Datganiad I'r Wasg

Uned Profion Covid Symudol yn dod i Bontardawe

26 Mawrth 2021

Bydd uned brofi symudol yn ymweld â Chwm Tawe yn ystod y diwrnodau nesaf, i gynnig opsiwn galw heibio cyfleus i gael prawf ar gyfer pobl sydd naill ai ag arwyddion ‘clasurol’ coronafeirws neu symptomau eraill y byddan nhw’n teimlo o bosib eu bod nhw’n anghyffredin iddyn nhw neu eu plentyn.

Covid testing

Bydd uned brofi symudol yn ymweld â Chwm Tawe yn ystod y diwrnodau nesaf, i gynnig opsiwn galw heibio cyfleus i gael prawf ar gyfer pobl sydd naill ai ag arwyddion ‘clasurol’ coronafeirws neu symptomau eraill y byddan nhw’n teimlo o bosib eu bod nhw’n anghyffredin iddyn nhw neu eu plentyn.

Gall y rhain gynnwys symptomau tebyg i’r ffliw, gan gynnwys unrhyw rai neu’r cyfan o’r canlynol:

  • myalgia (cyhyrau’n gwynegu neu’n boenus);
  • blinder eithafol;
  • pen tost parhaus;
  • trwyn yn rhedeg neu’n llawn (oni bai bod hynny’n symptom clefyd y gwair cyfarwydd i’r unigolyn);
  • tisian yn barhaus;
  • llwnc tost a/neu lais crug, diffyg anadl neu frest yn gwichian wrth anadlu;

Bydd y profion ar agor hefyd i unrhyw un sy’n teimlo’n gyffredinol anhwylus ac a fu mewn cysylltiad ag achos hysbys o COVID-19, neu unrhyw un sydd â symptomau newydd neu wahanol ar ôl cael prawf negyddol yn flaenorol.  

Ni fydd angen cadw lle, gall pobl alw heibio Canolfan Hamdden Pontardawe a chael eu profi os oes ganddyn nhw unrhyw rai o’r symptomau uchod neu’r tri symptom ‘clasurol’ ar gyfer coronafeirws:

  • twymyn
  • peswch newydd parhaus
  • neu golli/newid yn eu gallu i flasu ac arogli

Ar ôl cael y prawf, bydd pobl yn cael cyfarwyddyd ynghylch sut mae cofrestru eu canlyniadau.

Bydd yr Uned Brofi Symudol yng Nghanolfan Hamdden Pontardawe, Parc Ynysderw, Pontardawe, SA8 4EG o ddydd Sadwrn 27 Mawrth tan ddydd Gwener 2 Ebrill a bydd yn cynnig profion ‘galw heibio’ o 9am-7pm.

Mae’r symudiad yma’n rhan o ymdrech i ostwng nifer yr achosion gymaint â phosibl yn ein cymunedau, er mwyn helpu i ganiatáu llacio pellach ar y cyfyngiadau yng Nghymru.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn awr yn cynnig profion ar gyfer yr ystod ehangach o symptomau ar draws ei gyfleusterau profi, er bod rhaid cadw lle yn y lleoliadau eraill. Mae modd gwneud hynny yn: https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

Mae cadw lle ar-lein hefyd yn ofynnol ar gyfer yr Uned Brofi Symudol sydd wedi’i lleoli yn Y Neuadd Les, Ystradgynlais, Heol Aberhonddu, Ystradgynlais ar hyn o bryd, dan ofal Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT