Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Cyngor yn chwistrellu £4m i wasanaethau allweddol i hybu’r adferiad ar ôl Covid

24 Tachwedd 2021

Mae cynghorwyr yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi cytuno i ailfuddsoddi dros £4m yn ôl i mewn i wasanaethau lleol ar ôl tanwariant arfaethedig yn y gyllideb, er mwyn bod yn sail i’r broses o adfer ar ôl y pandemig.

Cyngor yn chwistrellu £4m i wasanaethau allweddol i hybu’r adferiad ar ôl Covid

Mewn cyfarfod o’r Cabinet ar 24 Tachwedd, cyflwynwyd adroddiad monitro’r gyllideb i aelodau a oedd yn amlinellu’r safle presennol ac yn awgrymu sawl cynnig ynghylch sut y gellid ailddosbarthu £4m o’r gwarged arfaethedig ar ddiwedd y flwyddyn.

Bydd hanner yr arian yn mynd i greu ‘cronfa wrth gefn gwytnwch gwasanaeth’ gwerth £2m. Bydd hyn yn helpu i adfer gwasanaethau a effeithiwyd gan y pandemig, a galluogi’r cyngor i gwrdd â’r galwadau ychwanegol ar wasanaethau y mae’n eu hwynebu o ganlyniad i’r pandemig a dechrau ymateb i flaenoriaethau a nodwyd gan breswylwyr drwy gyfrwng yr ymgyrch ymgysylltu ‘Dewch i Sgwrsio’.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Ted Latham:

“Drwy gydol y pandemig, mae’r cyngor wedi gweithio gyda phartneriaid a’n cymunedau i warchod pobl fregus, gwarchod gwasanaethau a gwarchod y GIG.

“Mae pwysau ar ein gwasanaethau bellach yn fwy dwys nag ar unrhyw adeg ers i’r pandemig ddechrau, safle a rennir ar draws y sector cyhoeddus.

“Er bod y sefyllfa’n anodd iawn, mae ein gweithwyr cyflog yn parhau i fod wedi’u hysgogi ac yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau ar gyfer Castell-nedd Port Talbot.

‘Bydd creu ‘cronfa wrth gefn gwytnwch gwasanaeth’, yn ein galluogi i gynyddu maint ein gweithlu i sicrhau fod gennym fwy o bobl ar gael i allu darparu gofal a chefnogaeth i breswylwyr hŷn a mwy bregus; ein bod ni’n cael ein gwynt yn ôl o ran gwasanaethau cymdogaeth a’n bod ni’n sicrhau fod gennym ymateb gwydn ar gyfer tymor y gaeaf pan welwn gynnydd fel arfer mewn llifogydd a thywydd drwg. Bydd y gwarged hefyd yn sicrhau y gallwn ni barhau i gefnogi ein hysgolion ac y gallwn barhau i roi cefnogaeth i’r GIG ac i Iechyd Cyhoeddus Cymru.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Carol Clement-Williams, Aelod Cabinet dros Gyllid:

“Fel pob cyngor, aethom i mewn i 2021/22 gyda lefel ddigynsail o ansicrwydd Doedd hi ddim yn bosib rhagweld sut y byddai Covid-19 yn datblygu nac yn effeithio ar ddarpariaeth, costau ac incwm y cyngor.

“Cafodd Cronfa Gyni Llywodraeth Cymru a oedd i fod i ddod i ben ym mis Medi 2021, ei hestyn hyd at ddiwedd mis Mawrth 2022. Er mwyn rhoi hyn yn ei gyd-destun, yn ystod 2020/21 fe wnaethon ni elwa gan £24m o gefnogaeth ariannol o’r gronfa hon.

“Yn ychwanegol, mae sawl sefyllfa ‘un-tro’, er enghraifft swyddi gwag ymysg staff, yn cyfrannu at danwariant o £2.4m yn yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol.

“Mae’n bwysig ein bod ni’n defnyddio’r tanwariant hwn er budd gorau’r fwrdeistref sirol. Rhan fawr o hynny fydd adeiladu gwytnwch yn y gwasanaethau. Bydd y cyllid yn ein galluogi i greu nifer o swyddi ar draws meysydd gwasanaeth ac am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn rydyn ni mewn sefyllfa i allu recriwtio’n allanol. Hoffwn annog unrhyw un a hoffai fod yn rhan o’n hymgyrch i helpu cymunedau i adfer ar ôl y pandemig hwn i ddod ymlaen ac ymuno â Thîm CPT.”

Gellir gweld y swyddi gwag diweddaraf gyda Chyngor CPT ar y wefan hon: www.npt.gov.uk/jobs  

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT