ddileu neu analluogi Cwcis Flash naill ai ar gyfer parth penodol fel www.npt.gov.uk neu ar gyfer yr holl wefannau - gweler http://www.adobe.com/products/flashplayer/security am fanylion

Ymwadiad 

Darperir gwefan Neath Port Talbot Ar-lein a deunyddiau sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti) 'fel y mae' heb unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth a heb gwarant o unrhyw fath boed yn fynegi neu'n ymhlyg, gan gynnwys gwarantau awgrymedig o ansawdd boddhaol, ffitrwydd at ddiben penodol, di-dor, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt.    Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir yn y wefan hon yn ddi-dor neu'n ddiwalla, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod y wefan hon neu'r gweinydd sy'n ei gwneud ar gael yn rhydd o firysau neu'n cynrychioli swyddogaeth lawn, cywirdeb , dibynadwyedd y deunyddiau. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod mewn unrhyw ddigwyddiad, gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlynol, neu unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i ddefnydd neu golli defnydd o ddata, neu elw, sy'n deillio o gysylltiad neu mewn cysylltiad gyda'r defnydd o Wefan Castell-nedd Port Talbot Ar-lein.

Cysylltiadau â Gwefannau Eraill

Mewn hwylustod i chi,  mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y cysylltiadau hyperdestun o'r Wefan hon i Wefannau eraill a weithredir gan endidau eraill yn berthnasol ac yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol.

Os byddwch chi'n mynd i mewn i unrhyw un o'r Gwefannau cysylltiedig hyn, byddwch yn gadael Gwefan Castell-nedd Port Talbot Ar-lein a byddwch yn gwneud hynny ar eich pen eich hun: eich bod chi yn cymryd unrhyw fesurau angenrheidiol i warchod rhag firysau a / neu gyrff dinistriol / llygredig.

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw gynnwys y Gwefannau cysylltiedig hyn na dibynadwyedd unrhyw wybodaeth a ddarperir ynddynt ac nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd o gwbl (boed yn gyfreithiol neu'n wahanol) am unrhyw golledion neu iawndal gan gynnwys, heb gyfyngiad, colledion neu iawndal anuniongyrchol na chanlyniadol , sy'n deillio o neu yn gysylltiedig â defnyddio unrhyw un o'r Gwefannau cysylltiedig hyn.

Ni ddylai cynnwys hypergysylltiadau i Wefannau eraill gael eu cymryd, mewn unrhyw ffordd, i fod yn gymeradwyaeth i unrhyw fath o'r Gwefannau hyn gennym ni ein hunain.

Amddiffyn rhag firws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ym mhob cyfnod cynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi rhedeg rhaglen gwrthfeirws ar bob deunydd a ddadlwythir o'r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a all ddigwydd tra'n defnyddio deunydd sy'n deillio o'r Wefan hon.

Hawlfraint 

Mae'r deunyddiau a welir ar y wefan hon, gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw destun, logo, eiconau, ffotograffau a gwaith celf arall yn ddeunyddiau hawlfraint i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot oni nodir yn wahanol. Gellir defnyddio'r deunydd hwn ddiogelir hawlfraint heb ein caniatâd ar yr amod nad yw'n cael ei atgynhyrchu, ei addasu neu ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw elw ariannol. Gall defnydd masnachol o ddeunydd hawlfraint a ddiogelir hwn ond yn cael ei wneud gyda'n caniatâd ysgrifenedig penodol.

Nid yw'r caniatâd i ddefnyddio deunyddiau hawlfraint ar y Wefan hon yn ymestyn i unrhyw ddeunyddiau a ddynodir fel hawlfraint unrhyw drydydd parti: rhaid cael caniatâd i ddefnyddio deunyddiau sy'n hawlfraint trydydd parti gan y trydydd parti hynny eu hunain.

Dylid cyfeirio ceisiadau i ddefnyddio unrhyw ddeunydd hawlfraint Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i Gyfarwyddiaeth y Prif Weithredwr, y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ.

Ansawdd Data

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ymroddedig i ddarparu safon uchel o ansawdd yn y wybodaeth a ddarperir ar y Wefan hon a gwneir pob ymdrech wedi'i wneud i sicrhau bod y wybodaeth hon yn gywir ac yn gyfredol. Os ydych yn credu bod unrhyw wallau neu hen wybodaeth ar y wefan hon, cysylltwch â'r Gwefeistr drwy E-bost i webmaster@npt.gov.uk.

Awdurdodaeth Gyfreithiol

Bydd y Telerau ac Amodau hyn eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Cydnabyddiaeth Hawlfraint

Mae deunyddiau penodol a gyhoeddwyd ar y dudalen hon wedi'u tynnu oddi ar Wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn ddeunyddiau a ddiogelir gan Hawlfraint y Goron.