Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Lluniau, cerddi, safbwyntiau – mae’r cyngor yn chwilio am syniadau creadigol

13 Medi 2021

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwahodd pobl o bob oed sy’n byw ac yn gweithio yng Nghastell-nedd Port Talbot i gyflwyno fideos, cerddi, ysgrifau a lluniau fel rhan o’i ymgyrch Dewch i Sgwrsio.

Lluniau, cerddi, safbwyntiau – mae’r cyngor yn chwilio am syniadau creadigol

Nod yr ymgyrch, a lansiwyd ym mis Gorffennaf, yw defnyddio barn pobl sy’n byw ac yn gweithio’n lleol i lywio’r cyngor wrth iddo ymadfer wedi pandemig Covid-19.

Nid yw’r ymgyrch yn gofyn i bobl ymateb i unrhyw gynigion – yr unig nod yw eu gwahodd i siarad â’r cyngor ynghylch beth sydd fwyaf pwysig iddyn nhw, a sut hoffen nhw i Gastell-nedd Port Talbot edrych ymhen 5, 10 a 15 mlynedd.

Mae’r ymgyrch Dewch i Sgwrsio wedi bod ar bosteri, arwyddion, ac mewn llawer o fannau eraill – ar-lein ac all-lein – a gofynnwyd i bobl gyfleu eu syniadau ar gyfer CNPT gwell mewn amrywiaeth o ffyrdd, megis ymweld â’r wefan www.npt.gov.uk/letstalk, cadw llygad ar agor am #LetsTalkNPT ar-lein, e-bostio letstalk@npt.gov.uk neu fynd yn syth i holiadur ar-lein y cyngor yma: https://wh.snapsurveys.com/s.asp?k=162645354073

Ond gallwch chi fod yn greadigol hefyd – trwy gyflwyno lluniau neu fideos o’r hyn byddech chi’n wir yn hoffi ei gael yn yr ardal – a beth dydych chi ddim yn ei hoffi o gwbl, a bydd cyfle yn ogystal i greu barddoniaeth neu ysgrif am y man lle rydych chi’n byw, a sut hoffech chi i’r lle hwnnw ddatblygu yn y dyfodol.
Y syniad yw mai chi sy’n gosod yr agenda ar gyfer adferiad wedi’r pandemig.

P’un a ydych chi’n anfon clip byr o rywle fel Parc Gwledig y Gnoll yn esbonio eich barn, neu’n dweud wrthyn ni beth sy’n bwysig i chi ar ffurf dawns ar lan môr traeth Aberafan – rydyn ni eisiau gweld a chlywed eich cynnwys creadigol. Gallwch chi anfon eich lluniau a’ch fideos i letstalk@npt.gov.uk. (Efallai bydd angen i ffeiliau mawr ddefnyddio fformat fel Dropbox).

Hefyd gallwch chi anfon neges uniongyrchol aton ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a’n tagio yn eich stori Instagram. 

Os bydd pobl yn defnyddio Instagram gallan nhw greu fideo ar eu stori eu hunain a’n tagio ninnau ynddi trwy ddefnyddio @nptcouncil. Dim ond am 24 awr bydd fideos yn fyw, felly bydden ni’n gofyn i’r rhai sy’n defnyddio’r fformat yma gadw’r cynnwys i ni. Gall pobl anfon testun/delwedd/fideo aton ni trwy neges uniongyrchol ar Facebook, ac anfon neges Trydar yn uniongyrchol trwy’n tudalen ninnau. 

Mae mwy na mil o bobl - gan gynnwys rhai mor ifanc â thair oed - eisoes wedi rhoi eu barn. Dyma rai enghreifftiau mae’r ymgyrch wedi’u casglu hyd yma o’r pethau pwysicaf i bobl yng nghyswllt dyfodol Castell-nedd Port Talbot:

• Bod yr ysbryd cymunedol yn cynyddu.
• Bod busnesau lleol yn ffynnu.
• Bod pobl mewn cysylltiad â byd natur.
• Bod y cyngor yn ‘rhoi CNPT ar y map’ o ran rhai o’n hatyniadau lleol gwych.
• Gofalu am ein hamgylchedd a’i ddatblygu.
• Mannau gwyrdd, heddwch, mannau i wella llesiant, cyfleusterau hamdden, teithiau cerdded.
• Treftadaeth a’i diogelu.
• Trefi diogel, llawn bywyd.
• Mwy o heddweision a mwy o gyllid ar eu cyfer.
• Dod â mwy o siopau i’r stryd fawr.
• Mwy o gefnogaeth i ofalwyr.

A dyma rai atebion i gwestiynau arolwg gan blant tair oed lleol…

• C Beth sy'n bwysig nawr? Mam a ffrindiau.
• C Beth sy'n bwysig ar gyfer y dyfodol? Archarwyr, yn chwarae ac yn hapus.
• Beth sy'n bwysig nawr? Bella y dywysoges.
• Beth sy'n bwysig ar gyfer y dyfodol? Chwarae gyda cheffylau.

 

 

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT