Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Pethau i'w gwneud am bris rhesymol yng Nghastell-nedd Port Talbot yr haf hwn

11 Awst 2022

Gan fod yr haf bellach ar ei anterth a ninnau yng nghanol argyfwng costau byw – beth am ddod i Gastell-nedd Port Talbot lle mae dwsinau o bethau i'w gwneud heb wario crocbris?

Beicio yng Nghwm Afan

Mae'r fwrdeistref sirol yn frith o goedwigoedd sy'n berffaith ar gyfer cysgodi rhag yr haul a mynd am dro ffres neu feicio mynydd cyffrous – yn wir, mae ystadegau'n dangos bod gan Gastell-nedd Port Talbot fwy o orchudd coed nag unrhyw ran arall o Gymru ac mae ymhlith y “10 uchaf am orchudd coed” yn y DU.

Mae'r rhan fwyaf o'r coedwigoedd yn ardaloedd ucheldir hardd Castell-nedd Port Talbot sy'n cynnwys cymoedd Nedd, Dulais, Afan, Tawe ac Aman Uchaf.

Gall y teulu cyfan fwynhau llwybrau beicio diogel mewn nifer o leoliadau ledled Castell-nedd Port Talbot. O reilffyrdd segur drwy gefn gwlad godidog i lwybrau tynnu ar hyd camlesi a heibio lociau a phontydd, mae amrywiaeth eang o leoedd addas i deuluoedd yn aros i gael eu darganfod.

Mae Llwybr Richard Burton, sy'n amgylchynu pentref ysblennydd Pont-rhyd-y-fen yng Nghwm Afan lle y ganwyd Burton, yn mynd ag ymwelwyr i'r mannau lle y treuliodd yr actor byd-enwog ei flynyddoedd cynnar cyn symud i Dai-bach gerllaw.

Ac mae mwy nag 20 o ddarnau o waith celf i'w gweld yn ARTwalk Port Talbot, sef llwybr celf stryd ac ap ffôn clyfar newydd (gellir ei lawrlwytho am ddim o Google Play ac App Store) gan gynnwys gwaith gan artistiaid sy'n adnabyddus ledled y byd fel Ame72, Hazard One a Mike22inks, yn ogystal â doniau lleol fel Rarebit, Bims a SoK.

Dolenni : https://www.visitwales.com/things-do/adventure-and-activities/walking/walking-trails-neath-and-port-talbot: Map Beicio Castell-nedd Port Talbot (PDF 5.55 MB); Cerdded; Llwybrau Archwilio Bywyd Gwyllt; Mynediad i Gefn Gwlad; http://theatr3.com/artwalk.html

Glan môr tywodlyd Traeth Aberafan yw un o'r hiraf yng Nghymru gyda digonedd o le parcio a phromenâd sy'n llawn ardaloedd chwarae, parc dŵr cyffrous Aquasplash (mynediad am ddim) a llawer o atyniadau eraill gan gynnwys caffis, bariau a bwytai sydd â golygfeydd ysblennydd o Fae Abertawe. Yn ogystal â bod yn lle poblogaidd i syrffio, mae nifer o chwaraeon dŵr eraill ar gael ar Draeth Aberafan hefyd, fel hwylfyrddio, syrffio barcud a chaiacio – ac, wrth gwrs, mae pysgod a sglodion ar gael i adfer eich nerth wedyn!

Dolenni : https://rnli.org/find-my-nearest/lifeguarded-beaches/aberavon-beach; https://www.npt.gov.uk/6875; https://www.surfschoolwales.co.uk/

Ymhlith yr atyniadau poblogaidd eraill yng Nghastell-nedd Port Talbot mae Parc Gwledig Margam, a gaiff ei ddewis ymhlith y 10 parc mwyaf poblogaidd ym Mhrydain yn rheolaidd (mynediad am ddim, £6.80 i barcio'r car). Mae'n 800 erw o faint ac yno mae ceirw gwyllt a gweithgareddau fel marchogaeth, pysgota, mynd ar gwch ar y llyn a saethyddiaeth, yn ogystal â gweithgaredd antur rhaffau uchel Go Ape. (https://goape.co.uk/locations/margam). Mae hefyd yn gartref i blasty Gothig trawiadol Castell Margam, gweddillion mynachlog ganoloesol ac orendy o'r 18fed Ganrif. Gardd wedi'i thirlunio sy'n dyddio'n ôl i ddechrau'r 18fed Ganrif yw Parc Gwledig Ystad y Gnoll, ac mae wedi'i leoli ar 100 erw o dir braf ar lan llyn lle mae teithiau cerdded drwy goetir, rhaeadrau ffurfiol wedi'u hadnewyddu, groto, pysgodfa pysgod bras, pyllau dŵr, ardal chwarae, maes chwarae antur a chanolfan ymwelwyr. Mae yno siop, toiledau a chaffi. Mae mynediad am ddim ac mae parcio'n costio £2.60 am hanner diwrnod a £3.60 am ddiwrnod cyfan. Bro'r Sgydau – Mae afonydd Mellte, Hepste, Pyrddin a Nedd-fechan yn ymdroelli i lawr ceunentydd dwfn, dros gyfres o raeadrau syfrdanol cyn ymuno ag Afon Nedd. Mae Abaty Nedd ymhlith y gweddillion mynachaidd pwysicaf yng Nghymru, ac fe'i sylfaenwyd yn 1130. Erbyn diwedd y 13eg Ganrif, roedd yn un o abatai cyfoethocaf Cymru. Mae cynllun yr Abaty cyfan a'i adeiladau i gyd, fwy neu lai, i'w gweld hyd heddiw (mynediad am ddim).

Dolenni: http://www.margamcountrypark.co.uk/;

http://www.gnollestatecountrypark.co.uk/,

https://www.breconbeacons.org/cy/pethau-iw-gwneud/atyniadau/natural-attractions/ymweld-a-gwlad-y-sgydau

https://cadw.llyw.cymru/ymweld/lleoedd-i-ymweld/abaty-a-phorthdy-nedd

Dylai'r rhai sy'n chwilio am rywbeth i'w plant ei wneud yr haf hwn alw heibio Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon Cyngor Castell-nedd Port Talbot (PASS), sydd â'r nod o hybu iechyd gwell drwy fyw'n egnïol i bobl o bob oed, yn enwedig pobl ifanc. Dolenni ar gyfer digwyddiadau PASS: https://www.eventbrite.co.uk/o/physical-activity-amp-sport-service-neath-port-talbot-council-13906876435

 https://www.facebook.com/nptpass/

Hefyd, mae gan ein Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd amserlen o weithgareddau i blant a fydd yn cael eu cynnal drwy gydol yr haf. Bydd pethau'n digwydd bob dydd ac mae gwybodaeth ar gael ar dudalen Facebook y gwasanaeth – https://www.facebook.com/nptfis, ac yn ein Canllaw Digwyddiadau – https://www.npt.gov.uk/digwyddiadau.

Hefyd, mae amrywiaeth eang o sefydliadau a chlybiau ieuenctid yng Nghastell-nedd Port Talbot, fel Clwb Bechgyn a Merched Baglan, Cadetiaid Môr Castell-nedd a'r Cylch, YMCA Port Talbot a llawer mwy, sy'n annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau.

                                        

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT