Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Dros 65 o gartrefi'n elwa o gynllun gwres canolog nwy am ddim

27 Hydref 2021

Mae dros 65 o gartrefi yng Nghastell-nedd Port Talbot bellach wedi elwa o system gwres canolog nwy am ddim, diolch i'r Gronfa Cartrefi Cynnes.

Mae dros 65 o gartrefi yng Nghastell-nedd Port Talbot bellach wedi elwa o system gwres canolog nwy am ddim, diolch i'r Gronfa Cartrefi Cynnes.

Ers lansio'r Gronfa Cartrefi Cynnes ym mis Mehefin 2020, mae wedi ariannu dros £280,000 o osodiadau a mesurau arbed ynni mewn 66 o gartrefi yn y fwrdeistref sirol.

Mae'r Gronfa ar gael i berchnogion tai cymwys i'w helpu i arbed arian ar filiau ynni drwy osod system gwres canolog nwy am y tro cyntaf (boeler, rheiddiaduron, pibellau) a mesurau arbed ynni (inswleiddio'r llofft, diogelu rhag drafft, bylbiau golau ynni isel etc.) i sicrhau bod aelwydydd yn cael eu gwresogi'n effeithlon.

I fod yn gymwys, mae'n rhaid i berchnogion tai fodloni'r canlynol:

  • Peidio â bod â system gwres canolog nwy eisoes.
  • Bod yn berchen ar dŷ neu'n rhentu tŷ yng Nghastell-nedd Port Talbot yn breifat (bydd angen i landlordiaid preifat dalu cyfraniad 25% tuag at gost y gwaith).
  • Cael eu hystyried fel aelwyd incwm isel NEU aelwyd sy'n gwario mwy na 10% o'u hincwm aelwyd ar filiau ynni NEU fod yn hawlio budd-daliadau penodol.

Os ydych yn ansicr a ydych yn gymwys, gall Tîm Adnewyddu Tai y cyngor (ffoniwch 01639 686504 neu e-bostiwch renewalarea@npt.gov.uk) eich helpu gyda'r broses ymgeisio.

Meddai Mr Davies o Lyn-nedd, y mae wedi cael system gwres canolog nwy newydd yn ddiweddar, "Fy ymateb cychwynnol wrth ddarllen am y cynllun Cartrefi Cynnes oedd na fyddem ni, fel teulu sy'n gweithio, yn gymwys.

"Ar ôl un galwad ffôn clywais efallai y byddem yn gymwys. Ar ôl llenwi ffurflen syml, nodwyd ein bod ni mewn tlodi tanwydd. Roedd y broses o gyflwyno cais yn syml, ac roedd ymgynghorydd wrth law i helpu.

"Roedd y broses o osod y boeler nwy'n effeithlon iawn - nid oedd wedi tarfu arnom yn fawr a gwnaed y gwaith yn gyflym."

Meddai Mr Collins o Frynaman (yn y llun), preswylydd arall sydd wedi gwneud cais llwyddiannus i'r Gronfa Cartrefi Cynnes, "Rwy'n hapus iawn gyda'r system boeler newydd. Mae'n llawer cynhesach. Mae'r system gwres canolog newydd yn fwy effeithlon ac rwyf eisoes wedi arbed arian.  Byddwn yn sicr yn argymell i unrhyw un sy'n gymwys fanteisio ar y cynnig grant.”

Nid oes rhaid i berchnogion tai dalu unrhyw beth tuag at gost y system gwres canolog ond ni ellir defnyddio'r gronfa i dalu am gost cysylltiad nwy â'ch eiddo. Fodd bynnag, gallai rhai aelwydydd fod yn gymwys i gael cymorth ariannol tuag at gysylltiad nwy drwy'r Cynllun Ymestyn y Rhwydwaith Tlodi Tanwydd.

Sefydlwyd y Gronfa Cartrefi Cynnes gan y Grid Cenedlaethol ac fe'i gweinyddir gan Affordable Warmth Solutions i fynd i'r afael â rhai o'r materion sy'n effeithio ar aelwydydd sy’n dlawd o ran tanwydd yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: www.npt.gov.uk/warmhomesfund. Os ydych chi'n ansicr a ydych chi'n bodloni’r meini prawf, cysylltwch â'r Tîm Adnewyddu Tai ar 01639 686504 neu e-bostiwch renewalarea@npt.gov.uk.

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT