Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Ffliw Adar – cyflwyno mesur pellach i atal lledaeniad

29 Tachwedd 2021

Atgoffir preswylwyr Castell-nedd Port Talbot fod yn rhaid cadw pob dofednod ac adar caeth yn y DU dan do o’r wythnos hon ymlaen mewn ymdrech i gyfyngu ar ledaeniad ffliw adar.

Ffliw Adar – cyflwyno mesur pellach i atal lledaeniad

Mae’n dilyn parhad mewn lledaeniad o’r Ffliw Adar ledled y wlad er gwaethaf cyhoeddi Parth Atal Ffliw Adar (AIPZ) yn y DU ynghynt yn y mis.

Fe wnaeth y mesur, a gyflwynwyd ar 3 Tachwedd, ei gwneud hi’n ofyniad cyfreithiol i bob un sy’n cadw adar ddilyn mesurau bioddiogelwch llym i helpu i warchod eu heidiau. Rhaid i bobl sydd â thros 500 o adar o fewn yr AIPZ gyfyngu mynediad i bobl nad ydynt yn hanfodol.

Rhaid glanhau dillad ac esgidiau cyn mynd i mewn i loc, a rhaid glanhau a diheintio cerbydau’n rheolaidd.

Cynghorir ‘perchnogion gardd gefn’ hyd yn oed, sydd ond yn cadw ychydig o adar fel ieir, hwyaid a gwyddau, i weithredu i leihau’r risg a chadw llygad am arwyddion yr haint.

Mae’r mesurau cartrefu adar newydd a gyflwynwyd gan y pedwar prif swyddog milfeddygol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ddydd Llun (Tach 29) bellach yn peri ei fod yn ofyniad cyfreithiol i gadw unrhyw adar a dofednod caeth yn y pedair gwlad dan do.

Y nod yw lleihau cyswllt ag adar gwylltion sy’n ymfudo o dir mawr Ewrop a allai gario feirws H5N1 sy’n achosi’r haint.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd pedwar prif swyddog milfeddygol y DU: “P’un ai os ydych chi ond yn cadw ychydig o adar, neu filoedd, o ddydd Llun ymlaen, bydd gorfodaeth gyfreithiol arnoch i gadw eich adar dan do, neu gymryd camau addas i’w cadw ar wahân oddi wrth adar gwylltion.

“Nid ar chwarae bach y gwnaed y penderfyniad hwn. Gweithredu nawr yw’r ffordd orau i warchod eich adar rhag y clefyd hynod heintus hwn.”

Rhaid i bawb sy’n cadw adar hefyd ddilyn mesurau bioddiogelwch llym i gyfyngu ar ledaeniad yr haint. Mae hyn yn cynnwys glanhau a diheintio’n rheolaidd pob cartref adar ac offer, dillad a cherbydau. Rhaid cyfyngu hefyd ar fynediad i unrhyw weithwyr nad ydynt yn hanfodol a phob ymwelydd, a rhaid i bob bwyd a dŵr fod y tu hwnt i gyrraedd adar gwylltion.

Cynghorir ffermwyr dofednod ar hyn o bryd i gadw llygad barcud am unrhyw arwydd o’r haint yn eu hadar ac yn unrhyw adar gwylltion. Yng Nghymru dylid cofnodi arwyddion o’r Ffliw Adar ar 0300 3038268.

Dylai unrhyw un sy’n dod o hyd i elyrch, gwyddau neu hwyaid marw neu unrhyw adar gwylltion marw eraill, fel gwylanod ac adar ysglyfaethus, eu cofnodi gan ddefnyddio llinell gymorth Defra (03459 335577).

Peidiwch â chyffwrdd na chodi unrhyw adar marw neu amlwg sâl a welwch.

Bydd yr Asiantaeth iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) yn casglu rhai o’r adar hyn a’u profi i helpu i roi dealltwriaeth i ni o sut y dosberthir y clefyd yn ddaearyddol ac o fewn i fathau amrywiol o adar.

Meddai Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop: "Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud fod y perygl iechyd i’r cyhoedd oddi wrth Ffliw Adar yn isel iawn, ac mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi’i gwneud hi’n glir iawn nad yw hyn yn peri unrhyw berygl o ran diogelwch bwyd i ddefnyddwyr y DU.”

Cyngor Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/ffliw-adar-y-diweddaraf

 

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT