Datganiad I'r Wasg

Diweddariad Coronafeirws: Cwm Nedd

31 Mawrth 2021

Mewn ymateb i glwstwr o achosion Covid yng Nghwm Nedd, mae’r trigolion yn cael eu hannog i gadw at reolau pwysig o ran cadw pellter cymdeithasol/hunanynysu, ac fe’u cynghorir i drefnu prawf ar unwaith os byddan nhw’n profi unrhyw symptomau newydd, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n ddifrifol, sy’n ymddangos yn anghyffredin iddyn nhw neu eu plentyn.

Coronafeirws

Er bod nifer yr achosion ledled Cymru wedi gostwng yn ddigonol i ganiatáu llacio’r cyfyngiadau, gall y sefyllfa newid yn gyflym mewn ardal leol, o ychydig achosion i effeithio ar lawer o bobl. Felly mae’n bwysig bod pawb ohonon ni’n parhau i wneud y dewisiadau cywir – yn arbennig trwy beidio â chwrdd dan do â phobl sydd ddim yn byw ar yr un aelwyd.

Cysylltwyd nifer o achosion yng nghlwstwr Cwm Nedd â phobl ifanc yn ymgynnull mewn grwpiau, o dan do ac yn yr awyr agored, yn arbennig yn ardal Resolfen.  

Mae rheolau cyfredol Llywodraeth Cymru yn golygu bod 6 pherson o 2 aelwyd yn gallu cwrdd yn yr awyr agored, ac maen nhw’n rhoi cyfle i ni ymweld â rhannau eraill o Gymru. Mae gweithgareddau awyr agored a drefnwyd i blant hefyd yn agor eto.

Cawn obaith gwirioneddol o newidiadau fel y rhain ar ôl gaeaf caled o gyfyngiadau, ond ddylen ni ddim anghofio bod y feirws yma’n ymledu’n gyflym iawn o gael y cyfleoedd iawn.

Mae hyn yn arbennig o wir am yr amrywiadau diweddaraf, ac rydyn ni’n cael gwybod am symptomau heblaw’r tri ‘clasurol’ yn amlach. O’r herwydd, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn awr yn profi am ystod ehangach o symptomau tebyg i’r ffliw, a all gynnwys unrhyw rai neu’r cyfan o’r canlynol:

  • myalgia (cyhyrau’n gwynegu neu’n boenus)
  • blinder eithafol
  • pen tost parhaus
  • trwyn yn rhedeg neu’n llawn (oni bai bod hynny’n symptom clefyd y gwair cyfarwydd i’r unigolyn)
  • tisian yn barhaus
  • llwnc tost a/neu lais crug, diffyg anadl neu wichian yn y frest

Mae profion hefyd ar gael i unrhyw un sy’n teimlo’n gyffredinol anhwylus a fu mewn cysylltiad ag achos hysbys o COVID-19; unrhyw un sydd â symptomau newydd neu wahanol ar ôl prawf negyddol blaenorol; neu unrhyw un sydd ag un neu fwy o’r tri symptom coronafeirws ‘clasurol’:

  • twymyn
  • peswch newydd parhaus
  • neu golli/newid yn y gallu i flasu ac arogli

Dylai pobl a oedd ag unrhyw un o'r symptomau clasurol neu newydd ac a oedd eisiau prawf ffonio 119 neu archebu ar-lein: https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gan fod y rhain yn gysylltiadau cenedlaethol, efallai y gofynnir i chi yn awtomatig am y tri symptom clasurol. Fodd bynnag, dewiswch y naill opsiwn neu'r llall: “gofynnodd eich cyngor lleol i chi sefyll prawf” neu “rydych chi'n rhan o brosiect peilot y llywodraeth” i archebu'ch prawf.

Gallwch hefyd ffonio 01639 862757 a siarad â gweithredwr a fydd yn archebu'ch prawf.

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT