Datganiad I'r Wasg

Mae profion COVID-19 bellach yn agored i bobl ag ystod ehangach o symptomau

25 Chwefror 2021

Gall pobl sy'n byw yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot nawr fynd am brawf Coronavirus am ddim os oes ganddyn nhw ystod ehangach o symptomau.

Canolfan Brofi Covid-19

Yn ogystal â'r tri arwydd clasurol: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl; mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddyn nhw symptomau arall hefyd.

Mae rhain yn cynnwys:

  • Symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys unrhyw un neu bob un o: myalgia (poen yn y cyhyrau neu boen); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi'i rwystro; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu hoarseness, prinder anadl neu wichian;
  • Yn gyffredinol yn teimlo'n sâl a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos o COVID-19
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Mae'r newid yn digwydd i helpu i ddod o hyd i achosion COVID-19 cudd yn ein cymunedau, a lleihau nifer y trosglwyddiadau ymlaen.

Mae nodi heintiau a allai fel arall heb eu canfod yn arbennig o bwysig wrth i amrywiadau newydd o'r firws ddod i'r amlwg ac ysgolion yn ailagor.

Po fwyaf o brofion a gynhelir, yr hawsaf fydd hi i adnabod clystyrau cynnar o achosion a threigladau firws posibl. Bydd hyn yn helpu i leddfu cyfyngiadau yn y dyfodol.

Mae canolfan brofi ranbarthol fawr newydd sy'n agor ym Maglan, gyda'r gallu i gynnal 2,800 o brofion y dydd, yn golygu bod digon o allu bellach i brofi mwy o bobl ym Mae Abertawe nag erioed o'r blaen.

Mae'r ganolfan newydd yn ymuno â'r ganolfan brofi ranbarthol yn Stadiwm Liberty a nifer o unedau profi symudol ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae uned brofi Margam lai, sef y gyntaf i agor yn yr ardal 12 mis yn ôl, yn newid ei defnydd i ddod yn ganolfan ar gyfer staff profi cymunedol.

Bydd y drefn brofi newydd yn rhedeg am o leiaf 28 diwrnod i ddechrau, ac yna'n cael ei hadolygu.

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda hefyd yn agor ei gyfleusterau profi yn yr un modd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd UHB Bae Abertawe, Dr Keith Reid:

“Mae’r galw am brofion yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot wedi gostwng yn sylweddol ers diwedd 2020 felly mae gennym y gallu i ehangu’r cynnig o brofi a helpu pobl i gadarnhau a yw eu salwch yn COVID.

“Er bod nifer yr achosion cadarnhaol wedi gostwng, mae'r gyfradd wedi lefelu yn ddiweddar ac mae bellach yn dangos arwyddion o lwyfandir.

“Mae hyn yn awgrymu bod y firws yn dal i gylchredeg ar gyfradd annerbyniol o uchel yn ein cymunedau, felly mae angen i ni fod yn arloesol ac yn rhagweithiol yn yr hyn rydyn ni'n ei wneud nesaf.

“Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i ysgolion ailagor ar gyfer addysgu ar y safle.

“Rydym hefyd yn ymwybodol o’r risgiau a berir gan yr amrywiadau COVID, a’r angen i’w hadnabod, os ydynt hefyd yn cylchredeg, cyn gynted â phosibl.

“Ein nod yw dod o hyd i gymaint o heintiau COVID â phosib fel y gallwn ni wedyn helpu i atal y firws rhag cael ei drosglwyddo i eraill. Yn y pen draw, rydyn ni am ddiogelu pobl a helpu i ddod â'r pandemig i ben yn gyflymach. ”

Mae'r symptomau ychwanegol sydd bellach yn caniatáu profion yn symptomau hysbys o COVID-19, ond nid ydynt yn cael eu riportio mor aml â'r 'tri clasurol' mewn oedolion, ond gallant fod yn fwy cyffredin mewn plant.

Esboniodd Dr Reid fod y cyfraddau isel iawn o ffliw sy'n cylchredeg yng Nghymru y gaeaf hwn yn ei gwneud hi'n ymarferol nawr ehangu profion fel hyn, gan na fyddai'r gwasanaeth yn cael ei lethu gan achosion ffliw sy'n cyflwyno ar gyfer prawf.

Roedd cael symptomau tebyg i ffliw, ond gydag achosion ffliw isel iawn o gwmpas, hefyd yn golygu bod y tebygolrwydd y byddai'n COVID-19 yn uwch, meddai.

Dylai pobl a oedd ag unrhyw un o'r symptomau newydd ac a oedd eisiau prawf ffonio 119 neu archebu ar-lein: https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gan fod y rhain yn gysylltiadau cenedlaethol, efallai y gofynnir i chi yn awtomatig am y tri symptom clasurol.

Fodd bynnag, dewiswch y naill opsiwn neu'r llall: “gofynnodd eich cyngor lleol i chi sefyll prawf” neu “rydych chi'n rhan o brosiect peilot y llywodraeth” i archebu'ch prawf.

Gallwch hefyd ffonio ein rhif lleol: 01639 862757 a siarad â gweithredwr a fydd yn archebu'ch prawf. (Bydd gweithredwyr lleol yn cael eu briffio am y drefn brofi leol newydd.)

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT