Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad I'r Wasg

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn lansio Cronfa Dreftadaeth Gymunedol newydd

23 Ionawr 2023

Mae Cronfa Dreftadaeth Gymunedol Cyngor Castell-nedd Port Talbot bellach ar agor i dderbyn ceisiadau.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn lansio Cronfa Dreftadaeth Gymunedol newydd (Llun : Abaty Nedd)

Dosberthir y cyllid i grwpiau cymunedol er mwyn iddyn nhw ymgymryd â phrosiectau treftadaeth a fydd o fudd i gymunedau Castell-nedd Port Talbot ac a fydd yn eu galluogi i gynnal eu gwaith gwirfoddol hanfodol wrth warchod ein treftadaeth, amgylchedd hanesyddol a’n hiaith.

Mae’r Gronfa Dreftadaeth Gymunedol  yn rhan o brosiect cyffredinol Treftadaeth Castell-nedd Port Talbot llawer mwy o faint, a wnaed yn bosib drwy gyfrwng cyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a phawb sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol.

Bydd y prosiect yn gweld grwpiau cymunedol yn derbyn hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth gan Swyddog Treftadaeth Gymunedol, gan eu gwneud yn fwy cynaliadwy i’r dyfodol.

Mae dwy ffrwd o arian ar gael.

Mae un yn grant llai o hyd at £3,000, a fydd yn galluogi pobl i ddarparu cyfres o brosiectau llai, gan sicrhau y bydd ystod eang o brosiectau’n digwydd ac y bydd ystod eang o grwpiau cymunedol yn elwa. Mae’r llall yn grant mwy o hyd at £5,000 a fydd yn galw am gyfraniad ar ffurf ychydig o arian cyfatebol.

Gellir ariannu prosiectau treftadaeth gymunedol fydd â manteision hirdymor i’r gymuned dan y cynllun hwn.

Gellir ariannu costau cyfalaf a chostau sy’n ymwneud â gweithgaredd, fel hyfforddi, mewnbwn arbenigol, llogi ystafelloedd a rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiad dan y cynllun, cyhyd â bod ffocws cryf ar dreftadaeth ac ymgysylltiad cymunedol.

Rhaid i brosiectau ddilyn yr amcanion hyn hefyd: cynyddu gwybodaeth, sgiliau, dealltwriaeth, ymwybyddiaeth a mynediad o ran yr amgylchedd hanesyddol neu dreftadaeth ehangach; bod o fantais i ystod eang, greadigol, amrywiol o bobl fydd yn cael eu cynnwys, a gwella bywyd a llesiant cymunedol.

Dywedodd y Cynghorydd Jeremy Hurley, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Newid Hinsawdd a Lles : “Rydym ni’n edrych ymlaen at weld ystod eang o brosiectau arloesol yn datblygu dan nawdd y cynllun hwn. Hoffem annog pobl i wneud ceisiadau os ydyn nhw’n rhan o grwpiau treftadaeth a rhai nad ydyn nhw’n uniongyrchol yn ymwneud â threftadaeth – mae croeso mawr i chi gysylltu i drafod eich syniadau.’

Gall unrhyw grŵp gwirfoddol neu sefydliad cymunedol â chyfrif banc (sy’n gallu dangos tri mis o ddatganiadau), sy’n gyfansoddiadol (os yw’n berthnasol) ac sy’n gallu dangos tystiolaeth o berchnogaeth os yw’r cynllun yn cynnwys gwneud gwaith ar dir, adeiladau neu eitemau treftadaeth, wneud cais am grant dan y cynllun. Gall elusennau lleol, sefydliadau nid-er-elw ac ysgolion ymgeisio hefyd )ble bydd y prosiect o fudd i’r gymuned, ac mae’n digwydd yn ogystal â’r cwricwlwm, y tu allan i oriau arferol ysgol). Gall cynghorau plwyf, cymuned neu drefi wneud cais hefyd.

I ddysgu mwy am y Gronfa Dreftadaeth Gymunedol ac i wneud cais, cysylltwch os gwelwch yn dda â s.clements@npt.gov.uk. Gellir darparu cefnogaeth lawn i wneud cais. 

Gwahoddiad i ddigwyddiad lansio

Cynhelir digwyddiad lansio ar 30 Ionawr yng Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd, Ystafell A/B, gan ddechrau am 1.30pm. Dewch draw i ddysgu mwy gan ein Swyddog Treftadaeth Gymunedol ac i drafod eich syniadau.

Rhannwch hyn ar:
Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT