Canolfannau Ailgylchu

O 1 Ebrill caniateir trigolion uchafswm o 12 trwydded y flwyddyn ar gyfer pob fan, cerbyd codi ac ôl-gerbyd echel ddwbl. Nid yw faniau 'Tipper/gwasted' a faniau 7.5 tunnell mawr yn cael eu caniatáu ar y safle.

Canolfannau Ailgylchu'r Llansawel a Cymer: Ein gwaith gwahanu bagiau ar waith. Gwnewch yn siŵr nad oes deunyddiau ailgylchadwy yn eich bagiau du. Darllen mwy

Er mwyn defnyddio'r cyfleuster hwn, rhaid i chi breswylio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ac yn ailgylchu neu'n gwaredu eich gwastraff cartref eich hun. 

Ni fydd y Ganolfan Ailgylchu a Gwastraff Cartref yn derbyn gwastraff masnachol a grëwyd gan weithgareddau busnes. Gweler Gwastraff Masnachol am fwy o wybodaeth.

Cyfleusterau 

Dewiswch un o'r canlynol i weld mwy o wybodaeth:

Canolfan ailgylchu Pwllfawatkin - Hysbysiad o gau

Caeodd canolfan ailgylchu Pwllfawatkin ar 31 Mawrth 2019. O 1 Ebrill ymlaen gall preswylwyr ddefnyddio'r ganolfan ailgylchu gwastraff cartref ar Ffordd Bethel, Cwmtwrch Isaf, SA9 2HW. Mae'r safle hwn hefyd yn gweithredu  man didoli bagiau du- arbedwch amser, a gwnewch yn siŵr nad oes deunydd ailgylchadwy yn eich bagiau du.

Canolfan Ailgylchu'r Llansaewel a Cymer: Newidiadau Bagiau Duon 

Gwnewch yn siwr bod yna dim deunydd ailgylchadwy yn eich bagiau du cyn cael gwared arnynt yn y sgipiau gwastraff yn ein canolfannau ailgylchu.

Mae angen ichi dynnu deunyddiau y gellir eu hailgylchu o'ch bagiau du cyn dod â hwy i'r safle. Mae enghreifftiau'n cynnwys:

 • papur
 • cardbord
 • Caniau
 • Gwydr
 • Plastig

Os bydd angen help arnoch i gael gwared ar ddeunyddiau ailgylchadwy, bydd gweithwyr ar y safle yn eich helpu pan fyddwch yn cyrraedd.

Pam ydym ni'n gwneud newidiadau?

 • Mae’r targedau ailgylchu newydd a rhoddwyd i ni gan Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i ni ailgylchu 64% o wastraff erbyn 2019/20 a 70% erbyn 2025.
 • Mae dadansoddiad diweddar o wastraff bagiau du yn dangos fod dros 60% o'r gwastraff cartref mewn bagiau du gallu cael ei ailgylchu.
 • Mae gwastraff bagiau du sy'n cynnwys deunydd ailgylchadwy yn gostus i'w waredu. Mae trefnu ef cyn i chi ddod ag ef nid yn unig yn ein helpu i gyflawni ein targedau ailgylchu nesaf ond bydd yn arbed arian hefyd.

Trwydded Faniau

Os ydych am ddefnyddio fan neu gerbyd tebyg neu drelar gyda mwy nag un echel er mwyn mynd â gwastraff cartref o'ch aelwyd i un o'r Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff Cartref yng Nghastell-nedd Port Talbot, yna bydd angen trwydded arnoch. Am fwy o wybodaeth edrychwch ar y System Trwyddedau i Breswylwyr.

Gellir gwneud ceisiadau ar-lein am uchafswm o ddeuddeg trwydded y flwyddyn,  bydd angen copi o ddogfennau V5 a phrawf o'ch cyfeiriadau.

Gwastraff Adeiladu

Codir tâl i gael gwared ar wastraff adeiladu. Caniateir symiau bach o wastraff hyd at gyfwerth â 3 sach yr wythnos (maint cyfwerth â sach ddu gwastraff cartref gyffredinol), yr aelwyd i gael ei waredu am ddim yn unrhyw un o'r safleoedd - ddim yn cynnwys asbestos.

Bydd rhaid mynd â llwythi mwy i'r cyfleuster yn Ystâd Ddiwydiannol Llansawel, a thalu amdanynt, yn unol â'r amserlen ffioedd isod:

Math o wastraff Pris o fis Ebrill 2019

Rwbel adeiladu yn unig

£25.08 y dunnell
Rwbel adeiladu cymysg (gan gynnwys cerrig, pren, eitemau ceramig etc.) £75.16 y dunnell
Gwastraff ceramig yn unig £43.03 y dunnell
Pridd £25.09 y dunnell
Plaster a byrddau plaster £145.33 y dunnell
Asbestos gan gynnwys cynfasau toad concrid (ddim yn cynnwys asbestos) 
(dylid lapio dwbl haenau asbestos mewn cynfasau polythen)
£18.40 y cynfas/eitem (yn seiliedig at gynfasau 8tr x 3tr)

Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW

Codir tâl am bwysau'r gwastraff fel a ganlyn (bydd terfyn uchaf pob band pwysau yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo'r taliad).

NID yw hyn yn cynnwys asbestos. Codir tâl am asbestos am bob cynfas/eitem.

 • 0 i 100kg
 • 100 i 250kg
 • 250 i 500kg
 • 500 i 1,000kg

Codir tâl am unrhyw swm sy'n fwy na 1,000kg mewn cynyddrannau 500kg.

Bydd y cyfleusterau pwyso a thalu (siec neu gerdyn credyd/debyd) ar gael rhwng 8.30am to 5.00pm dydd Llun i ddydd Gwener ac 8.30am to 12.30pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

Mae taliadau cardiau credyd/debyd ar gael rhwng 8.30am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig, taliadau siec neu arian parod yn unig ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.