Datganiad I'r Wasg

Gwaith yn parhau i roi bywyd newydd i sinema enwog y Plaza ym Mhort Talbot

30 Gorffennaf 2020

Mae gwaith yn parhau i drawsnewid adeilad rhestredig Gradd II Sinema’r Plaza ym Mhort Talbot yn hwb cymunedol fydd yn cynnwys caffi, campfa, swyddfeydd, neuadd, ystafelloedd amlbwrpas, ardal gynadledda, stiwdio recordio ddigidol a siopau.

Gwaith yn parhau i roi bywyd newydd i sinema enwog y Plaza ym Mhort Talbot

Cymeradwyodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Castell-nedd Port Talbot gynigion i greu rôl newydd i’r sinema art-deco y llynedd, adeilad a helpodd i ysbrydoli gyrfaoedd Richard Burton, Syr Anthony Hopkins a Michael Sheen.

Mae’r prosiect i weddnewid y Plaza’n cael cefnogaeth ariannol gwerth £3.4m oddi wrth y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd, £2.2m gan Lywodraeth Cymru a £1.7m gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Bydd YMCA Port Talbot yn ymgartrefu yn y cyfleuster newydd ac yn ei reoli pan fydd yn cael ei drosglwyddo’n swyddogol iddyn nhw pan fydd y gwaith yn dod i ben, yn yr hydref 2020, gobeithio.

Ar hyn o bryd, mae gwaith dymchwel yn digwydd yng nghefn yr adeilad ond bydd ffasâd blaen modernaidd art-deco’r Plaza’n cael ei gadw er mwyn creu wyneb dramatig i’r hwb cymunedol newydd.

Dywedodd Keith Priddle, Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr YMCA Port Talbot, y byddai’r Plaza’n chwarae rhan allweddol wrth greu golwg newydd ar ochr ddwyreiniol Port Talbot.

Meddai ef: “Dyma ailddatblygiad sylweddol i safle eiconig ym Mhort Talbot ac mae’r YMCA yn hyderus y bydd yn adfywio ochr ddwyreiniol y dref.”
Yn ôl y Cynghorydd Annette Wingrave, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Adfywio a Datblygu Cynaliadwy: “Bydd y Plaza’n sefyll fel atgof ynghanol Port Talbot am y sêr ffilm byd-enwog a fagwyd yn y dref.

“Bydd hefyd yn helpu i roi bywyd newydd i’r rhan hon o’r dref, ac ar yr un pryd yn darparu lleoliad defnyddiol ar gyfer sawl math o ddefnydd.”

Roedd Richard Burton yn ymwelydd cyson â’r sinema, a agorodd yn 1940 a chau yn 1999. Yn 2017, cynhyrchodd Michael Sheen raglen ddogfen i BBC Radio Four am y Plaza, o’r enw Port Talbot Paradiso gyda chyfraniadau gan bobl fel y cyflwynydd a’r digrifwr Rob Brydon a’r gantores opera Rebecca Evans.

A byddai’r actor aml-dalentog Syr Anthony Hopkins, sy’n enillydd sawl Oscar, yn mynd ati’n ddiweddarach i gyfansoddi rhan o symffoni’n seiliedig ar ei brofiadau bore oes yn y Plaza, oedd yn gyfrifol, meddai ef, am ei ysbrydoli i fynd yn actor.

Mae cynllun y prosiect yn galw am y safonau uchaf posib o ran cyfuno treftadaeth yr adeilad a’i gyd-destun hanesyddol lleol gyda dylunio cyfoes adeilad newydd.
Bwriedir i’r lleoliad fod yn hwb bywiog a chynhwysol a leolir yn strategol yng nghanol y dref, yn agos at orsaf reilffordd Port Talbot a’r cyfleusterau trafnidiaeth eraill, y bwriad y “dull dylunio” yw creu awyrgylch a fydd yn arwain at ddefnyddio’r adeilad gan drawstoriad eang o bobl.

Cynlluniwyd y gampfa i greu ffynhonnell arall yng Nghastell-nedd Port Talbot ar gyfer iechyd a llesiant, tra bydd y swyddfeydd yn yr hwb newydd yn cyfrannu at gyfleoedd busnes a chreu swyddi. Bydd modd rhentu’r swyddfeydd ar sail byrdymor (h.y. ychydig oriau ar gyfer cyfarfodydd mwy anffurfiol) neu am gyfnodau hirach nad brydles.

Meddai Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Dai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn: “Mae cefnogi trefi ledled Cymru’n parhau i fod wrth galon ein gwaith adfywio a’n hymrwymiad i ddyfodol ein cymunedau drwy gyfrwng ein Agenda Trawsnewid Trefi.

“Rwy’n falch o weld sut mae cyllid Llywodraeth Cymru’n anadlu bywyd newydd i adeilad hanesyddol ac eiconig, gan ei adfer i ddefnyddioldeb. Nid yn unig y bydd y cyllid yn adfywio’r Plaza, ond bydd yn sicrhau y bydd ar gael i’w fwynhau gan genedlaethau i ddod.” 

 

 

 

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT