Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad I'r Wasg

Golau gwyrdd i dîm newydd gyflawni cyrchfan drawsnewidiol yn Nyffryn Afan

12 Hydref 2021

Mae tîm cyflawni newydd wedi cael caniatâd cynllunio amodol i symud ymlaen gyda phrosiect cyrchfan hamdden drawsnewidiol yn Nyffryn Afan a allai greu cannoedd o swyddi a darparu manteision cymdeithasol ac amgylcheddol sylweddol i gymunedau yn yr ardal.

Golau gwyrdd i dîm newydd gyflawni cyrchfan drawsnewidiol yn Nyffryn Afan

Cafodd y tîm newydd, sy’n cynnwys Grŵp Salamanca, busnes bancio masnach preifat a chartref i fuddsoddwyr profiadol sydd â record brofedig mewn cyflawni, ganiatâd i fwrw ymlaen gyda mynd â’r prosiect i’r camau nesaf gan aelodau Pwyllgor Cynllunio Cyngor Castell-nedd Port Talbot ddydd Mawrth (Hydref 12).

Bellach dan yr enw Cyrchfan Wildfox Dyffryn Afan (Wildfox Resort Afan Valley), bydd y gyrchfan antur yn cynnwys gwesty, cannoedd o lojys, caffis, bariau a chyfleusterau ar gyfer sgïo, heicio, beicio a diddordebau awyr agored eraill.

Cadarnhaodd Martin Bellamy, Cadeirydd a Phrif Weithredwr Grŵp Salamanca: “Rydyn ni’n creu tîm newydd sy’n meddu ar yr arbenigedd, y cyllid a’r gallu i gyflawni Cyrchfan Wildfox er mwyn cyflawni manteision cadarnhaol cymdeithasol ac amgylcheddol ar gyfer cymunedau lleol. Rydyn ni’n gwerthfawrogi cymhlethdodau’r prosiect hwn, rhwystredigaethau a siomedigaethau’r gorffennol ac yn deall beth sydd ei angen i droi’r cyfan o gwmpas.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Ted Latham: “Mae hwn yn gynnig cyffrous gyda buddion a allai fod yn enfawr i’n preswylwyr yn Nyffryn Afan ac i Fwrdeistref y Sir gyfan.”

Meddai Peter Moore, a ddatblygodd Center Parcs yn y DU: “Rydw i wrth fy modd i fod yn gweithio gyda’r tîm newydd i symud y prosiect hwn yn ei flaen, ac rwy’n parhau i fod ar dân dros botensial y gyrchfan.”

Ychwanegodd Karen Jones, Prif Weithredwr Cyngor Castell-nedd Port Talbot: “Mae’r cyngor wedi bod yn gweithio gyda’r ymgeisydd a’u hasiantwyr am gryn amser i sicrhau fod digon o wybodaeth wedi dod gerbron er mwyn galluogi Pwyllgor Cynllunio’r cyngor i asesu’r darpar ddatblygiad yn drylwyr. Fel rhan o’r broses hon, mae swyddogion wedi bod yn rhoi cyngor ac arweiniad, a bellach dwi’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm cyflenwi newydd i sicrhau fod y manteision sy’n gysylltiedig â’r datblygiad arfaethedig yn cael eu mwyhau a’r darpar effeithiau’n cael eu lleihau.” 

Daw penderfyniad y pwyllgor cynllunio yn sgil cyfnod o ansicrwydd yn dilyn y penderfyniad gwreiddiol i ganiatâu hawl cynllunio ym mis Mawrth 2019, gan gynnwys materion o bryder dirfawr a godwyd yn y wasg genedlaethol ac ar y teledu oedd yn ymwneud ag un o gyfarwyddwyr Afan Valley Ltd.

Aeth y cwmni i ddwylo’r gweinyddwyr maes o law, ond gyda chefnogaeth Aelodau a Swyddogion y Cyngor, arweiniodd trafodaethau cadarnhaol gyda Peter Moore a Duff and Phelps (a benodwyd fel gweinyddwyr a rheolwyr dros dro i’r prosiect cyrchfan hamdden) at gyflwyno’r cynllun busnes newydd, ac yn ystod cyfarfod dydd Mawrth, pasiodd pwyllgor cynllunio’r cyngor benderfyniad pellach, terfynol, yn cadarnhau ei fod yn fodlon fod modd cyflenwi datblygiad Cyrchfan Wildfox Dyffryn Afan.  

 

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT