Datganiad I'r Wasg

Prosiect peirianwaith o bwys i warchod Glan Môr Aberafan

17 Hydref 2019

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar fin dechrau ar brosiect peirianwaith mawr i drwsio a chryfhau Promenâd eiconig Glan Môr Aberafan, er mwyn gwarchod rhag stormydd a llifogydd.

Prosiect peirianwaith o bwys i warchod Glan Môr Aberafan

Bydd y gwaith ar Gynllun Rheoli Risg Arfordirol Promenâd Glan Môr Aberafan yn dechrau’n ddiweddarach yn y mis, a bydd yn defnyddio 30,000 tunnell o arfwisg greigiog (blociau enfawr o gerrig). Dylai’r gwaith gymryd rhyw wyth mis i’w gwblhau – yn barod ar gyfer haf y flwyddyn nesaf.

Mae’r promenâd hynod boblogaidd hwn, gyda’r llwybr beicio a ddefnyddir gan gynifer o bobl, dros filltir (2.1km) o hyd, ac fe’i cynhelir gan waliau concrid ar ochr y traeth.

Bydd y prosiect yn golygu gwneud gwaith atgyweirio concrid strwythurol i’r waliau môr sydd yno eisoes, gwarchod y gwaelodion (gwaith ar hyd rhan isaf y wal fôr ble bydd erydu gan y môr yn digwydd yn aml) gyda’r 30,000 tunnell o arfwisg greigiog, a gwell darpariaeth i gael mynediad, a fydd yn cynnwys mynediad llithrfa newydd ar ben mwyaf gorllewinol y promenâd ger Maes Parcio Rhodfa Scarlet.

Meddai’r Cynghorydd Ted Latham, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Beirianneg a Strydlun: “Nod cyffredinol y prosiect yw atal llifogydd a niwed i’r ardal arfordirol y tu ôl i’r promenâd, gan sicrhau isadeiledd presennol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, a sicrhau y gellir cael manteision adfywio a chymunedol i’r dyfodol yn yr ardal.”

Ariennir y cynllun yn rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy gyfrwng y Rhaglen Reoli Risg Arfordirol. 

Bydd y prosiect yn cael ei reoli ar y safle gan gontractwyr y Cyngor, Knights Brown. Meddai Andrew Eilbeck, Cyfarwyddwr Adrannol y cwmni: “Rydym ni’n falch o fod yn gweithio ochr yn ochr â Chyngor Castell-nedd Port Talbot ar Gynllun Rheoli Risg Arfordirol Aberafan, er mwyn gwella’r diogelwch llifogydd ar hyd y promenâd.

“Fel contractwyr lleol, rydym wedi ymrwymo i gyflawni’r cynllun yn llwyddiannus ac effeithiol, a byddwn ni’n gweithio’n galed i leihau unrhyw darfu ar drigolion, busnesau a’r ardal leol.”

Meddai Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Mae pawb ohonom ynn ymwybodol o’r heriau y bydd newid hinsawdd yn eu dwyn yn ei sgil, gan gynnwys effaith ddinistriol llifogydd ac erydu arfordirol, ac rwy’n falch o gyhoeddi y byddwn ni’n rhoi dros £2.7 miliwn i gefnogi’r prosiect hwn i gryfhau ac atgyweirio Promenâd Glan Môr Aberafan.

“Dyma’r cynllun cyntaf i ddechrau cael ei adeiladu fel rhan o raglen uchelgeisiol Llywodraeth Cymru, Y Rhaglen Reoli Risgiau Arfordirol, sy’n darparu dros £150m o fuddsoddiad cyfalaf mewn cynlluniau addasu arfordirol, gan warchod dros 18,000 o gartrefi a busnesau ledled Cymru.

“Hoffwn ddiolch i Gyngor Castell-nedd Port Talbot a’u contractwyr, Knights Brown, am ddarparu’r cynllun a fydd nid yn unig yn lleihau perygl o lifogydd ac erydu, ond hefyd yn darparu manteision ehangach i’r gymuned, gan gynnwys gwelliannau hamdden a thwristiaeth, gwelliannau ecolegol, ac adfywio mwy cyffredinol.”

 
 

 

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT