Datganiad I'r Wasg

Castell-nedd Port Talbot : ar y brig o ran cynhyrchu ynni adnewyddadwy

17 Mehefin 2019

Cyngor Castell-nedd Port Talbot sydd ar y brig o blith 22 awdurdod lleol Cymru ym maes cynhyrchu ynni adnewyddadwy.

Castell-nedd Port Talbot : ar y brig o ran cynhyrchu ynni adnewyddadwy

Mae ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn dangos mai Castell-nedd Port Talbot yw’r ardal awdurdod lleol sydd â’r cyfanswm uchaf o ran capasiti ynni adnewyddadwy (358 MW) a’r lefel uchaf o ynni adnewyddadwy sy’n cael ei gynhyrchu, amcangyfrif o 1122 GWh. 

Y rheswm am hyn yw comisiynu prosiectau fel prosiectau gwynt Llynfi Afan a Mynydd Brombil ar y lan a chreu cynlluniau ynni biomas, solar ac ynni adnewyddadwy arall ar draws y Fwrdeistref Sirol. 

Mae’r ffigurau’n rhan o adroddiad Llywodraeth Cymru ar Gynhyrchu Ynni yng Nghymru 2017 – ffigurau 2017 yw’r rhai diweddaraf sydd ar gael ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Yr hydref yma, bydd adroddiad yn cael ei ryddhau ar ffigurau 2018.

Er mai Cyngor Castell-nedd Port Talbot sy’n cynhyrchu’r swm mwyaf o ynni adnewyddadwy yng Nghymru, mae’r Cyngor hefyd wrthi’n datblygu Strategaeth newydd ar gyfer Dadgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy.

Ac ar yr un pryd, mae’r Cyngor yn parhau ag ystod eang o brosiectau sy’n ceisio creu dyfodol glanach a mwy gwyrdd i’r ardal.

Fel rhan o un o’r rhain bydd y Cyngor yn chwarae rôl ganolog mewn prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i greu systemau ynni carbon isel y genhedlaeth nesaf. Castell-nedd Port Talbot yw lleoliad yr unig ardal arddangos yng Nghymru ar gyfer FLEXIS, y prosiect ymchwil £24.5m sy’n ceisio datblygu gallu i ymchwilio ym maes ynni yng Nghymru.

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Taylor, Dirprwy Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot: “Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed uchelgeisiol o 70% ar gyfer trydan adnewyddadwy erbyn 2030, felly mae’n braf iawn gweld Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar y brig, yn ôl y ffigurau diweddaraf.

Gweithio gyda nifer o bartneriaid, rydym ni’n parhau i weithio ar ein hagenda dadgarboneiddio ar gyfer Castell-nedd Port Talbot – a cheir tystiolaeth o hynny nid yn unig yn y ffigurau hyn ynghylch cynhyrchu ynni adnewyddadwy, ond hefyd yn y mentrau eraill niferus rydym ni’n rhan ohonynt i helpu i wella’r amgylchedd.”  


Mae’r Cyngor yn parhau i asesu addasrwydd cerbydau tanwydd amgen yn ei gerbydlu, mae’n cydweithio’n agos ag adrannau i sicrhau bod modd cyflwyno’r cerbydau hyn ar yr adegau cywir, ac mae’n parhau i ymateb i’r safonau diweddaraf ar gyfer cerbydau a pheiriannau. 

Mae’r awdurdod hefyd yn arwain y gwaith o hyrwyddo a chyflawni’r prosiect Cartrefi sy’n Bwerdai fel rhan o Fargen ehangach y Ddinas-Ranbarth. Ei nod yw darparu cartrefi clyfar, carbon isel, sy’n effeithlon o ran ynni trwy ddull gweithredu cydlynus ar draws y Ddinas-Ranbarth. 

Mae cynllun braenaru eisoes yn cael ei ddatblygu ar safle yng Nghastell-nedd, lle mae 16 o dai a fflatiau’n cael eu hadeiladu a fydd yn cynhyrchu, yn storio ac yn rhyddhau ynni – fel nad oes angen boeleri arnynt. 

Ymhlith y prosiectau eraill mae cynllun hydro-drydan 30kw, sydd i’w osod ym Mharc Gwledig Margam, to sy’n cynhyrchu pŵer solar ym Mharc Gwledig y Gnoll (mae hwn eisoes wedi’i osod ac yn cynhyrchu ynni), a llwybrau teithio llesol sy’n annog pobl i gerdded a beicio yn lle defnyddio’r car.

Fel rhan o Fargen Dinas Bae Abertawe mae’r Cyngor hefyd wedi rhaglennu’r gwaith o adeiladu Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe, i gefnogi cwmnïau sy’n cychwyn a thwf busnesau cynhenid, gyda ffocws ar y sectorau arloesedd ac ymchwil a datblygu (R&D). Bydd y ganolfan, prosiect “swyddfa sy’n bwerdy”, yn gweithio’n agos gyda Chanolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru.

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT