Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Casglu Eitemau Swmpus

Peidiwch â galw ni i drefnu casgliad o eitemau swmpus. GWNEWCH hynny ar-lein. Gwerthfawrogwn fod slotiau'n cael eu bwcio'n gyflym. Byddwn yn eu rhyddhau'n rheolaidd felly daliwch ati i wirio'r wefan.

Gallwn drefnu casgliad ar gyfer eitemau swmpus o wastraff cartref sy'n rhy fawr i'ch bin sbwriel fel matresi, soffas, oergelloedd a chogyddion.

Mae tâl o £23 ar gyfer y gwasanaeth hwn, felly cyn i chi trefnu eich casgliad, sicrhewch eich bod yn darllen y Cwestiynau Cyffredin isod.

Rydym yn gweithredu polisi defnydd teg a byddwn ond yn codi nifer gyfyngedig o eitemau fesul casgliad.

Trefnu eich casgliad

Pa eitemau ydych chi'n eu casglu

Mae'r mathau o eitemau y byddwn yn eu casglu yn cynnwys:

 • dodrefn,
 • teledu a nwyddau trydanol mawr,
 • carpedi,
 • nwyddau gwyn gan gynnwys peiriannau golchi ac oergelloedd
 • offer chwarae - nodwch fod yn rhaid datgymalu eitemau mwy fel trampolinau

Mae’r eitemau yn ca​el eu hailgylchu / ailddefnyddio lle bo modd. Rydym yn gweithredu polisi defnydd teg a byddwn ond yn codi nifer gyfyngedig o eitemau fesul casgliad.

Ni fyddwn yn casglu:

 • Eiddo Masnachol
 • gwastraff gardd
 • gwastraff clinigol
 • gwastraff peryglus o gartrefi
 • asbestos
 • gwastraff masnachol
 • gwydr wedi'i dorri
 • tuniau paent
 • gwastraff adeiladu a dymchwel (adeiladu gwastraff);
 • teils llawr / waliau
 • bagiau cyffredinol o sbwriel
 • pianos
 • boeleri, poteli nwy neu danciau olew

Bydd eitemau hyn yn cael eu derbyn gan drigolion mewn canolfannau ailgylchu gwastraff cartref.

Ydym, gallwn gasglu eitemau bach. Mae'r tâl o £23 yr un fath

Mae hwn yn gasgliad o ymyl y ffordd felly yn y rhan fwyaf o achosion dylid gadael yr eitemau lle mae eich sbwriel fel arfer yn cael ei godi ohono. Fodd bynnag, os cyflwynwch eich gwastraff mewn lôn gefn, rhaid cyflwyno eitemau swmpus ar flaen yr eiddo. Mae hyn oherwydd y gall y cerbyd fod yn rhy fawr i gael mynediad i'r lôn gefn.

Os pan rhoddir ar ochr y ffordd, bydd yr eitemau'n rhwystro'r palmant (neu nad oes palmant), gellir gadael eitemau ar ymyl ffin yr eiddo, ychydig y tu mewn i'r ardd. Rhaid nodi hyn ar adeg yr archebu.

I wneud unrhyw newidiadau i'ch casgliad, ffoniwch wasanaethau cwsmeriaid (01639) 686868 o leiaf 48 awr cyn y diwrnod casglu. Sylwer ein bod yn gweithredu polisi defnydd teg a dim ond nifer gyfyngedig o eitemau a gasglwyd.

Os yw'r eitemau mewn cyflwr da a gellir eu hailddefnyddio, mae sawl elusen a allai fod â diddordeb mewn cymryd yr eitemau i'w rhoi i deuluoedd mewn angen. Ein helusen bartner yw Ymddiriedolaeth Enfys, y gellir ei ffonio ar 01639 641631.

Gallwch hefyd rhoi i'n Siop Ail-ddefnyddio, a leolir yng Nghanolfan Ailgylchu Llansawel

Nid ydym yn cynnig gwasanaeth clirio tai, felly bydd angen i chi drefnu i waredu'r eitemau eich hun.
Gallwch ganslo'r casgliad a chael ad-daliad llawn cyhyd ag y gwnewch hynny cyn diwrnod y casgliad.

Os byddwn yn mynd i'ch eiddo ac nid yw'r eitemau yno neu mae rhywun arall wedi'u casglu, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer ad-daliad.

Bydd angen i chi ein ffonio ar 01639 686868 i ganslo'r casgliad a chael ad-daliad, ni ellir gwneud hyn ar-lein.

Pan fyddwch chi'n archebu ar-lein, cewch gynnig detholiad o ddyddiadau y gellir gwneud y casgliad yn eich ardal chi.

Bydd y casgliadau'n dechrau am 6yb ac yn mynd ymlaen tan tua 3:30yp, felly gofynnwn i chi rhoi eich eitemau allan i'w casglu’r noson o'r blaen.

Trefnu eich casgliad