Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Ceisio barn preswylwyr ar gyllideb drafft Cyngor Castell-nedd Port Talbot a’r cynlluniau am 2022/23

05 Ionawr 2022

Heddiw, mae Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cymeradwyo ymgynghoriad cyhoeddus pedair wythnos o hyd ar y gyllideb ddrafft a’r cynllun corfforaethol ar gyfer 2022/23. Mae’r ymgynghoriad yn dechrau ar 5 Ionawr 2022.

Dewch i sgwrsio!

Yn ôl Aelod y Cabinet dros Gyllid, y Cynghorydd Carol Clement-Williams:

“Bydd y cynnydd o 8.8% mewn cyllid ar gyfer gwasanaethau’r cyngor a’r gefnogaeth ariannol ar gyfer yr ymateb parhaus i’r pandemig sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â’n record o reoli arian yn ddarbodus, yn galluogi’r cyngor i fabwysiadu dull gwahanol o weithio ar ôl blynyddoedd o gyni Llywodraeth y DU.

“Mae ein blaenoriaethau’n cynnwys rhewi Treth y Cyngor i gydnabod y gwasgfeydd ar gostau byw sy’n cael eu profi gan lawer o gartrefi; buddsoddi yn adferiad ein cymunedau a’n heconomi leol; a helpu i gyflawni ym maes yr hinsawdd ac argyfyngau byd natur.”

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor Ted Latham:

“Mae’r pandemig, sy’n dal i ddigwydd, wedi taro sawl rhan o’n cymunedau’n galed. Dros yr haf fe glywson ni gan lawer o breswylwyr, busnesau a phartneriaid drwy gyfrwng ein hymgyrch Dewch i Sgwrsio. Roedd pobl yn glir ynglŷn â’r pethau y dylen ni ganolbwyntio arnyn nhw dros y flwyddyn i ddod, a beth fydd yn bwysig yn y blynyddoedd i ddod. Mae ein cynllun corfforaethol yn adlewyrchu’r adborth hwnnw.

“Rydyn ni’n cynnig cynyddu gwasanaethau ieuenctid ac awyr agored i roi hwb i lesiant pobl ifanc yn ogystal â darparu cyllid newydd ar gyfer ysgolion i gefnogi plant sydd ag anghenion addysgol ychwanegol. Rydyn ni’n cynnig cryfhau’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl fregus, gan gynnwys pobl sydd wedi mynd yn unig ac ynysig oherwydd y pandemig, a hefyd gynyddu nifer y timau cymdogaeth fel rhan o ymgyrch i adfer, glanhau a glasu trefi a phentrefi.

“Mae buddsoddi a gynlluniwyd hefyd i ymestyn gwasanaethau digidol, gwella’r gefnogaeth y gallwn ni ei chynnig i fuddsoddwyr o’r tu fas a busnesau lleol, yn ogystal â rhoi mwy o ffocws i’n hamgylchedd, ein treftadaeth a’n diwylliant.

“Bydd penderfyniadau terfynol yn cael eu gwneud ar strategaeth y gyllideb a’r cynllun corfforaethol ar 28 Chwefror 2022.”

Gellir gweld manylion ynghylch sut i roi adborth yma: www.npt.gov.uk/Sgwrsio

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT