Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad I'r Wasg

Parc Gwefru Cerbydau Trydan yn arwain y ffordd ar gyfer trafnidiaeth dim allyriadau

08 Hydref 2021

Mae cynghorwyr Castell-nedd Port Talbot wedi cymeradwyo cynlluniau i gael isadeiledd gwefru cerbydau trydan ar gyfer cerbydau fflyd y cyngor, ceir pwll a cheir staff gan arwain y ffordd ar gyfer trafnidiaeth dim allyriadau yn y fwrdeistref sirol.

Parc Gwefru Cerbydau Trydan yn arwain y ffordd ar gyfer trafnidiaeth dim allyriadau

Yn eu cyfarfod ym mis Medi, gwelwyd aelodau o Fwrdd Cabinet Strydlun a Pheirianneg Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi cynlluniau i ddatblygu ‘Parc Gwefru’ Cerbydau Trydan (EV) yn adeiladau’r cyngor yn The Quays, ym Mharc Ynni Baglan, i gefnogi symudiad y cyngor i danwydd a seilir ar garbon i gerbydau dim allyriadau.

Bydd y Parc Gwefru, a leolir ym maes parcio staff presennol The Quays, yn cynnwys cysgodau solar Ffotofoltäig (PV) a fydd nid yn unig yn cyfrannu at gostau’r ynni ond fydd hefyd yn gwella hunaniaeth werdd y cyngor ymhellach.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd ceir a faniau newydd diesel a phetrol yn gorffen yn 2030. Bydd cerbydau hybrid yn parhau i fod ar werth, ond o 2035 bydd gwerthiant cerbydau hybrid newydd hefyd yn dod i ben, a bydd pob car a fan newydd a werthir yn y Du yn gerbydau dim allyriadau.

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru am i bob car a cherbyd nwyddau ysgafn yn fflyd y Sector Cyhoeddus i fod yn gerbydau allyriadau hynod isel erbyn 2025 a ble bo’n ymarferol bosib, dylai’r holl gerbydau nwyddau trwm fod yn rhai allyriadau hynod isel erbyn 2030.

Gweithiodd Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru (WGES) gyda’r cyngor i ddatblygu cynllun i adnabod cerbydau y bydd yn rhaid eu cyfnewid â cherbydau dim allyriadau. Mae gan y cyngor 58 o geir a faniau ysgafn ynghyd â 24 fan canolig y bydd angen eu newid erbyn 2025. Mae hi’n hanfodol felly fod isadeiledd yn ei le i wefru’r cerbydau hyn wrth iddyn nhw ddechrau gweithio.

Dywedwyd wrth aelodau mai ‘dim ond dechrau’r daith’ oedd hyn oherwydd wrth i holl gerbydau’r cyngor newid o danwydd a seilir ar garbon, bydd angen adnabod lleoliadau eraill ar gyfer cefnogi gwefru cerbydau.

Mae’r cyngor eisoes wedi gosod nifer cyfyngedig o bwyntiau gwefru yn Llys Tregelles, Teras Tawe a Chanolfan Ddinesig Port Talbot, gyda phwynt gwefru pellach yn Llansawel Place ar gyfer y Gwasanaeth Llyfrgell. Mae’r unedau newydd hyn yn cyd-fynd â’r ddwy efaill-uned wefru a leolir eisoes yng Nghanolfan Ymateb Gwasanaeth (SRC) y cyngor yn The Quays. Daw hyn â’r cyfanswm i ddeuddeg o bwyntiau gwefru EV ar gyfer cerbydau fflyd mewn gwahanol leoliadau o fewn y fwrdeistref sirol hyd yn hyn.

Meddai’r Cynghorydd Annette Wingrave, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot  dros Adfywio a Datblygi Cynaliadwy: “Mae symud i drafnidiaeth dim allyriadau’n unol â Strategaeth Ddatgarboneiddio ac Ynni Adnewyddadwy (DARE) y cyngor hwn, sy’n amlinellu sut y bydd y cyngor yn arwain drwy esiampl, a lleihau’i ôl carbon ei hun wrth weithredu swyddogaethau a gweithrediadau.

“Mae hefyd yn gosod agenda rhagweithiol ar gyfer y cyngor yn ei rôl fel arweinydd y gymuned, tirfeddiannwr, cyflogwr, corff rheoleiddio a darparwr gwasanaeth, er mwyn i ni allu gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat eraill, yn ogystal â dod ynghyd â phreswylwyr lleol i ddarparu’r newidiadau fydd angen eu gwneud i gael dyfodol glanach a gwyrddach.”

 

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT