Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Pythefnos Gofal Maeth i ddathlu gofalwyr maeth yng Nghastell-nedd Port Talbot

13 Mai 2022

Dros y ddwy flynedd diwethaf, effeithiwyd yn fawr ar deuluoedd ar draws y wlad gan y pandemig.

Pythefnos Gofal Maeth i ddathlu gofalwyr maeth yng Nghastell-nedd Port Talbot

Gyda phobl yn cael eu hatal rhag gweld eu hanwyliaid, ysgolion yn gorfod cau a thrafferthion wrth geisio defnyddio llinellau cymorth, mae cymunedau ar draws Cymru wedi dod o hyd i ffyrdd eraill o gefnogi’i gilydd yn ystod yr amserau anodd hyn.  Mae hyn hyd yn oed yn fwy gwir i deuluoedd sy’n maethu.

 

Mae llawer wedi defnyddio'r cyfnod anodd hwn fel cyfle i greu 'normal newydd' mwy cadarnhaol fyth - nid yn unig yn eu bywydau nhw ond ym mywydau plant lleol hefyd. Yn ôl Maethu Cymru, dechreuodd dros 350 o deuluoedd yng Nghymru faethu gyda'u hawdurdod lleol yn ystod pandemig COVID-19.

 

Y Pythefnos Gofal Maeth hwn (9-22 Mai), mae Maethu Cymru am ddathlu'r gwahaniaeth y mae gofalwyr maeth wedi'i wneud i fywydau plant yng Nghastell-nedd Port Talbot. O ofalwyr maeth sydd wedi dangos ymroddiad dros sawl blwyddyn i'r rheini sydd newydd ddechrau ar eu taith faethu i helpu i roi gwell dyfodol i blant.

 

Penwythnos Gofal Maeth yw ymgyrch cynyddu ymwybyddiaeth o faethu fwyaf y DU, wedi'i chyflwyno gan yr elusen faethu fwyaf, Y Rhwydwaith Maethu. Thema eleni yw 'cymunedau maethu' a bydd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad gofalwyr maeth.

 

Mae'n gobeithio rhoi sylw i'r ffyrdd niferus y mae pobl yn y gymuned faethu wedi cefnogi’i gilydd yn ystod pandemig COVID-19 - a hefyd amlygu'r angen am fwy o ofalwyr maeth ymroddedig.

 

Meddai Andrew Jarrett, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai Cyngor Castell-nedd Port Talbot,

 

"Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn heriol iawn yn sicr, ond rydym wedi gweld cymaint o dosturi ac anhunanoldeb gan ein gofalwyr maeth yng Nghastell-nedd Port Talbot ac ar draws Cymru, sydd wedi agor eu drysau i blant ac wedi rhoi cartref diogel iddynt yn ystod pandemig COVID-19, pan roedd gweddill y wlad yn ei chael hi'n anodd gweld eu teuluoedd eu hunain hyd yn oed."

 

"Mae maethu wedi gorfod addasu i'r amgylchiadau rhyfedd yr oeddem i gyd yn eu hwynebu, ac mae ein gofalwyr maeth wir wedi darparu gofal a chefnogaeth rhagorol i blant a theuluoedd yr oedd eu hangen arnynt, a hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i chi a dangos ein gwerthfawrogiad am bopeth maent wedi'i wneud."

 

Mae Castell-nedd Port Talbot yn un o 22 o dimau awdurdod lleol yng Nghymru sy'n gweithio gyda'i gilydd fel Maethu Abertawe - rhwydwaith genedlaethol o wasanaethau maethu nid er elw.

 

Mae Maethu Cymru am annog rhagor o bobl i ddod yn ofalwyr maeth yn eu hawdurdod lleol fel y gall plant aros yn eu hardal leol, yn agos at eu ffrindiau a theulu ac aros yn eu hysgol. Gall hyn helpu plant a phobl ifanc i gadw eu hymdeimlad o hunaniaeth yn ystod cyfnod cythryblus.

 

Meddai Alastair Cope, Pennaeth Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu awdurdod lleol,

 

"Dyw'r rhan fwyaf o bobl ddim yn sylweddoli mai eich awdurdod lleol, eich cyngor lleol sy'n derbyn plant pan fydd eu rhieni'n profi anawsterau, neu pan fydd plant yn byw mewn sefyllfaoedd camdriniol neu lle cânt eu hesgeuluso, a'ch awdurdod lleol chi sy'n dod o hyd i le diogel iddynt ac sy'n gyfrifol amdanynt.

 

"Mae cyfoeth o wybodaeth ar gael gan dîm maethu awdurdod lleol Maethu Cymru, a'i weithwyr cymdeithasol dynodedig sydd i gyd yn gweithio gyda'i gilydd a chyda theuluoedd lleol ac ysgolion lleol i adeiladu dyfodol gwell i blant lleol. 

 

"Drwy faethu'n lleol, rydych yn helpu plant i aros yn eu cymuned gydag amgylchedd, acen, ysgol, iaith, ffrindiau a gweithgareddau maent yn gyfarwydd â nhw. Mae'n eu cadw mewn cysylltiad, yn adeiladu sefydlogrwydd ac yn magu hyder.

 

"Byddem yn annog pobl i faethu gyda’u hawdurdod lleol, sy'n rhan o Faethu Cymru, sefydliad nid er elw sy'n gyfrifol am y plant yn ein gofal."

 

I gael rhagor o wybodaeth am sut gallwch faethu yng Nghastell-nedd Port Talbot, ewch i https://cnpt.maethucymru.llyw.cymru/

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT