Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Rhoi diolch i breswylwyr Castell-nedd Port Talbot am lwyddiant ailgylchu

23 Tachwedd 2021

Rhoddwyd diolch i breswylwyr Castell-nedd Port Talbot am helpu’r fwrdeistref sirol gyflawni cynnydd mawr yn y gyfradd ailgylchu, a helpu Cymru i gynnal ei safle fel un o brif genhedloedd ailgylchu’r byd.

Rhoi diolch i breswylwyr Castell-nedd Port Talbot am lwyddiant ailgylchu

Dengys ffigurau newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru fod cyfradd ailgylchu Cymru wedi cynyddu ar y cyfan i  65.4% yn 2020/21, uchafswm newydd sy’n torri record.

Mae’r data’n ymdrin â’r cyfnod o fis Ebrill 2020 tan fis Mawrth 2021, pan adroddodd 13 o blith 22 cyngor Cymru gynnydd yn eu cyfraddau ailgylchu o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Neidiodd cyfradd ailgylchu Castell-nedd Port Talbot o 61.7% i 67% a bellach Castell-nedd Port Talbot yw’r cyngor seithfed orau yng Nghymru o ran ailgylchu.

Cynhyrchwyd cyfanswm o 1.47 tunnell fetrig o wastraff dinesig awdurdod lleol yn y cyfnod o Ebrill 2020 i Fawrth 2021 – cwymp o 2.6% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol, a’r ‘ffigwr isaf a gofnodwyd hyd yn hyn’.

Y gyfradd ailgylchu yw’r canran o wastraff dinesig awdurdod lleol a ailddefnyddiwyd, ailgylchwyd neu aeth i’w gompostio. Daw data oddi wrth WasteDataFlow, sy’n cael ei fonitro gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Dan reoliadau presennol, y targed ailgylchu presennol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru yw lleiafswm o 64%, yn codi i 70% erbyn 2024/25.

Yn ôl Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Strydlun a Pheirianneg, y Cynghorydd Mike Harvey: “Ar ran y cyngor, hoffwn ddiolch i’n preswylwyr am eu hymdrechion ailgylchu sydd wedi galluogi Castell-nedd Port Talbot i gofnodi cynnydd mawr yn ein cyfraddau ailgylchu.

“Mae hefyd yn helpu Cymru i gadw’i lle ymysg prif genhedloedd ailgylchu’r byd, sy’n rhywbeth y gall pawb ohonom fod yn falch ohono. Er bod y gwelliant yn ein perfformiad yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo, mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i gynyddu ein cyfraddau ailgylchu ymhellach, fel y gallwn barhau i gyflawni'r targedau ailgylchu uchelgeisiol yn y dyfodol a osodir gan Lywodraeth Cymru. "

Meddai Gweinidog Cymru dros Newid Hinsawdd, Julie James: “Mae ein hystadegau ailgylchu o safon sydd gyda’r gorau yn y byd, diolch i ymdrech Tîm Cymru. Maen nhw’n dangos beth allwn ni ei gyflawni pan fydd llywodraeth, busnes a’r trydydd sector yn cydweithio tuag at nod cyffredin.

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT