Canolfannau Ailgylchu

Ailagor 

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref bellach wedi ailagor.. Mae mesurau diogelwch sylweddol ar waith i helpu i gynnal diogelwch a lles staff ac ymwelwyr i'r safle.

Er diogelwch y cyhoedd, dim ond os nad ydych yn gallu cadw’r gwastraff dros ben yn ddiogel yn y cartref y dylech drefnu defnyddio'r cyfleusterau hyn.

Rhaid eich bod wedi trefnu apwyntiad cyn ymweld â chanolfannau ailgylchu Llansawel neu Gymer.

Bydd trigolion CNPT yn ardal Cwm Tawe yn gallu defnyddio'r cyfleusterau CAGC yng Nghwmtwrch Isaf.   Sicrhewch eich bod yn gwirio eu gweithdrefnau diwygiedig cyn ymweld.

Rheolau ar gyfer ymweld yn ystod y clo

 • Mae'n rhaid eich bod wedi trefnu apwyntiad (15 munud) gan ddefnyddio ein system archebu ar-lein cyn eich ymweliad
 • Parchu staff tra byddwch ar neu'n aros i gael mynediad i'r safle
 • Bydd angen prawf preswyliaeth
 • Dim ond un person fesul cerbyd fydd yn cael ei ganiatáu'n gyffredinol. Os nad yw hyn yn bosibl, dim ond un person ddylai adael y cerbyd
 • Bydd staff yn rhoi cyfarwyddyd a chyngor yn unol â chanllawiau ymbellhau cymdeithasol.    Ni fyddant yn gallu helpu i ddadlwytho
 • Bydd mannau parcio yn cael eu cau bob yn ail er mwyn sicrhau ymbellhau cymdeithasol
 • Bydd arwyddion a rhwystrau ychwanegol ar waith i helpu i orfodi ymbellhau cymdeithasol
 • Bydd y Siop Ailddefnyddio ar gau hyd nes y clywir yn wahanol
 • O 3 Awst, gofynnir i chi agor unrhyw fagiau du a threfnu'r cynnwys ar gyfer ailgylchu. Er mwyn arbed amser ar y safle, awgrymwn eich bod yn cael trefn ar eich  gwastraff cyn i chi gyrraedd
 • Os yw Coronafeirws yn effeithio ar rhywun yn eich cartref, bydd angen ymdrin ag unrhyw wastraff o'ch tŷ yn ofalus. Mae angen i chi ddyblu pob bag sydd ag eitem halogedig, a chadw'r bagiau am dri diwrnod.
 • Nid oes angen i chi ein ffonio i ganslo archeb, cliciwch ar 'canslo eich archeb' sydd yn eich e-bost cadarnhau a gawsoch pan wnaethoch archebu'n wreiddiol.

Ynghyd â glanhau 'pwyntiau cyffwrdd' yn rheolaidd, bydd safleoedd CAGC yn cael eu glanhau yn ystod ac ar ddiwedd pob dydd.

Faniau, Cerbydau codi ac ôl-gerbydau

 • Gall ôl-gerbydau un echel ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu o'r 13eg Gorffennaf ond nid oes angen trwydded.
 • Nid oes angen trwydded ar gyfer ceir, jeeps (4x4s), faniau gwersylla, bysiau mini math teulu, MPV's, ôl-gerbydau un echel, neu faniau llogi.
 • Nid yw faniau "Tipper/flatbed" a faniau 7.5 tunnell fawr yn cael eu caniatáu ar y safle.
 • Caniateir uchafswm o 12 trwydded y flwyddyn i breswylwyr (o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol) ar gyfer faniau, cerbydau codi ac ôl-gerbydau echel ddwbl

Sut i drefnu apwyntiad a thrwydded fan

Gallwch drefnu apwyntiad  a thrwydded fan yn yr un lle.   Archebwch isod:

Cwestiynau Cyffredin

Ni allwch drefnu apwyntiad arall nes eich bod wedi defnyddio eich apwyntiad gwreiddiol yn gyntaf. Ar ôl i chi gwblhau eich ymweliad, gallwch fynd ar-lein a threfnu'r apwyntiad nesaf sydd ar gael.

Nid oes angen i chi ein ffonio i ganslo apwyntiad, cliciwch ar 'canslo eich apwyntiad' yn eich e-bost cadarnhau a gawsoch pan wnaethoch drefnu.

Mae oriau agor arferol yn dal i fod yn berthnasol. Gellir dod o hyd i amseroedd agor ar-lein.

O 13 Gorffennaf ymlaen gall deiliaid faniau, cerbydau codi ac ôl-gerbydau echel ddwbl gael mynediad i ganolfannau ailgylchu yn Llansawel a'r Cymer. Rhaid i chi fod wedi trefnu trwydded ac apwyntiad wedi'i neilltuo ar eu cyfer. Bydd y rhain ar gael o ddydd Llun 6 Gorffennaf.

 • Gall ôl-gerbydau un echel ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu o'r 13eg Gorffennaf ond nid oes angen trwydded.
 • Nid oes angen trwydded ar gyfer ceir, jeeps (4x4s), faniau gwersylla, bysiau mini math teulu, MPV's, ôl-gerbydau un echel, neu faniau llogi.
 • Nid yw faniau "Tipper/flatbed" a faniau 7.5 tunnell fawr yn cael eu caniatáu ar y safle.

Ni all staff ar y safle helpu i ddadlwytho unrhyw gerbyd ar hyn o bryd. Gallwch ddod â pherson arall i'ch helpu chi, ond dim ond un person sy'n cael ei ganiatáu allan o'r cerbyd ar y safle.

Er mwyn cadw at rheolau ymbellhau cymdeithasol llym a lleihau ciwiau ar y ffordd i’r fynediad, dim ond nifer gyfyngedig o gerbydau yr ydym yn caniatáu iddynt fynd i mewn ar unrhyw adeg benodol.

Nid ar hyn o bryd. Mae'r siop ailddefnyddio ar gau tan 12 Ebrill. Gall bagiau gwastraff gardd cael eu prynu ar-lein.

Canolfannau Ailgylchu

Oriau Agor: Bydd yr holl safleoedd ar gau ar Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan
Dydd Llun, Dydd Iau a Dydd Gwener 9.00 – 5.00pm, Dydd Sadwrn a Dydd Sul 10.00am – 4.00pm, Dydd Mawrth a Dydd Mercher Ar gau
Deunyddiau: Ewch i'r ddolen hon am rhestr o ddeunyddiau ailgylchadwy y gellir eu hailgylchu yn y safle hwn www.recyclenow.com/local-recycling.
Nid yw'r safle'n derbyn unrhyw faint o blastrfwrdd na gwastraff asbestos, ac mae hollti bagiau du yn weithredol
Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)
Oriau Agor: Bydd yr holl safleoedd ar gau ar Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan 11.00y.b. i 5.00y.p., 7 dyddiau yr wythnos am 12 misoedd y flwyddyn
Deunyddiau: Papurau newydd a chylchgronau, poteli a jariau gwydr, gwydr ffenestri, caniau metel, plastigion, batris cerbydau, batris cartref, petroliwm (injan) gwastraff, bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol, paent cartref, tecstilau, esgidiau, gwastraff (gardd) gwyrdd, pridd, metel sgrap, pren/coed, gwastraff anadweithiol, gwastraff cartref cyffredinol, cardbord, oergelloedd/rhewgelloedd, cyfarpar trydan ac electronig gwastraff, cemegau gardd a chartref, e.e. plaleiddiaid, gwrteithiau, cynnyrch gofal anifeiliaid anwes a chyfarpar ffotograffig. (Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu) 28 Awst, bydd ein gwaith gwahanu bagiau ar waith yn y Ganolfan Ailgylchu Cartrefi Cymer. Gwnewch yn siŵr nad oes deunyddiau ailgylchadwy yn eich bagiau du.
Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)
Oriau Agor: Bydd yr holl safleoedd ar gau ar Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan
8.30y.b. i 5.00y.p., 7 dyddiau yr wythnos am 12 misoedd y flwyddyn
Deunyddiau: Papurau newydd a chylchgronau, poteli a jariau gwydr, gwydr ffenestri, caniau metel, plastigion, batris cerbydau, batris cartref, petroliwm (injan) gwastraff, bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol, paent cartref, tecstilau, esgidiau, gwastraff (gardd) gwyrdd, pridd, metel sgrap, pren/coed, gwastraff anadweithiol, gwastraff cartref cyffredinol, cardbord, oergelloedd/rhewgelloedd, cyfarpar trydan ac electronig gwastraff, cemegau gardd a chartref, e.e. plaleiddiaid, gwrteithiau, cynnyrch gofal anifeiliaid anwes, cyfarpar ffotograffig a dalenni asbestos asiedig. (Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu)
Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)

Mae'r canolfannau hyn ar gyfer DEILIAID TAI YN UNIG ac nid ar gyfer defnydd contractwyr / masnach.

Bagiau Du

​Gwnewch yn siŵr nad oes deunyddiau ailgylchadwy yn eich bagiau du.​

O 3 Awst, os ymwelwch ag unrhyw un o'n canolfannau ailgylchu, gofynnir ichi agor unrhyw fagiau a threfnu'r cynnwys i'w ailgylchu os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny.

Er mwyn arbed amser ar y safle, awgrymwn eich bod yn cael trefn ar eich gwastraff cyn i chi gyrraedd.

Rhaid eich bod wedi trefnu apwyntiad cyn ichi ymweld â chanolfannau ailgylchu Llansawel neu Gymer.

Gwastraff Adeiladu

Codir tâl i gael gwared ar wastraff adeiladu. Caniateir symiau bach o wastraff hyd at gyfwerth â 3 sach yr wythnos (maint cyfwerth â sach ddu gwastraff cartref gyffredinol), yr aelwyd i gael ei waredu am ddim yn unrhyw un o'r safleoedd - ddim yn cynnwys asbestos.

Bydd rhaid mynd â llwythi mwy i'r cyfleuster yn Ystâd Ddiwydiannol Llansawel, a thalu amdanynt, yn unol â'r amserlen ffioedd isod:

Math o wastraff Pris o fis Ebrill 2019

Rwbel adeiladu yn unig

£25.08 y dunnell
Rwbel adeiladu cymysg (gan gynnwys cerrig, pren, eitemau ceramig etc.) £75.16 y dunnell
Gwastraff ceramig yn unig £43.03 y dunnell
Pridd £25.09 y dunnell
Plaster a byrddau plaster £145.33 y dunnell
Asbestos gan gynnwys cynfasau toad concrid (ddim yn cynnwys asbestos) 
(dylid lapio dwbl haenau asbestos mewn cynfasau polythen)
£18.40 y cynfas/eitem (yn seiliedig at gynfasau 8tr x 3tr)

Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW

Codir tâl am bwysau'r gwastraff fel a ganlyn (bydd terfyn uchaf pob band pwysau yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo'r taliad).

NID yw hyn yn cynnwys asbestos. Codir tâl am asbestos am bob cynfas/eitem.

 • 0 i 100kg
 • 100 i 250kg
 • 250 i 500kg
 • 500 i 1,000kg

Codir tâl am unrhyw swm sy'n fwy na 1,000kg mewn cynyddrannau 500kg.

Bydd y cyfleusterau pwyso a thalu (siec neu gerdyn credyd/debyd) ar gael rhwng 8.30am to 5.00pm dydd Llun i ddydd Gwener ac 8.30am to 12.30pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

Mae taliadau cardiau credyd/debyd ar gael rhwng 8.30am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig, taliadau siec neu arian parod yn unig ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.